Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. srpna 2019

RM bere na vědomí informaci k záměru založení Mužského pěveckého sboru Bohuslava Martinů města Poličky.

RM souhlasí s názvem „Mužský pěvecký sbor Bohuslava Martinů města Poličky“ a schvaluje jeho provozování pod záštitou města Poličky dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a montáž dětského hřiště v Poličce - Stříteži s firmou Alestra s. r. o., se sídlem Kuřim, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2019 dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komise pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komise a náhradníky komisí na akce „Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. E. Beneše v Poličce a Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. Švermova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby na akci „Místo pro přecházení na I/34, ul. Hegerova v Poličce“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o., se sídlem Praha 4, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Osvětlení spojovacího chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty v Poličce“ se společností Michal Kortyš - ELKOR, se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akci „Stavební úpravy lávky v parku v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zadání zpracování koncepce výtvarného a materiálového řešení tabulí „Naučné stezky okolo hradeb“ firmě REK plus, s. r. o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncepci tabulí dle předloženého vzorku.

RM schvaluje pojetí naučné stezky pro více památek dle předloženého soupisu.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy části chodníků  u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábřeží Svobody v Poličce“ s vybraným dodavatelem Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje materiálové a dispoziční řešení I. etapy stavebních úprav komunikací a zpevněných ploch na centrálním hřbitově v Poličce dle důvodové zprávy.

RM stanovuje komisi pro další postup ve věci realizace poslední etapy rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce včetně návaznosti na schválenou PD ve složení: Jaroslav Martinů, Pavel Štefka za město Poličku; Ing. Cobe Ivanovski, Mgr. Andrea Zachová za T.E.S. s.r.o. Polička; Ing. Martin Kozáček, Josef Findejs za APOLO CZ  s.r.o, Polička, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komisí na akci „Místo pro přecházení na silnici I/34, ul. Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komise pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komise a náhradníky komisí na akce „Parkoviště u bytových domů čp. 370-376, ul. Luční v Poličce, Parkoviště v lok. Bezručova v Poličce, Parkoviště na ul. Na Bídě v Poličce, Parkoviště u ZŠ Na Lukách v Poličce a Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části chodníků na ul. Družstevní v Poličce“ společnost Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, na akci „Oprava části chodníků na ul. Družstevní v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava části chodníků na ul. Jiráskova v Poličce“ se společností Ulehla Ivan s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu Polička na úseku tajemníka dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 228, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, s nájemkyní na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 9. 2019. Výše nájemného bude činit 2.002 Kč/ měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 322, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v III. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, s nájemkyní na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 9. 2019. Výše nájemného bude činit 1.229 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 103, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v I. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 9. 2019. Výše nájemného bude činit 1.211 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 506, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícím se v I. nadzemním podlaží (přízemí) v DPS „Penzion“ Polička, s nájemci na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 9. 2019. Výše nájemného bude činit 2.383 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 207, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička s nájemkyní, a to na 1 rok, s účinností od 1. 9. 2019. Výše měsíčního nájemného činí 1.247 Kč.

RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Hydraulický osobní výtah - Městský úřad Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma Výtahy EVIS s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Hydraulický osobní výtah - Městský úřad Polička“ s vybraným dodavatelem Výtahy EVIS s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností EKOTERM CZ s.r.o., se sídlem Letovice, na akci „II. etapa infrastruktury lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o zajištění požární ochrany ve městě Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 5. 2019 do 1. 5. 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Výměna zdroje tepla a zřízení fasádního komínu na budově MěÚ Polička, Nádražní 304“ se společností Instalatér Svitavy, s.r.o., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje navržené umístění nové ulice v lokalitě pro bydlení Polička jih - I. etapa dle důvodové zprávy.

RM schvaluje pro novou ulici název J. Smoly.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/2019 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, a to pro:

  • Mgr. Jana Pazderová, se sídlem Polička, ve výši 11.700 Kč na příměstský tábor s angličtinou
    v termínu 26. 8. - 30. 8. 2019
  • Spolek přátel Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, ve výši 4.000 Kč na vánoční dílničky a charitativní bazar

RM neschvaluje poskytnutí dotace pro:

  • SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Oldřiš, se sídlem Oldřiš, ve výši 15.000 Kč na soutěž Oldřišská večerní o pohár starosty obce v požárním útoku

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, a to pro:

  • Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička - Město, ve výši 7.000 Kč na projektový den pro žáky „Já a obec“ zaměřený na znalosti o fungování veřejné správy ve městě Polička a v České republice
  • Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, se sídlem Polička, ve výši 10.000 Kč na zhotovení venkovního osvětlení u vstupu do areálu, u kanceláře a u pokladny, včetně revize

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Poličkou jako stavebníkem a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Brno, jako vlastníkem vodního díla ev.č. HM213044, Úprava Bílého potoka, Kamenec-Polička, v souvislosti s investiční akcí „ Stavební úpravy lávky v parku v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu pohřební služby č.p. 579, ul. Starohradská v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma Stavitelství-Háněl s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu pohřební služby č.p. 579, ul. Starohradská v Poličce“ s vybraným dodavatelem Stavitelství-Háněl s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 29. 2. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 7.319 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy.  Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 29. 2. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.312 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců  - do 29. 2. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 4.245 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců  - do 29. 2. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.149 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 29. 2. 2020, dle důvodové zprávy. Výše základního měsíčního nájemného činí 6.663 Kč. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019417/VB/1, Polička - Svazek obcí AZASS - kvn - rozváděč a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IZ-12-2001085/4 Svojanov, u č.p. 20, přeložka nn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na 1 rok  - do  31. 8. 2020. Výše základního měsíčního nájemného činí 4.030 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na 1 rok - do 31. 8. 2020. Výše základního měsíčního nájemného činí 4.238 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 20, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na 1 rok  - do 31. 8. 2020. Výše základního měsíčního nájemného činí 4.037 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 6109/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Polička. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy.

RM ruší ve svém usnesení č. 288 ze dne 8. 7. 2019 - část pod písm. l) a n) dle důvodové zprávy.

RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 11. 2019. Výše měsíčního nájemného činí 1.861 Kč.

RM schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikost 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 11. 2019. Výše měsíčního nájemného činí 1.200 Kč.

RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy opět na dobu určitou šest měsíců - do 29. 2. 2020.  Výše měsíčního nájemného činí 1.187 Kč.

RM doporučuje ZM schválit využití uvolněného bytu č. 3/972, velikosti 1+2, s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 971,972, 973 na Sídlišti Hegerova, Polička, za účelem jeho pronájmu, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce vytápění v domečcích v DPS Penzion Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma Jiří Prokůpek, se sídlem Sebranice,
dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce vytápění v domečcích v DPS Penzion Polička“ s vybraným dodavatelem Jiřím Prokůpkem, se sídlem Sebranice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dle důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2019 změnu platového výměru

·       paní Zdeňky Procházkové, ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek Polička,

·       paní Jitky Jeřábkové, ředitelky Mateřské školy Polička, Hegerova 427,

·       paní Vladimíry Střílkové, ředitelky Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,

·       paní Milady Kalinovské, ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek Polička,

·       paní Lenky Červené, DiS., ředitelky Mateřské školy Luční Polička,

·       paní Jany Žďárové, ředitelky Školní jídelny Polička, Rumunská 646.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce vnitřní kanalizace a vodovodu v pavilonu Masarykovy základní školy Polička“ s firmou Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem Jezbořice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Masarykova základní škola Polička - vzduchotechnika pavilonu 1. stupně“ s firmou Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o., se sídlem Jezbořice, dle důvodové zprávy.

 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Přístupové systémy do mateřských škol v Poličce“ s firmou COMFIS s.r.o., se sídlem Buchlovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr koupě vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého na pozemcích p.č. 6561, 687 a 731 v k.ú. Polička ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10 - Vršovice, na pozemcích p.č. 1228/19, 752/4 a 752/1 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky a na pozemku p.č. 6088/1 v k.ú. Polička ve vlastnictví České republiky s příslušností k hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí na pozemcích p.č. 6561, 687 a 731 v k.ú. Polička ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10 – Vršovice, jako povinného z věcného břemene ve prospěch města Poličky jako oprávněného z věcného břemene. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene služebnosti ponese oprávněný, dle důvodové zprávy.

Polička 26. srpna 2019

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

                              

                              

                               

Vložil Hofmanová Lucie (8/29/2019), přečteno 81x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. srpna 2019