Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. prosince 2019

RM schvaluje platové výměry:

·       pana Petra Cupera, ředitele Tylova domu,

·       PhDr. Davida Junka, pověřeného řízením Městského muzea a galerie Polička,

·       pana Miloše Dempíra, DiS., ředitele Hradu Svojanov,

·       Mgr. Jana Jukla, ředitele Městské knihovny Polička, s účinností od 1. 1. 2020.

RM schvaluje platový výměr Mgr. Pavla Brandejse, ředitele DPS „Penzion“ Polička s účinností od 1. 1. 2020.

RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, dle přiloženého seznamu.

RM schvaluje dohodu o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené na základě žádosti č.: 19_SOBS01_4121521838 na realizaci nové trafostanice k plaveckému bazénu na ul. Nádražní v Poličce se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly a dále se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování akce „Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 10/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje darovací smlouvu s VUT v Brně, Fakultou architektury, se sídlem Brno, jejímž předmětem je finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč na proplacení tisku a dalších nákladů souvisejících s tvorbou studentských prací pro město Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM uzavřít darovací smlouvu na poskytnutí sponzorského daru ve formě smrkové kůrovcové kulatiny pro Obec Telecí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 36652521-19, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 12. 12. 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 36578678-13, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 3. 12. 2019, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 52645214-19, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 2. 1. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 50721440-16, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností ode dne 11. 1. 2020, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvu s paní Kamilou Horákovou, bytem Polička, jejímž předmětem je kříž u kaple na ul. Hegerova, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplněný odpisový plán pro rok 2019 Městské knihovny Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2019 mezi městem Poličkou a společností  T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2020 takto:

a)    Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2019 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b)    Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2020 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně.

c)    Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

 d)  Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

RM schvaluje smlouvu o umístění zařízení mezi Základní školou Na Lukách Polička, a  PODA a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Polička za období a ve výši dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2020 změnu platového výměru:

·       paní Zdeňky Procházkové, ředitelky Mateřské školy Rozmarýnek Polička,

·       paní Jitky Jeřábkové, ředitelky Mateřské školy Polička, Hegerova 427,

·       paní Vladimíry Střílkové, ředitelky Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181,

·       paní Milady Kalinovské, ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek Polička,

·       paní Lenky Červené, DiS., ředitelky Mateřské školy Luční Polička,

·       Mgr. Lenky Novotné, ředitelky Masarykovy základní školy Polička,

·       pana Mgr. Eduarda Střílka, ředitele Základní školy Na Lukách Polička,

·       paní Jany Žďárové, ředitelky Školní jídelny Polička, Rumunská 646,

·       MgA. Gabriely Vraspírové Vorbové, ředitelky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,

·       Bc. Zdeňky Švecové, ředitelky Střediska volného času Mozaika Polička.

RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Vysoké Mýto, na akci „Stavební úpravy části chodníků u silnice I/34, ul. Čsl. armády a nábř. Svobody v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 9/2019.  

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5769/97 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Polička.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Poličkou jako propachtovatelem a společností Agronea a.s. Polička,  se sídlem Polička, jako pachtýřem, jehož předmětem je aktualizace seznamu propachtovaných pozemků v k.ú. Polička, k.ú. Modřec a k.ú. Rohozná u Poličky, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 727/19 o výměře 4611 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky.

RM schvaluje záměr bezúplatného převodu části pozemku p.č. 727/1 o výměře 13 m2, části pozemku p.č. 727/19 o výměře 1421 m2, části pozemku p.č.727/22 o výměře 7 m2, části pozemku p.č. 1835/2 o výměře 9 m2 a části pozemku p.č. 746/1 o výměře 658 m2, vše v k.ú. Rohozná u Poličky

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 727/19 o výměře 458 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky.  

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5756/5 o výměře cca 1400 m2 v k.ú. Polička.

RM schvaluje zvýšení cen za pronájem bytů ve vlastnictví města Poličky s účinností od 1. 1. 2020 dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje ceny za pronájem majetku města Poličky, tj. pozemků, prostor sloužících podnikání a ploch (zařízení) za účelem umístění plošné reklamy na sloupech veřejného osvětlení dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 důvodové zprávy, a to s účinností od 1. 1. 2020. 

RM schvaluje přehled prodejních cen jednotlivých druhů pozemků z majetku města Poličky, které budou sloužit jako doporučení zastupitelstvu města při rozhodování o jednotlivých případech převodu (prodeje) nemovitých věcí, a to s účinností od 1. 1. 2020, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje zvýšení poplatku za použití veřejných WC v ul. Šaffova v Poličce na 10 Kč od 1. 1. 2020, dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2020 dle důvodové zprávy.

 

Polička 2. prosince 2019

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

                              

                              

                               

Vložil Hofmanová Lucie (12/5/2019), přečteno 66x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města Poličky konané dne 2. prosince 2019