Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. listopadu 2019

RM schvaluje dodatek č. 5 ke směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník na "Oprava elektroinstalace garáže, Pomezí 351, 569 71 Pomezí" s firmou E-STAF s.r.o., se sídlem  Praha 9 - Libeň,  dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje zvýšení pracovního úvazku o 1,0 pracovníka v kuchyňském provozu v příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, s účinností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 314, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 12. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 320, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 12. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.197 Kč.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Swietelsky stavební s.r.o., České Budějovice, na akci „Oprava části komunikace na ul. E. Beranové a Eiseltova v Poličce“ a „Oprava části komunikace a chodníků na ul. Bezručova a Jiráskova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje doplnění „Komise pro navržení rozsahu dokončení krytého plaveckého bazénu v Poličce“ (možné i etapy) o dalšího člena - Ing. Petra Klusoně, zástupce České pirátské strany.

 

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 3 čtvrtletí 2019.

 

a/ RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč formou daru do veřejné sbírky, kterou pořádá firma Poličské strojírny, a.s., bývalý zaměstnavatel paní Nataši Benešové za účelem získání finančních prostředků na bionickou protézu. Veřejná sbírka byla povolena Krajským úřadem Pardubického kraje pod č. j. SpKrÚ 68222/2019 OOPKŽÚ OVV ze dne 24. 9. 2019.

 

RM schvaluje uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o výpůjčce a následném darování kompostérů (700 o objemu 1000 l a 100 o objemu 700 l), pořízených v rámci projektu Kompostéry do Poličky spolufinancovaného z evropského Fondu soudržnosti prostřednictvím OPŽP, s vlastníky či nájemci pozemků na území města dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje poskytnutí odměn členům komise pro občanské záležitosti formou dárkových balíčků dle důvodové zprávy.

b/ RM bere na vědomí rezignaci členů komise pro občanské záležitosti paní Blanky Machové a paní Heleny Vondrové, ke dni 31. 12. 2019, dle důvodové zprávy.

c/ RM jmenuje novými členy komise pro občanské záležitosti paní Vlastu Štaudovou a paní Irenu Jedličkovou, ke dni 1. 1. 2020, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 6/2019, o místním poplatku ze psů, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 7/2019, o místním poplatku z pobytu, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 9/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje mimořádnou odměnu panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli příspěvkové organizace Hrad Svojanov, dle důvodové zprávy.

 

a/ RM schvaluje společný postup města Poličky a Svazku obcí Vodovody Poličsko při zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce“ dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem Polička a Svazkem obcí Vodovody Poličsko na akci " Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce“ dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, na akci „Zvýšený přechod pro chodce u ZŠ na ul. Švermova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, na akci „Parkoviště na ul. Na Bídě v Poličce - I. etapa“, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace akce „Stavební úpravy ul. Haškova a Erbenova v Poličce“ se společností OPTIMA spol. s r.o., se sídlem Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 43662726-28 na pojištění majetku podnikatelů, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností od 4. 12. 2019, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vytvoření sekané kopie poškozeného podstavce sochy sv. Jiří na kašně, na Palackého nám. v Poličce“ s dodavatelem Mgr. BcA. Petrem Gláserem, se sídlem 507 32 Kopidlno, dle důvodové zprávy.

 

RM doporučuje ZM schválit prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení v celkové výši 158.055 Kč vyplývajících z opožděné úhrady kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 10. 4. 2019, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2019642/SOBS VB/1, Polička, parcela č. 5769/96 SS100 v k. ú. Polička a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 149/6  o výměře 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

 

a/ RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem,  bytem tamtéž, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 628 Kč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 930 Kč, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 12, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 891 Kč, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem,  bytem tamtéž, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 929 Kč, dle důvodové zprávy.

e/ RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 4, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 1.861 Kč, dle důvodové zprávy.

f/ RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 933 Kč, dle důvodové zprávy.

g/ RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 8, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 628 Kč, dle důvodové zprávy.

h/ RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 940, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem,  bytem tamtéž, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 1.675 Kč, dle důvodové zprávy.

i/ RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 1.200 Kč, dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

                              

Vložil Němcová Magdalena (11/19/2019), přečteno 88x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. listopadu 2019