Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 5. 2007

Usnesení
přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 5. 2007

RM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti spol. APOLO CZ s r.o. Polička o vyjádření stanoviska ke spolufinancování rozšíření veřejných sítí vodovodu a kanalizace v ul. Hegerova z rozpočtu města Poličky.

RM, v souvislosti s konkurzním řízením na funkci ředitele MŠ Čtyřlístek Polička, schvaluje jmenovité doplnění členů konkurzní komise dle přílohy č. 1 a deleguje jako předsedu konkurzní komise Mgr. Davida Šafáře a jako dalšího člena RNDr. Milana Janečku.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí roku 2007.

RM bere na vědomí informaci o možnosti dobrovolného plátcovství DPH Města Poličky dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi na posouzení nabídek na soutěž „Provozování Informačních služeb v Poličce dodavatelskou formou“ ve složení: pan Jaroslav Martinů, JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., MUDr. Jiří Toman, Mgr. Petr Zaal, Mgr. David Šafář, paní Marie Kučerová, pan Bohumil Bednář.

RM projednala žádost manželů Červených týkající se uzavření městských hradeb v úseku přiléhajícímu k ul. Nová „Na Bídě“ a trvá na zachování stávajícího provozu v tomto úseku hradeb (pro rok 2007 - červen a září).

RM schvaluje užití městského znaku Diecézní charitě Hradec Králové, Farní charita Polička, za účelem používání znaku na propagačních materiálech.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Polička a Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., Chrudim II, ve věci monitoringu skládky Široký Důl.

RM schvaluje dodavatele na provedení stavby – Úprava ul. T. Novákové v Poličce – II. část – firmu Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. na stavbu Úprava ul. T. Novákové v Poličce – II. část dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

RM bere na vědomí podání výzvy k předložení nabídek za účelem výběru dodavatele na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička.

RM jmenuje hodnotící komisi na výběr dodavatele na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě.

RM schvaluje uzavření „Smlouvy číslo Z S14-12-8120008172 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie“ s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, na přeložku kabelového vedení a kabelové skříně v souvislosti s rekonstrukcí školní jídelny v Poličce, ul. Rumunská.

RM souhlasí se zařazením částky 30 tis. Kč do rozpočtové změny na realizaci přeložky kabelového
vedení a kabelové skříně v souvislosti s rekonstrukcí školní jídelny v Poličce.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod stavební parcely č. 539 o výměře 20 m² v k.ú. Rohozná Obci Rohozná, IČO 00277274. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 392/6 o výměře cca 70 m² v obci a k.ú. Polička, a to na dobu neurčitou s výší nájemného 3,-- Kč/m².

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a Sot Estates, s.r.o., se sídlem Praha 10, jako oprávněnou z věcného břemene, dle předloženého návrhu.

RM přiznává 3. stupeň řízení ředitelce Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička paní Renatě Pechancové a schvaluje změnu příplatku za vedení v platovém výměru s účinností od 1. 6. 2007 dle důvodové zprávy.

RM ukládá úseku školství MěÚ Polička prověřit stupeň řízení Masarykovy základní školy Polička a Základní školy Na Lukách Polička s návrhy na případnou změnu stupně řízení.

RM doporučuje ZM neschválit prodej bytu č. 4, vel. 1+1, v domě č.p. 520 ul. Paseky v Poličce obsazeného nájemcem.

RM bere na vědomí oznámení zániku Sdružení rodičů a přátel postižených dětí a Mateřské centrum „Kamínek“, Polička ke dni 1. 6. 2007.

RM bere na vědomí dopis RSDr. Ivana Chudého týkající se reakce na anketu „Dopravní řešení v centru města Poličky“.

RM bere na vědomí vyjádření stanoviska farnosti Polička k návrhu města Poličky na prohlášení kostela sv. Jakuba v Poličce za národní kulturní památku.

RM jmenuje tyto členy hodnotící komise na vyhlášení výsledku ankety „Dopravní řešení v centru města Poličky: pana Pavla Lahodného - předsedu dopravní a bezpečností komise, Mgr. Jana Matouše, pana Jaroslava Martinů – členy rady města, pana Reného Habrmana – zástupce občanského sdružení A21 Polička a pana Jiřího Zelendu – Šenk nožíře Dobroty Polička.

RM souhlasí s rozšířením veřejné sítě vodovodu z ul. Hegerova v Poličce na pozemek p.č. 799 s tím, že vybudování vodovodního řadu bude projednáno a zařazeno do plánu nájemného Svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko na rok 2008. Dále RM nesouhlasí se spolufinancováním rozšíření sítě dešťové a splaškové kanalizace na pozemku p.č. 799 z rozpočtu města a s vedením přípojek v tomto pozemku.


V Poličce dne 28. 5. 2007………………………………………          ………………………………………
   Jaroslav Martinů                   JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. 
         starosta                                    místostarostka

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty.

Vložil Machová Jana (6/1/2007), přečteno 841x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 5. 2007