Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 5. září 2019

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Milana Matouše, pana Jiřího Hejtmánka a pana Miloše Grubhoffera.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání Mgr. Davida Šafáře, ověřením Ing. Martina Kozáčka a Ing. Štěpána Vlčka.

ZM pověřuje RM, aby neprodleně zahájila kroky k pořízení „Pozemkových úprav v k. ú. Polička, v k. ú. Modřec, v k. ú. Střítež a v k. ú. Lezník“.

ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí 2019 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, a to pro:

  • Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., ve výši 7.000 Kč na projektový den pro žáky „Já a obec“ zaměřený na znalosti o fungování veřejné správy ve městě Polička a v České republice
  • Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Polička, ve výši 10.000 Kč na zhotovení venkovního osvětlení u vstupu do areálu, u kanceláře a u pokladny, včetně revize

a/ ZM ruší ve svém usnesení č. 24 ze dne 15. 2. 2007 část týkající se prodeje bytu č. 3/972 v domě č. p. 971, 972, 973 na Sídlišti Hegerova, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje využití uvolněného bytu č. 3/972, velikosti 1+2, s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č. p. 971, 972, 973 na Sídlišti Hegerova, 572 01 Polička, za účelem jeho pronájmu, dle důvodové zprávy.

a/ ZM určuje předsedu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1181, ulice J. Seiferta v Poličce, se sídlem J. Seiferta 1181, Horní Předměstí, 572 01 Polička, a to: město Polička, se sídlem Palackého nám. 160, Polička-město, 572 01 Polička, IČO 00277177, zastoupené starostou Jaroslavem Martinů, dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje změnu stanov Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1181, ulice J. Seiferta v Poličce, se sídlem J. Seiferta 1181, Horní Předměstí, 572 01 Polička tak, že na závěr článku X. stanov se doplňuje nový odst. 5., který zní takto: „5. Prvním předsedou společenství je město Polička, se sídlem Palackého nám. 160, Polička-město, 572 01 Polička, IČO 00277177, zastoupené starostou Jaroslavem Martinů“, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 1359/1 o výměře 20 m2 -  lesní pozemek a p.č. 1364/1  - lesní pozemek o výměře 5634 m2 v k.ú. Borová u Poličky ve vlastnictví města Polička za pozemky p.č. 1037/2 - lesní pozemek o výměře 4129 m2 a p.č. 1039 - lesní pozemek o výměře 939 m2 v k.ú. Svojanov ve vlastnictví pana Tomáše Mlynáře, bytem Borová č.p. 153, 569 82  Borová, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 3701/12 o výměře 682 m2, části pozemku p.č.3701/7 o výměře 16 m2 a části pozemku p.č. 3701/7 o výměře 20 m2 v k.ú. Polička TJ Spartak Polička, z.s. Náklady spojené s převodem nemovitostí včetně oddělovacího geometrického plánu uhradí nabyvatel TJ Spartak Polička, z.s., dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje převod podílu ve výši id. 1/16 na pozemku p.č. 5995/8 v k.ú. Polička formou darovací smlouvy dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1237/1 o výměře 1417 m2 - lesní pozemek v k.ú. Borová u Poličky,  Kupní cena činí 8.560 Kč, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující město Polička.

ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi společností Tesco Stores ČR a.s., se sídlem Praha 10 – Vršovice, jako prodávajícím a městem Polička jako kupujícím, jejímž předmětem je převod inženýrských sítí - vodovodního a kanalizačního potrubí - uloženého na pozemcích p.č. 6561, 687 a 731 v k.ú. Polička ve vlastnictví společnosti Tesco Stores ČR a.s., na pozemcích p.č. 1228/19, 752/4 a 752/1 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky a na pozemku p.č. 6088/1 v k.ú. Polička ve vlastnictví České republiky s příslušností k hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR. Celková kupní cena činí 140.000 Kč, náklady spojené s převodem majetku uhradí kupující město Polička, dle důvodové zprávy. 

ZM bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2018 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2018 dle důvodové zprávy.

ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2019 dle důvodové zprávy.

a/ ZM schvaluje změnu zakladatelské listiny společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9438, tak, že:

-     stávající znění článku VII. bodu 5. písm. n) se zruší a nahradí tímto zněním:

„n) uzavírat jakoukoliv smlouvu, u které finanční ekvivalent plnění společnosti v průběhu kalendářního roku přesahuje částku 400 000 Kč bez DPH (netýká se pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce);“

-     stávající znění článku X. se zruší a nahradí tímto zněním:

X.

Sociální fond

1.  Společnost vytváří sociální fond a to z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž zisk vytvoří, a to ve výši 30 % čistého zisku, maximálně ve výši 200 000 Kč. Tento sociální fond se ročně doplňuje o 30 % z čistého zisku až do dosažení výše 200 000 Kč. Sociální fond lze použít pouze pro zaměstnance společnosti. O použití sociálního fondu rozhoduje jednatel.“

b/ ZM doporučuje RM, aby při výkonu působnosti valné hromady společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9438, rozhodla o změně zakladatelské listiny společnosti T.E.S. s.r.o. dle předloženého návrhu.

ZM schvaluje Program regenerace Městské památkové zóny Polička - AKTUALIZACE 2019, zpracovaný v červenci 2019 na základě Usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. 3. 1992 k Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón a Zásad Ministerstva kultury ČR dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zprávu o uplatňování Územního plánu Polička za období 1/2016 - 6/2019 předloženou pořizovatelem. Zpráva obsahuje pokyny pro pořízení Změny č. 3 ÚP Polička, která bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona.

ZM bere na vědomí zprávu o zajištění požární ochrany ve městě Polička za rok 2018 a plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 5. 2019 do 1. 5. 2020.

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Němcová Magdalena (9/6/2019), přečteno 99x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 5. září 2019