Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 12. prosince 2019

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Milana Matouše, JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a paní Marii Kučerovou.

ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání pana Petra Šimona, ověřením pana Miloše Grubhoffera a Mgr. Davida Šafáře

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu roku 2020 takto:

a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2019 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2020 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně.

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.

d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 dle důvodové zprávy.

a/ ZM neschvaluje doplnění obsahu Změny č. 3 ÚP Polička  o zařazení požadavku na změnu z funkční plochy sportu na plochu smíšenou obytnou na pozemcích parc. č. 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 417/1 a 25/2 v k. ú. Střítež u Poličky dle důvodové zprávy.

b/ ZM schvaluje doplnění obsahu Změny č. 3 ÚP Polička, která je pořizována zkráceným postupem, o požadavky 1 a 3 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 124.065 Kč a zákonného úroku z prodlení ve výši 33.990 Kč vyplývajících z opožděné úhrady kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 10. 4. 2019, dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 6/2019, o místním poplatku ze psů, dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 7/2019, o místním poplatku z pobytu, dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s tím, že sazba poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro poskytovatele úplatného pobytu činí 6.000 Kč a pro ostatní činí 12.000 Kč za rok.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 9/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle důvodové zprávy.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 10/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 13. 12. 2018 usnesením č. 20, a to pro:

ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička, ve výši 20.419 Kč

HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička, ve výši 85.171 Kč

Plavecký oddíl Orka Polička,z.s., se sídlem Polička, ve výši 9.125 Kč

SK Kometa Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 25.435 Kč

SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička - Město, ve výši 40.773 Kč

Sportovní kluby Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 37.732 Kč

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 18.122 Kč

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši 153.256 Kč

Mgr. Stanislav Nožka, bytem Polička, ve výši 9.967 Kč

ZM schvaluje Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2020 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce“,
dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje darovací smlouvu na poskytnutí sponzorského daru ve formě smrkové kůrovcové kulatiny pro Obec Telecí, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2019
se společností T.E.S. s.r.o. Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje darovací smlouvu, jejímž předmětem je kříž u kaple na ul. Hegerova, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje termín dalšího zasedání Zastupitelstva města Poličky, které se bude konat 27. 2. 2020.  

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Němcová Magdalena (12/18/2019), přečteno 72x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení přijatá na 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 12. prosince 2019