Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. února 2020

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2020 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zápisy z komisí Rady města Poličky - stavební a ŽP, bytové, pro občanské záležitosti, zdravotně sociální, dítě a volný čas, které se konaly v období listopad - prosinec 2019 a leden 2020.

RM schvaluje dodatek č. 6 ke směrnici Rady města Poličky o poskytování paušálních náhrad cestovného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního hospodářství dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2020 se společností T.E.S. s.r.o. Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ceník inzerce ve zpravodaji Jitřenka s platností od 4. 2. 2020 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Masarykově základní škole Polička, až do výše 8.500.000 Kč po dobu realizace projektu „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy“ se splatností do pěti pracovních dnů po obdržení dotace, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 3 zřizovací listiny Střediska volného času Mozaika Polička, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit doplnění Jednacího řádu výborů ZM dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení kupní smlouvy č. 95 na dodávku tepelné energie do bytového domu č. p. 1181, ul. J. Seiferta v Poličce, se společností T.E.S. s.r.o. Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s, a pořadí dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce“ mezi městem Poličkou a vybraným dodavatelem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2020 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 238 o výměře cca 400 m2 a části pozemku p. č. 237 o výměře cca 45 m2 v k. ú. Starý Svojanov. Kupní cena činí 70 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 444/4 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Střítež u Poličky, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Poličkou a obcí Kamenec u Poličky, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od obce Kamenec u Poličky na rok 2020 ve výši 22,18 Kč bez DPH/m3 a kalkulaci této ceny dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2020014/VB/2, Polička Horní Předměstí p. č. 650/3, SS 100“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  č. „IE-12-2004154/VB/2, Polička, náměstí - rek. sítě NN“  mezi městem Polička, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene.

Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 14.178 Kč + 21 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatků, jejichž předmětem je zvýšení nájemného v r. 2020 za pronájem prostor sloužících podnikání o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2019 ve výši 2,8 % s těmito nájemci, dle důvodové zprávy:  

- Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.; BARTOSH s. r. o., Polička; Ivana Bartůšková, Lubná; Daniela Dvořáková, Sádek; David Hesoun, tzv. Barborka, Polička; Komerční banka a. s., Praha 1; Oldřich Kopecký, Polička Střítež; Pekárna Borová s.r.o., Borová; Petr Němec Polička; Renáta Škrabalová, Polička; Věra Charvátová, Polička; Olga Zezulová, Polička; Galerie Vysočina Polička, Vraspírová Marcela, Polička; Ladislav Cacek CK KO-Tour, Polička; Ladislav Cacek (IC Polička); Petra Urbanová, Polička; Oblastní charita Polička; Řeznictví Libra s.r.o., Čelákovice; Anna Andrlová, Stašov.                                                        

a/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 31. 1. 2014 mezi městem Poličkou, jako propachtovatelem a společností Agronea a.s. Polička,  jako pachtýřem, jehož předmětem je zvýšení pachtovného za rok 2019 o celostátně uznanou míru inflace ve výši 6.999 Kč, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 31. 10. 2016 mezi městem Poličkou jako propachtovatelem a společností Agro družstvo Sebranice, jako pachtýřem, jehož předmětem je zvýšení pachtovného za rok 2019 o celostátně uznanou míru inflace ve výši 435 Kč, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 4. 4. 2016 mezi městem Poličkou jako propachtovatelem a panem Františkem Říhou, jako pachtýřem, jehož předmětem je zvýšení pachtovného za rok 2019 o celostátně uznanou míru inflace ve výši 666 Kč, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27. 9. 2012 mezi městem Poličkou jako pronajímatelem a společností Agro Oldřiš a.s., jako nájemcem, jehož předmětem je zvýšení nájemného za rok 2019 o celostátně uznanou míru inflace ve výši 44 Kč, dle důvodové zprávy.

e/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 2004 mezi městem Poličkou jako pronajímatelem a Zemědělským družstvem „Mezilesí“ Telecí, jako nájemcem, jehož předmětem je zvýšení nájemného za rok 2018 a 2019 o celostátně uznanou míru inflace ve výši 33 Kč, dle důvodové zprávy.

f/ RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. 1/2019 ze dne 18. 3. 2019 mezi městem Poličkou jako propachtovatelem a Farmou Nedvězí, spol. s r.o., jako pachtýřem, jehož předmětem doplnění smlouvy o ujednání o meziročním navyšování pachtovného o celostátně uznanou míru inflace, dle důvodové zprávy.

RM ukládá odboru správy majetku jednat se zemědělskými společnostmi: Agronea a.s. Polička; Agro Oldřiš a.s., Zemědělské družstvo „Mezilesí“ Telecí; Farma Nedvězí, spol. s r.o., o zvýšení pachtovného v r. 2020 na částku 3000 Kč/ha/rok, dle důvodové zprávy.


 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Vložil Němcová Magdalena (2/4/2020), přečteno 121x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. února 2020