Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení zastupitelstva města dne 23.6.2005

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky

 • ZM ukládá RM vyhodnotit stavební akci „Suchý poldr“ pro ZM v 9/05, pojmenovat nedostatky s cílem zvýšit účinnost řídících i kontrolních systémů včetně akceschopnosti kontrolního výboru ZM.
 • ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2005.
 • ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
  - Sportovní klub Masokombinát Polička, ve výši 43.000,-- Kč, na činnost
  - Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl lyžařský, ve výši 15.000,-- Kč, na činnost
  - Tělovýchovná jednota Spartak Polička – ASPV, ve výši 4.000,-- Kč, na činnost
  - Tělovýchovná jednota Spartak Polička - oddíl ledního hokeje, ve výši 75.000,-- Kč, na činnost
  - Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl stolního tenisu, ve výši 20.000,-- Kč, na činnost
  - Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši 55.000,-- Kč, na činnost
  - Atletika Polička, ve výši 42.000,-- Kč, na činnost - SK D.A.S. KOMETA Polička, ve výši 25.000,-- Kč, na činnost
  - Divadelní spolek TYL Polička, ve výši 10.000,-- Kč, na nastudování dvou her
   - Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek, Polička, ve výši 15.000,-- Kč, na činnost
  - Farní charita Polička, ve výši 138.000,-- Kč, na činnost a provoz
  - Junák – svaz skautů a skautek České republiky středisko Polička, ve výši 15.000,-- Kč, na činnost a drobné opravy střediska.
 • ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
  - Tělovýchovná jednota Spartak Polička – oddíl tenisový, ve výši 50.000,-- Kč na činnost
  - Aeroklub Polička, ve výši 180.000,-- Kč na investice do nemovitostí.
 • ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 1/2003, o Fondu rozvoje bydlení Města Poličky.
 • ZM schvaluje navržené půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Poličky dle Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 1/2003 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005, o Fondu rozvoje bydlení Města Poličky těmto žadatelům na určený účel a ve výši dle důvodové zprávy.
 • ZM schvaluje Závěrečný účet Města Poličky za rok 2004 bez výhrad.
 • ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12. 2004 svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko.
 • ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12. 2004 svazku obcí Kraj Smetany a Martinů.
 • ZM bere na vědomí Závěrečný účet k 31. 12. 2004 svazku obcí Mikroregion Poličsko.
 • ZM bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Areál zdravotních a sociálních služeb Polička za rok 2004.
 • ZM ruší v čl. II. Zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky název organizace Kulturní služby města Poličky.
 • ZM schvaluje v čl. II. Zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky nový název organizace, který zní: Tylův dům s účinností od 1. 7. 2005.
 • ZM schvaluje nový název ulice pro průmyslovou zónu na ul. T. Novákové v Poličce – Na Vyšehradě.
 • ZM schvaluje prodej bytu č. 9, velikosti 1+0, I. kat., v domě č.p. 218 na ul. Střítežská v Poličce formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena bude činit Kč 175.000,--.
 • ZM schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách s jednotlivými žadateli o koupi pozemku na výstavbu řadové garáže v lokalitě sídliště B. Němcové v Poličce dle seznamu žadatelů v důvodové zprávě. Kupní cena pozemku pro výstavbu 1 garáže činí Kč 59.000,--.
 • ZM schvaluje vložení majetku Města Poličky provozovaného svazkem obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu (SMSV) Poličsko do svazku obcí SMSV Poličsko dle § 38 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění dle přiloženého seznamu k 1. 7. 2005.
 • ZM schvaluje změnu termínu jednání zastupitelstva následovně: původně schválený termín 8. 9. 2005 se přesouvá na den 15. 9. 2005 a původní termín 15. 12. 2005 se přesouvá na 8. 12. 2005.
 • ZM schvaluje financování stavební akce „Rekonstrukce komunikace ul. Družstevní v Poličce – III. část“ předloženým splátkovým kalendářem.
 • ZM souhlasí se změnou názvu ve zřizovací listině Speciální školy, Polička takto: původní název „Speciální školy, Polička“ se mění a nahrazuje názvem organizace „Základní škola praktická a základní škola speciální, Polička“ s účinností od 1. 10. 2005.

V Poličce dne 23. 6. 2005
Bc. Miroslav Popelka , starosta, Jaroslav Martinů, místostarosta
Kompletní usnesení ZM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Město Polička (6/23/2005), přečteno 851x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Zastupitelstvo města | Usnesení zastupitelstva města dne 23.6.2005