Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. června 2007

 
Usnesení
přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. června 2007
 
            RM schvaluje doplnění programu o projednání prodeje části pozemku p.č. 5769/86 o výměře cca 230 m2 v k.ú. Polička.
 
            RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 4/2007.
 
            RM bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.
           
RM ukládá Mgr. Petru Slabému, řediteli příspěvkové organizace Hrad Svojanov, provést opatření k nápravě vyplývající z Protokolu o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Hrad Svojanov s okamžitou platností.
           
            RM schvaluje změnu platového výměru Mgr. Petru Slabému, řediteli příspěvkové organizace Hrad Svojanov, dle návrhu rady města s okamžitou platností.
           
            RM přijme konečné rozhodnutí o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Hrad Svojanov na příští schůzi Rady města Poličky, která se bude konat 25. 6. 2007.
 
            RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na „Studii proveditelnosti protipovodňových opatření pro povodí Bílého potoka“ dle důvodové zprávy.
           
            RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na projektovou dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.
 
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Dodávka a montáž prosklené štítové stěny objektu Smuteční obřadní síně v Poličce“ ve složení dle důvodové zprávy.
 
            RM schvaluje vyčlenění předmětů k propagačním účelům zdarma dle důvodové zprávy.
 
            RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou IPAK spol. s r.o., Sezemice na akci „Dodávka, demontáž a montáž plastových oken se zednickým zapravením okenních špalet v kancelářích MěÚ, Palackého nám. v Poličce“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jeho podpisu.
           
            RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava střechy domu zbrojnošů v areálu hradu Svojanov“ dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/07/Taj na zpracování projektové dokumentace interiérů a expozic Městského muzea a galerie Polička II. etapa s firmou M plus, společnost s r.o., Praha 7 dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jeho podpisu.
           
            RM bere na vědomí výsledky ankety „Dopravní řešení v centru města Poličky“.
 
            RM pověřuje starostu města k iniciování jednání s tajemníkem MěÚ Polička, zástupci Odboru dopravy MěÚ Polička, Městské policie Polička, T.E.S. s.r.o. Polička a Odborem vnitřních věcí MěÚ Polička. Tématem by bylo projednání přípravy nutných kroků k případným změnám dle výsledku ankety „Dopravní řešení v centru města Poličky“.
           
            RM projednala Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a doporučuje ji ZM ke schválení.
 
RM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku soutěže na „Provozování Informačních služeb v Poličce dodavatelskou formou“ nabídku Mgr. Jana Matouše, Polička za předpokladu splnění podmínek uvedených v zápise z jednání hodnotící komise ze dne 4. 6. 2007.
 
            RM bere na vědomí informaci o koupi požárního automobilu pro jednotku SDH Modřec.
 
RM byla seznámena se závěrečným účtem svazku obcí Česká inspirace za rok 2006 a doporučuje ZM vzít závěrečný účet na vědomí.
 
            RM schvaluje účast města v projektu „Cyklobusem Českomoravským pomezím v roce 2007“, včetně příslušné finanční spoluúčasti dle důvodové zprávy.
 
            RM jmenuje hodnotící komisi na výběr dodavatele na výměnu oken ve 3. nadzemním podlaží budovy a výměnu okna ve sníženém přízemí Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě.
           
            RM jmenuje hodnotící komisi na výběr dodavatele na realizaci výměny hlavních rozvodů ústředního vytápění a jejich izolace v budově Mateřské školy Čtyřlístek Polička dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě.
           
            RM souhlasí se zrušením výzvy k předložení nabídek za účelem výběru dodavatele a vypsáním nové výzvy na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička.
 
RM potvrzuje složení hodnotící komise na výběr dodavatele na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě.
 
RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Poličkou a panem Jiřím Kašparem, Mostek na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle důvodové zprávy. 
           
            RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Polička a panem Jiřím Kašparem, Mostek na restaurování sochy sv. Vendelína a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle důvodové zprávy.
 
RM neschvaluje pronájem části pozemků p.č. 1349/1 a p.č. 1350 o celkové výměře cca 8400 m2 v obci a k.ú. Borová.
           
            RM schvaluje pronájem garáže nacházející se v technickém podlaží domu č.p. 984 ul. Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.
 
            RM doporučuje ZM schválit prodej stavebního pozemku č. 579/2 o výměře 32 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.
 
            RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 116/2 o výměře 30 m2 a pozemku p.č. 190/7 o výměře 28 m2 v k.ú. Modřec s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Současně RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 534/11 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Modřec.
                                  
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 650/8 o výměře 376 m2 v k.ú. Modřec a to bez části využívané jako zpevněná veřejná cesta, pokud do ní předmětný pozemek zasahuje. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
           
RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 660 m2 v k.ú. Lezník.
 
RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku PK č. 657 označené dle GP č.zak. 111-33/2007 jako p.p.č. 657/2 o výměře 204 m2 za část pozemku PK č. 402 označeného jako p.p.č. 442/4 o výměře 162 m2 vše v k.ú. Lezník. Rozdíl ve výměrách 42 m2 ve prospěch Města Poličky bude uhrazen dle důvodové zprávy.
 
            RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemku p.č. 650/2 o výměře 714 m2 a pozemku p.č. 650/9 o výměře 201 m2v obci Polička, k.ú. Modřec a to na dobu neurčitou s výší nájemného3,--Kč/m2 a rok za užitkovou plochu o výměře cca 164 m2, užívání zbývající části pozemků za účelem sekání trávy je bezúplatné .
           
            RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 5769/86 o výměře cca 230 m2v k.ú. Polička
 
            RM bere na vědomí informace o konání festivalu Colour meeting Polička 2007, který se koná ve dnech od 12. 6. do 23. 6. 2007.
           
            RM bere na vědomí informace o konání závodu ve slalomu na skateboardech „Polička slalom open“ ve dnech 4. 8. – 5. 8. 2007.
 
 
 
 
V Poličce dne 11. června 2007
           
 
 
 
            Jaroslav Martinů                                                             JUDr. Marie Tomanová, PhD.
                  starosta                                                                            místostarostka
 
 
 
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (6/14/2007), přečteno 696x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města Poličky konané dne 11. června 2007