Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. února 2020

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v přízemí domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 3. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 3, o velikosti 2 + kk, nacházejícího se v  I.NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 3. 2020, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 57,50 za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 220, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 3. 2020. Výše měsíčního nájemného činí 1.198 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 217, o velikosti 2+1s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na 2 roky, s účinností od 1. 3. 2020. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení č.: 19_SOBS01_4121521838 na realizaci nové trafostanice k plaveckému bazénu na ul. Nádražní v Poličce se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV - Podmokly, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení osobní služebnosti na p.p.č. 615/1 ostatní plocha - silnice v obci Polička a k.ú. Modřec mezi městem Poličkou jako oprávněným a Pardubickým krajem, jako povinným dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemků, nebo jejich částí, státnímu podniku Lesy České republiky, s.p., se sídlem Brno, jako správci vodního toku, za účelem provedení přírodě blízké revitalizace Jánského potoka v úseku mezi veřejným koupalištěm a Přehradou 0 v Poličce.

RM ve věci nalezených jízdních kol z roku 2016 schvaluje likvidaci 9 ks nefunkčních jízdních kol a převedení 1 ks jízdního kola pro potřeby organizační složky Veřejné práce.

RM projednala a doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 12. 10. 2018 mezi městem Poličkou a Městskou knihovnou Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zpracování Úplné aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Polička společností EKOTOXA s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí a průběžně se zabývá problematikou parkovacích ploch v okolí plaveckého bazénu v areálu AZASS ve smyslu doporučení bodu 2. zápisu č. 9 Komise stavební a životního prostředí města Poličky ze dne 20. 1. 2020.

RM bere na vědomí ukončení členství v Komisi stavební a životního prostředí města Poličky Mgr. Jana Jukla a Ing. Jozefa Opiny na jejich vlastní žádost.

RM neschvaluje tisk Jitřenky na recyklovaném papíře.

RM bere na vědomí informace o průběhu realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II“, který na území obce s rozšířenou působností Polička zpracovává MAS POLIČSKO z.s., dle důvodové zprávy.

RM schvaluje servisní smlouvu na programové vybavení CODEXIS® GREEN s firmou ATLAS consulting spol. s r.o., se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2019 dle důvodové zprávy.                                                                                                              

RM schvaluje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených v roce 2019, určené ke zveřejnění ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, a to opět na dobu určitou jeden rok - do 28. 2. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 0+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, a to opět na dobu určitou dva roky - do 28. 2. 2022. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, a to opět na dobu určitou jeden rok - do 28. 2. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, a to opět na dobu určitou jeden rok - do 28. 2. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, a to opět na dobu určitou jeden rok - do 28. 2. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, a to opět na dobu určitou jeden rok - do 28. 2. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.                      

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou šest měsíců - do 31. 8. 2020. Základní nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje prominutí smluvního úroku z prodlení ve výši 7.163 Kč vyplývajícího z nedodržení termínu úhrady zbývající částky kupní ceny dle článku III. Kupní smlouvy uzavřené dne 26. 7. 2019 dle důvodové zprávy. 

RM doporučuje ZM schválit prominutí smluvního úroku z prodlení ve výši 34.840 Kč vyplývajícího z nedodržení termínu úhrady zbývající částky kupní ceny dle článku III. Kupní smlouvy uzavřené dne 5. 8. 2019, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí ukončení nájemního vztahu k bytu č. 2, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička uplynutím doby určité k 29. 2. 2020, dle důvodové zprávy. 

RM doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 727/19 o výměře 458 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2, dle důvodové zprávy. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a bude se podílet na úhradě nákladů za zpracování geometrického plánu jednou třetinou.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 5769/97 o výměře 350 m2 v k.ú. Polička za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci uhradí kupující.

RM ruší své usnesení č. 496 ze dne 2. 12. 2019.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 5756/5 o výměře cca 800 m2 v k.ú. Polička.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 727/19 o výměře 4611 m2 a pozemku p.č. 1961 o výměře 226 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2, dle důvodové zprávy. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a budou se podílet na úhradě nákladů za zpracování geometrického plánu jednou třetinou.

Polička 17. února 2020

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

  

Vložil Hofmanová Lucie (2/19/2020), přečteno 150x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. února 2020