Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. října 2019

RM schvaluje složení stálé pracovní skupiny pro realizaci „Programu regenerace Městské památkové zóny Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o nájmu pozemku mezi městem Poličkou a společností T.E.S. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zahraniční služební cestu Jaroslava Martinů, Pavla Štefky a Ing. Naděždy Šauerové do švýcarské Basileje v termínu 22. - 25. 11. 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 81757362-28, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha, s platností ode dne 26. 11. 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 50290966-14, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha, s platností ode dne 19. 10. 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - Kolektivní pojištění odpovědnosti, č. 43830475-71, s Českou pojišťovnou, a.s., Praha, s platností od 1. 11. 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje platový výměr panu Petru Cuperovi, řediteli příspěvkové organizace Tylův dům, Polička s účinností od 1. 11. 2019.

RM schvaluje „Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl č. VP 2019 125440“ s OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení komise pro formulaci zadání architektonické soutěže pro výstavbu bytového domu v lokalitě stávajícího dětského domova ve složení, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje nabídku účastníka Královské lesy s.r.o., Ždírec nad Doubravou, na zhotovení zakázky „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička, Park Zahrádky, část SO 01 - Terénní úpravy“, jako nejvýhodnější.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička, Park Zahrádky, část SO 01 - Terénní úpravy“ s dodavatelem Královské lesy s.r.o., Ždírec nad Doubravou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplnění stožárů a svítidel veřejného osvětlení v části parku v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování Změny č. 3 Územního plánu Polička s Urbanistickým střediskem BRNO, spol. s r.o., Brno, dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s navrhovanými podmínkami pro vybudování nové optické sítě na území města Poličky pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Svojanov - p.č.  358/2 trvalý travní porost o výměře 6504 m2 za pozemkovou parcelu č. 344 trvalý travní porost o výměře 6794 m2. Cenový rozdíl směňovaných pozemků ve výši 5.800 Kč bude předmětem finančního vypořádání ve prospěch města Poličky.

RM schvaluje záměr prodeje odpovídajícího podílu na stavební parcele č. 3055 v k.ú. Polička, jejíž součástí je bytový dům č.p. 934-937 na ulici Sídliště Hegerova vlastníkům bytové jednotky v domě č.p. 934 -937, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci.

RM schvaluje uzavření dohody o spolupráci s obcí Kamenec u Poličky v rámci připravované akce „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 3, velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 972, Sídliště Hegerova, Polička, s nájemcem dle důvodové zprávy. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 30. 4. 2020. Výše základního měsíčního nájemného činí 70 Kč/m2 podlahové plochy. 

RM schvaluje smlouvu o dílo na dodávku a montáž elektronického zabezpečovacího zařízení pro budovy MěÚ Palackého nám. 160 a Nádražní 304 firmou Josef Bouška ALARM SYSTÉMY, Polička, dle důvodové zprávy.

 RM schvaluje smlouvu na poskytování služby - střežení objektů prostřednictvím pultu centralizované ochrany s firmou PCO VIDOCQ s.r.o., Pardubice, dle důvodové zprávy.

                   

Polička 7. října 2019

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

                              

                              

                               

Vložil Hofmanová Lucie (10/10/2019), přečteno 173x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 7. října 2019