Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. listopadu 2019

RM schvaluje smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/19/20550 o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2019 řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, Mgr. Pavlu Brandejsovi, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2019 ředitelům příspěvkových organizací panu Petru Cuperovi, řediteli Tylova domu, PhDr. Davidu Junkovi, pověřenému řízením Městského muzea a galerie Polička, panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli Hradu Svojanov, Mgr. Janu Juklovi, řediteli Městské knihovny Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr zpracování Ročenky Města Poličky za rok 2019 a Kontaktníku dle důvodové zprávy. Zpracováním pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou.

RM schvaluje objednání grafického zpracování, tisku a roznosu Ročenky 2019 a Kontaktníku u firmy TISKÁRNA POLIČKA, se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí dokumenty škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou

·       Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2018/2019,

·       Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2018/2019,

·       Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2018/2019,

·       Plán práce Střediska volného času Mozaika Polička na školní rok 2019/2020,

·       Hodnotící zprávu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička za školní rok 2018/2019.

RM projednala „výsledek šetření stížnosti“ Pardubického inspektorátu České školní inspekce, se sídlem Pardubice, v Masarykově základní škole Polička ze dne 24. 10. 2019 a schvaluje odeslání stanoviska dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace nové trafostanice k plaveckému bazénu na ul. Nádražní v Poličce se společností K energo s.r.o., se sídlem Lanškroun, dle důvodové zprávy.

RM požaduje doplnit obsah Změny č. 3 Územního plánu Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření „smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019559/SOBS VB/1, Polička, Modřec, p.č. 11/4, smyčka + SS100“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Poličkou a společností Kelvin Elektro, s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, úplata za užívání 8 sloupů veřejného osvětlení bude činit 12.000 Kč/rok + DPH v zákonné výši.

RM bere na vědomí zápisy z komisí Rady města Poličky - bytové komise, komise pro zahraničí a cestovní ruch, komise sportovní, komise stavební a životního prostředí a komise zdravotně sociální, které se konaly v období 9. - 10. 2019.  

RM jmenuje komisi pro navržení rozsahu dokončení krytého plaveckého bazénu v Poličce (možné i etapy) ve složení dle důvodové zprávy.   

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na přípravě a realizaci divadelních představení a společenských akcí na dobu neurčitou mezi příspěvkovou organizací Tylův dům, se sídlem Polička a spolkem Divadelní polek TYL POLIČKA, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na akci „10 957 dnů svobody“ mezi příspěvkovou organizací Tylův dům, se sídlem Polička a spolkem Pontopolis z.s., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

 

Polička 4. 11. 2019

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

                              

 

                              

                               

 

 

 

Vložil Hofmanová Lucie (11/6/2019), přečteno 143x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. listopadu 2019