Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Nedvězí

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

______________________________________________________________

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                              V Poličce, dne 1. 10. 2019

OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce zpracoval v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání územního plánu Nedvězí a v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona oznamuje

PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEDVĚZÍ

Návrh zadání Územního plánu Nedvězí (dále jen „ÚP Nedvězí“) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadu Nedvězí v době

od 2. 10. 2019 do 31. 10. 2019

V uvedené době je návrh zadání rovněž vystaven k veřejnému nahlédnutí na webových stránkách http://www.policka.org/detail/3566/mestsky-urad/uzemni-planovani/Uzemne-planovaci-dokumentace-obci-ve-spravnim-obvodu-ORP-Policka/ .

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání, tj. do 31. 10. 2019, mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na jeho obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

Ve stejné lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad (orgán posuzování vlivů na životní prostředí) u pořizovatele písemné stanovisko z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí.

Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty k obsahu návrhu zadání sousední obce a své připomínky oprávněný investor.

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu (orgán posuzování vlivů na životní prostředí) písemné stanovisko podle ustanovení §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Ve stejné lhůtě může každý uplatnit písemné připomínky.

Stanoviska, vyjádření, připomínky a podněty se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160, 572 01 Polička.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

                                                                                                           

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

Příloha:     Návrh zadání Územního plánu Nedvězí

Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přílohy

Adobe reader (PDF) Návrh zadání ÚP Nedvězí (744 kB)

Vložil Veselá Monika (10/1/2019), přečteno 175x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Územní plánování | Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Nedvězí