Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. září 2019

RM schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy lávky v parku v Poličce“ společnost Skanska a.s., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Skanska a.s., Praha, na akci „Stavební úpravy lávky v parku v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. Švermova v Poličce“ společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. Švermova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komise pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komise a náhradníky komisí na akce „Oprava části komunikace na ul. E. Beranové a Eiseltova v Poličce“ a „Oprava části komunikace a chodníku na ul. Jiráskova a Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Místo pro přecházení na I/34, ul. Hegerova v Poličce vč. řešení odbočky k recyklačnímu dvoru“ společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Místo pro přecházení na I/34, ul. Hegerova v Poličce vč. řešení odbočky k recyklačnímu dvoru“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci „Parkoviště u bytových domů čp. 367-370, ul. Luční v Poličce“ se společností PP-Group.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště na ul. Na Bídě v Poličce - I. etapa“ společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Parkoviště na ul. Na Bídě v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Parkoviště u ZŠ Na Lukách na ul. Švermova v Poličce“ společnost PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, na akci „Parkoviště u ZŠ Na Lukách na ul. Švermova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplněný odpisový plán pro rok 2019 Základní školy Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí - měsíčníku Jitřenka“ firmu TG TISK s. r. o., Lanškroun, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou TG TISK s. r. o., Lanškroun, na zakázku „Grafické zpracování a tisk Novin občanů města Poličky a okolí - měsíčníku Jitřenka“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje kupní smlouvu na prodej nákladního vozu MULTICAR M 2510 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Poličkou a společností PODA a.s., Ostrava, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Poličkou a Tauer Group a.s., Svitavy, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a služebnosti inženýrské sítě  v rámci akce „Cyklostezka k masokombinátu, k.ú. Kamenec u Poličky“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako oprávněným a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha,  jako povinným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostor - místnosti č. V05 nacházející se v I.NP domu č.p. 304 na ul. Nádražní v Poličce, mezi městem Poličkou jako půjčitelem a Střediskem výchovné péče Svitavska, Květná – Polička, jako vypůjčitelem, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 9. 9. 2019 do 30. 6. 2020.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička. Smlouva o nájmu bytu bude ukončena dohodou k 30. 9. 2019. 

RM schvaluje uzavření dohody o zrušení věcného břemene č. IE-12-2002591/Z/1 k pozemkům p.č. 1170/2, 1210/30, 1508/2 a 6030/2 v k. ú. Polička mezi městem Poličkou jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako stranou oprávněnou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-2002591/506 k pozemkům p.č. 1161/3, 1170/2, 1210/30, 1508/2 a 6030/2 v k. ú. Polička mezi městem Poličkou jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako stranou oprávněnou z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM rozhoduje v souladu s čl. IX, odst. 2 Směrnice Rady města Poličky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce vytápění v domě č.p. 309 na ul. Smetanova v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma BOUŠEK THERM s.r.o., Žďár nad Sázavou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce vytápění v domě č.p. 309 na ul. Smetanova v Poličce“ s vybraným dodavatelem firmou BOUŠEK THERM s.r.o., Žďár nad Sázavou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje příkazní smlouvu na organizaci architektonické soutěže na akci „Stavební úpravy objektu čp. 505 - Dětský domov, ul. A. Lidmilové v Poličce za vzniku bytových jednotek“ s Ing. arch. Markem Janatkou, Ph.D., Lázně Bohdaneč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dohodu o vzájemné spolupráci na akci „Vánoční dílničky a charitativní bazar“ uzavřenou mezi Základní školou Na Lukách Polička a Spolkem přátel Základní školy Na Lukách Polička, dle důvodové zprávy.

RM  schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě číslo 95 ze dne 19.3.2019 na dodávku tepelné energie pro bytový dům č.p. 1171 na ul. B. Šmída a bytový dům č.p. 1181 na ul. J. Seiferta v Poličce mezi společností T.E.S. s.r.o. Polička, Polička, jako prodávajícím a městem Poličkou jako kupujícím, dle důvodové zprávy.

                                  

Polička 9. září 2019

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

                              

                              

                               

Vložil Hofmanová Lucie (9/10/2019), přečteno 108x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. září 2019