Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2007

Usnesení
přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2007


RM schvaluje doplnění programu o projednání:
- rezignace ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov,
- žádosti Mgr. Petra Slabého o rozvázání pracovního poměru,
- Smlouvy o poskytnutí grantu – Dny Poličky ve Westerveldu,
- žádosti občanského sdružení Atletika Polička o souhlas k poskytnutí hájenky v Pusté Rybné, t.č. v pronájmu ČSOP ZO Polička za účelem uspořádání tréninkového tábora,
- Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. 081/2007 – oprava kapličky v k.ú. Modřec,
- Mandátní smlouvy - „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“,
- Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno – „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.

RM bere na vědomí výsledky řízení o námitkách podaných Mgr. Petrem Slabým k Protokolu o výsledcích veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Hrad Svojanov.

RM konstatuje, že výsledky veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Hrad Svojanov za rok 2006 a průběh roku 2007 hovoří o závažných nedostatcích v hospodaření organizace.

RM bere na vědomí vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov pana Mgr. Petra Slabého ke dni 25. 6. 2007.

RM jmenuje s účinností od 26. 6. 2007 paní Světlanu Konečnou, ředitelkou příspěvkové organizace Hrad Svojanov, a to na dobu určitou, do doby jmenování nového ředitele organizace vzešlého z výběrového řízení.

RM ukládá paní Světlaně Konečné provést mimořádnou inventuru majetku příspěvkové organizace Hrad Svojanov k datu 26. 6. 2007 v termínu do 12. 7. 2007.

RM pověřuje tajemníka vypsáním výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov.

RM schvaluje Nařízení Města Poličky č. 1/2007 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v k.ú. Stašov a Starý Svojanov.

RM doporučuje ZM schválit vytvoření svazku obcí Českomoravské pomezí a účast Města Poličky v tomto svazku. Dále doporučuje ZM schválit smlouvu o vytvoření svazku obcí Českomoravské pomezí a stanovy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. S07-042 s firmou SPRINT Jimramov, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem, na akci provedení výplní stavebních otvorů v zasedací místnosti MěÚ Polička, Palackého nám. 160, Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou AQUAVITA spol. s r.o., Dolní Újezd, na stavbu Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
RM schvaluje snížení a změnu rozsahu zakázky – oprava střechy Domu zbrojnošů v areálu hradu Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele na provedení stavby – oprava střechy Domu zbrojnošů v areálu hradu Svojanov – firmu BÁČA, Polička s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy s ČR – Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Pardubice, jako převodcem, o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

RM souhlasí s navrženými půjčkami z Fondu rozvoje bydlení Města Polička podle důvodové zprávy a doporučuje je ZM ke schválení.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o provádění exekucí mezi Městem Polička a Exekutorským úřadem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Polička a firmou IPAK, spol. s r.o., Sezemice na výměnu oken ve 3. nadzemním podlaží budovy a výměna okna ve sníženém přízemí Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička v hodnotě díla dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

RM v souvislosti s financováním regenerace panelového domu v části obce: Horní Předměstí, M. Bureše 805 a 806 projednala a doporučuje ZM schválit restrukturalizaci hypotečního úvěru č. smlouvy 2003/036188-01/02/01-005/00/R uzavřeného s Hypotéční bankou, a.s. k České spořitelně, a.s. s využitím pevné úrokové sazby ve výši 4,35 % p.a. na dobu do 30. 7. 2017.

RM bere na vědomí informaci o akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.

RM schvaluje složení hodnotící komise, komise k otevírání obálek s nabídkami a k posouzení kvalifikace uchazečů pro výběr dodavatele zakázky „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“dle důvodové zprávy.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 5830/3 o výměře cca 500 m2 v obci a k.ú. Polička, a to na dobu neurčitou s výší nájemného 1,-- Kč/m2 a rok.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 5789 o výměře cca 80 m2 v obci a k.ú. Polička , a to na dobu neurčitou s výší nájemného 1,-- Kč/m2 a rok.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 5752 o výměře cca 291 m2 v obci a k.ú. Polička, a to na dobu neurčitou s výší nájemného 1,-- Kč/m2 a rok.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemkové parcely č. 5748/4 o výměře cca 70 m2 a části pozemkové parcely č. 5796 o výměře 50 m2 , obojí v obci a k.ú. Polička mezi Agroneou a.s. Polička, se sídlem v Poličce, jako půjčitelem a Městem Polička, jako vypůjčitelem, a to na dobu neurčitou.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 245/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí Kč 50,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes pozemky parcela č. 5232/15, 6147/3, 5234/2 a 5283/3 ve prospěch vlastníků domu č.p. 905 na st.p.č. 3203, vše v k.ú. Polička. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný z věcného břemene.

RM schvaluje Mateřské škole Čtyřlístek Polička použití 32 tis. Kč z fondu rezervního k posílení fondu investičního na nákup sporáku dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Komisionářskou smlouvu na „zabezpečení provozu Informačního centra města Poličky v nebytových prostorách budovy MěÚ, Palackého nám. 160, Polička“ s Mgr. Janem Matoušem, Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

RM schvaluje Kupní smlouvu na „prodej zboží na skladě Informačního centra města Poličky“ Mgr. Janu Matoušovi, Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

RM schvaluje Smlouvu o nájmu „nebytových prostor v přízemí domu č.p. 160 na Palackého nám. v Poličce“ s Mgr. Janem Matoušem, Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Mgr. Janem Matoušem, Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Předmětem smlouvy je movitý majetek ve vlastnictví půjčitele (Města Poličky) uvedený v příloze č. 1, který je součástí této smlouvy.

RM schvaluje Kupní smlouvu s Mgr. Janem Matoušem, Polička dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. Předmětem smlouvy je movitý majetek ve vlastnictví prodávajícího (Města Poličky) uvedený v příloze č. 1, který je součástí této smlouvy.

RM ruší odbor Informační centrum MěÚ Polička ke dni 1. 7. 2007.

RM bere na vědomí dopis RSDr. Ivana Chudého, Polička ze dne 7. 6. 2007 týkající se poznatků z jednání o dopravní situaci.

RM bere na vědomí dopis místopředsedy Správní rady Nadace B. Martinů, Praha 5 týkající se záměru umístit pamětní desku na bývalý dům rodiny Martinů v ul. Svépomoc č.p. 182, Polička.

RM bere na vědomí informace týkající se „Dopravního řešení v centru města Poličky“ – kroky k provedení nutných změn (usnesení RM č. 307 ze dne 11. 6. 2007) a ukládá tajemníkovi, OD, OVV, MP a T.E.S., s.r.o. Polička dále pokračovat v řešení této problematiky.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje zaměřený především na spolupráci s partnerskými regiony na rok 2007 na realizaci projektu „Dny Poličky ve Westerveldu“ mezi Městem Polička a Pardubickým krajem, Pardubice dle předloženého návrhu.

RM souhlasí s poskytnutím hájenky v Pusté Rybné, t.č. v pronájmu Českého svazu ochránců přírody, ZO Polička, Občanskému sdružení Atletika Polička, za účelem uspořádání tréninkového tábora v týdnu od 23. 7. – 29. 7. 2007.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 081/2007, uzavřenou mezi Městem Polička a Římskokatolickou farností, děkanství Polička, jejímž předmětem je účelové poskytnutí finančního příspěvku ve výši dle důvodové zprávy z rozpočtu Města Poličky na opravu kapličky na katastrálním území obce Modřec dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy o technické pomoci při řešení majetkoprávních vztahů akce „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno, dle přílohy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 10. 2006 s firmou AP INVESTING, s.r.o. Brno, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci pro akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.

RM doporučuje ZM dát mandát vedení města k jednání se správkyní konkurzní podstaty fy REIN, s.r.o. se Polička, ve věci odkoupení domu č.p. 101 na st.p.č. 27, v ul. Václavská v Poličce. Pokud cena této nemovitosti nepřesáhne částku 1,2 mil. Kč, doporučuje ZM schválit jeho odkoupení do majetku Města Poličky.


V Poličce dne 25. června 2007………………………………….                   ………………………………………..
Jaroslav Martinů                         JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
     starosta                                            místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Machová Jana (6/29/2007), přečteno 856x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 25. června 2007