Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. července 2019

a/ RM ruší své usnesení č. 158/a, b ze dne 15. 4. 2019, týkající se veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení - zajištění služeb autorského dozoru“, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje ukončení smluvního vztahu z příkazní smlouvy k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení - zajištění služeb autorského dozoru“, a to oboustrannou vzájemnou písemnou dohodou,
dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 106, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 212, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

c) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 302, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to  na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

d) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 303, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

e) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 505, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.383 Kč.

f) RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, a to na 3 měsíce, s účinností od 1. 8. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 4, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v I.NP domu č. p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 8.2019, dle důvodové zprávy. Výše nájemného 57,50 za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje dočasnou změnu dopravního režimu na ul. Svépomoc v Poličce dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje novou podobu Jitřenky.

b/ RM schvaluje text výzvy k předložení nabídek na dodavatele kompletní služby - grafického zpracování, tisku a předání Jitřenky k distribuci od 1. 1. 2020.

c/ RM schvaluje komisi pro otvírání obálek a hodnocení nabídek na předmětnou dodávku ve složení dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje doplněný odpisový plán pro rok 2019 Tylova domu Polička dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s umístěním posezení na pozemku p.č. 91 v k.ú. Lezník před objektem č.p. 68 využívaném jako prodejna smíšeného zboží na základě smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání uzavřené dne 3.6.2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemků p.č. 1359/1 o výměře 20 m2 -  lesní pozemek a p.č. 1364/1  - lesní pozemek o výměře 5634 m2 v k.ú. Borová u Poličky ve vlastnictví města Polička za pozemky p.č. 1037/2 - lesní pozemek o výměře 4129 m2 a p.č. 1039 - lesní pozemek o výměře 939 m2 v k.ú. Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2017099/VB/2, Polička, Bezručova, III. etapa, RD - knn, mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu pozemků p.č. 4633/6 o výměře 1221 m2 - lesní pozemek, p.č. 4637/1 o výměře 363 m2 - lesní pozemek, p.č. 4637/4 o výměře 30 m2 - trvalý travní porost a  p.č. 6219/151 o výměře 36 m2 - vodní plocha v k.ú. Polička. Kupní cena činí 16.500 Kč, veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující město Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr výkupu pozemku p.č. 1237/1 o výměře 1417 m2 -  lesní pozemek v k.ú. Borová u Poličky. Kupní cena činí 8.560 Kč, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující město Polička, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu pohřební služby č.p. 579 ul. Starohradská v Poličce v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Polička pro školní rok 2019/2020 dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na akci „Ondřej Havelka a jeho Melody Makers a Sraz tříd“ mezi příspěvkovou organizací Tylův dům Polička a příspěvkovou organizací Gymnázium Polička,  dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na akci „MIME FEST 2019“ mezi příspěvkovou organizací Tylův dům Polička a spolkem Pontopolis z.s. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+2, s příslušenstvím, nacházejícího ve 1. NP domu č.p. 972, Sídliště Hegerova, Horní Předměstí, 572 01 Polička, a to ke dni 31. 7. 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 904/2 o výměře 188 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2777/3 o výměře cca 2 m2, části pozemku p.č. 2836/3 o výměře cca 72 m2 a části pozemku p.č. 5943 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, včetně oddělovacího geometrického plánu, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č.S/OM/3804/19/DSK mezi Pardubickým krajem,  jako stavebníkem a městem Polička jako vlastníkem pozemků - pozemkových parcel č. 4386/39,  4545/40, 4784/3, 4833/2, 4836/2, 4836/4, 5215/28, 5231/1, 5454/4, 5454/46, 5542/2, 6150/3,  6150/4, 6150/7, 6154/3, 6164/3, 6164/19, 6164/25, 6371, 6643/22, 6643/23 a 6643/24 v k.ú. Polička a dále pozemkových parcel č. 417, 419/3, 558/8, 558/25, 558/26 a 631/1 v k.ú. Modřec, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. S/OM/3788/19/DSK mezi Pardubickým krajem, jako stavebníkem a městem Polička jako vlastníkem pozemků - pozemkových parcel č. 3265/1,  3274/4, 3701/4, 3802, 3812/2, 3812/3, 3818/3, 3857/1, 3863, 6132/3, 6163/10, 6196/4 a  6219/121, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přidělení realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce koupelny č. 502 v DPS Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu  Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 na akci „Stavební úpravy části chodníku u silnice II/362, ul. Čsl.armády v Poličce“ se Státním fondem dopravní infrastruktury Praha 9, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a montáž garážových vrat v budově č.p. 63 v Poličce Stříteži s firmou IPAK spol. s r o., se sídlem Sezemice, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

                              

Vložil Němcová Magdalena (8/26/2019), přečteno 77x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. července 2019