Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. prosince 2019

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce“ - společnost Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce „Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce“
se společností Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 204, o velikosti 1+kk
s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička,
se stávajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 37117200-13, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne 4. 2. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 37117117-15, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem  Praha 1, s platností ode dne 4. 2. 2020, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zahraniční služební cestu Ing. Naděždy Šauerové do Bratislavy na veletrh Slovakiatour Bratislava v termínu 22. - 24. 1. 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodatek č. 5 k Organizační směrnici Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o roznášce informačních/propagačních materiálů č. 2019/12194 s Českou poštou s.p., se sídlem Praha 1, jejímž předmětem je distribuce měsíčníku Jitřenka, dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k zakázce "Budování nových oplocenek
na ochranu melioračních a zpevňujících dřevin 2020" takto: vybraným dodavatelem je firma Ulrich-Šplíchal s.r.o., se sídlem Brno - Střed, Stránice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Budování nových oplocenek na ochranu melioračních a zpevňujících dřevin 2020" s firmou Ulrich - Šplíchal s.r.o., se sídlem Brno - Střed, Stránice, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje cenu stočného v Poličce na rok 2020 ve výši 44,55 Kč/m3 bez DPH a kalkulaci této ceny.

b/ RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Pomezí na rok 2020 ve výši 23,17 Kč
bez DPH/m3 a kalkulaci této ceny.

c/ RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2020 ve výši 33,18 Kč /m3 bez DPH.

a/ RM schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o převzaté vodě k čištění uzavřené
dne 3. 10. 2013 mezi městem Polička, Obcí Pomezí, VHOS, a. s., se sídlem Moravská Třebová, s dodatkem č. 1 ze dne 10. 4. 2014, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dohody o ukončení dohody o vzájemné spolupráci uzavřené dne 28. 11. 2013 mezi městem Polička, Obcí Pomezí, VHOS, a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Polička a Obcí Pomezí, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje vyřazení projektové dokumentace „Výstavba komunitní kompostárny - Polička inventární číslo 42/11-69“ z dlouhodobého majetku města Poličky dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí „Doporučení komise stavební a životního prostředí“ ze dne 25. 11. 201 s tím, že bodem 3/a, b se bude dále zabývat v souladu se zněním důvodové zprávy k tomuto bodu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2019912/VB/1, Polička, Starohradská p.č. 5947/2, SS100“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč + 21 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 3966/4, 3966/3, 4386/31, 6263/26, 6163/25, 6163/24, 6163/21, 6163/19, 6163/18, 6162/8, 6162/11, 3857/4, 3857/1, 3856/3, 3853/5, 3850/5, 3844/55, 3843/5, 3829/1, 3825/5, 3825/6, 3823/3, 3823/1, 3885, 3883/6, 3818/9, 3819/1, 6178/17, 3818/3, 3818/4, 6178/3, 3818/5, 3818/6, 4101/8, 4877/254, 6158/5, 6162/3, 3823/6, 6158/7, vše v  k.ú. Polička a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Polička, jako povinným a společností PODA a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, jako oprávněným z věcného břemene. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 5.448 Kč + 21 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem technické místnosti (domovní plynové kotelny) včetně technologického zařízení kotelny, nacházející se v I. NP  domu č.p. 309 na ul. Smetanova  v Poličce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2020 a výpovědní lhůtou 1 rok, nájemné činí 5.000 Kč/ročně + DPH v zákonem stanovené výši, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o narovnání sporných práv mezi městem Polička a příspěvkovou organizací Dětský domov Polička, týkající se vzájemných nároků souvisejících s výší neuhrazeného nájemného za vybavení a byt v domě č.p. 351, v obci a k.ú. Pomezí, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2020, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2020, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12, velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2020, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2020, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 1+0 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 2. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2020, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 940, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2021, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

g/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 1+1 
s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2020, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

h/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 12. 2020, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

i/ RM schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikost 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se
v 1. NP domu č.p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31.12.2020, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 44,07 Kč/m2 podlahové plochy.

j/ RM  schvaluje  uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve 4. NP domu č.p. 806, ul. M. Bureše, 572 01 Polička, se stávajícími nájemci majícími společné nájemní právo,  oba bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31.12.2020, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 57,50 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 9. 2019 se společností Stavitelství - Háněl s.r.o., se sídlem Proseč, na akci „Stavební úpravy objektu pohřební služby č.p. 579, ul. Starohradská v Poličce“, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla do 31.3.2020, dle důvodové zprávy.RM schvaluje uzavření kupní smlouvy č.100  na dodávku tepelné energie v domovní plynové kotelně v bytovém domě č.p. 309 ul. Smetanova v Poličce mezi společností T.E.S. s.r.o.,  se sídlem Polička, jako prodávajícím a městem Polička jako kupujícím, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2020.

RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s Keystone Company a. s., se sídlem Praha 10, a to na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2020, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019 dle důvodové zprávy.

b/  RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000 Kč formou daru do veřejné sbírky, kterou pořádá Obec Věcov, za účelem finanční pomoci pro paní Ivanu Proseckou a její dvě děti. Veřejná sbírka byla povolena Krajským úřadem Kraje Vysočina pod č.j. KÚJI 85967/2019 OE 33/2019, dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

                              

                              

                               

Vložil Němcová Magdalena (12/18/2019), přečteno 77x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 16. prosince 2019