Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 23.5.2005

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky

  • RM schvaluje „Organizační směrnici, kterou se stanoví postup pří zadávání veřejných zakázek a výzev k podání nabídky v případech, kdy výše budoucí zakázky nepřekročí částku 2.000.000,- Kč bez DPH“ dle přiloženého návrhu.
  • RM ruší „Směrnici o zadávání veřejných zakázek“ schválenou svým usnesením č. 268 ze dne 3. 11. 2003.
  • RM schvaluje Smlouvu o dílo na rekonstrukci komunikace ulice Družstevní v Poličce – III. část.
  • RM souhlasí s realizací investiční akce na dodávku výpočetní techniky a systému skladové evidence pro restauraci Hradu Svojanov za cenu ve výši dle důvodové zprávy, vyplývající z výběrového řízení.
  • RM souhlasí se zakoupením nového osobního automobilu pro DPS Penzion formou leasingu.
  • RM souhlasí s návrhem výchozích cen za prodej a pronájem nemovitostí ve vlastnictví Města Poličky s účinností od 1. 7. 2005 dle důvodové zprávy.
  • RM doporučuje ZM schválit vložení majetku Města Poličky provozovaného svazkem obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu (SMSV) Poličsko do svazku obcí SMSV Poličsko podle § 38 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění dle přiloženého seznamu k 1.7.2005.
  • RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 15.3.1995 uzavřené mezi Městem Polička a Sdružením majitelů skupinového vodovodu Poličsko, a to ke dni 1.7.2005.
  • RM ukládá zadat OÚRaŽP a společnosti T.E.S. s r.o. Polička prosvětlení a zprůhlednění přerostlých křovin v městském parku.

V Poličce dne 23.5.2005
Bc.Miroslav Popelka, starosta, Jaroslav Martinů, místostarosta

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Město Polička (5/23/2005), přečteno 922x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 23.5.2005