Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. září 2019

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 222, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícím se v II. nadzemním podlaží v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 10. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného bude činit 1.229 Kč.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 105, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 10. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 313, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 10. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 401, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v IV. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 10. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

RM doporučuje ZM ke schválení realizaci investičního záměru „Stavební úpravy domu čp. 68, Polička- Lezník pro účely sociálního bydlení“ a jeho financování v roce 2020, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části komunikace na ul. E. Beranové a Eiseltova v Poličce a Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce“ - společnost Swietelsky stavební s.r.o., České Budějovice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., České Budějovice, na akci „Oprava části komunikace na ul. E. Beranové a Eiseltova v Poličce a Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje odstoupení z projektu „Chodník u silnice II/363, ul. Hegerova v Poličce - ISPROFOND 5537510186“ a následné administrativní ukončení žádosti o dotaci na Státním fondu dopravní infrastruktury, Praha 9, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje vítěze výběrového řízení na zakoupení požárního dopravního automobilu pro SDH Modřec firmu ELTRANS Liberec s.r.o., se sídlem Stráž nad Nisou 118, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 25026313, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje kupní smlouvu s firmou ELTRANS Liberec s.r.o., se sídlem Stráž nad Nisou 118, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 25026313, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2019 - II. s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička, Park Zahrádky, část SO 01 - Terénní úpravy“  ve složení důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 110 o výměře 24 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí 40 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje uzavření dohody o parcelaci, etapa I. za účelem výstavby rodinných domů v lokalitě na Pasekách, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikost 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31.12.2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.773 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 4. NP domu č.p. 806, ul. M. Bureše, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, mající společné nájemní právo, , bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 31.12.2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.144 Kč.

c/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 68, Lezník, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31.3.2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.747 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku p.č. 5947/2 v k.ú. Polička mezi městem Poličkou jako povinným a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha 3 - Žižkov, IČO 04084063, jako oprávněným, dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 5769/46 o výměře  380 m2 v k.ú. Polička. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za podmínek dle důvodové zprávy.

RM schvaluje povodňový plán stavby „Stavební úpravy lávky v parku v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikost 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 3. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 3. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 933 Kč.        

RM schvaluje servisní smlouvu na provozování a údržbu výtahu v domě čp. 1181 na ul. J. Seiferta v Poličce s firmou KONE a.s., Praha 6 - Vokovice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření servisní smlouvy na provozování a údržbu klimatizačních jednotek v bytech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, v domě čp. 1181 na ul. J. Seiferta v Poličce s firmou airMaT, s.r.o., Jaroměř, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

                              

                              

                               

Vložil Němcová Magdalena (9/25/2019), přečteno 82x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. září 2019