Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. července 2007


                                                               Usnesení
                    přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. července 2007


RM schvaluje doplnění programu o projednání těchto bodů:
- pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce
- vodovodní přípojka pro starý hřbitov – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

RM doporučuje ZM schválit záměr pořízení laserového měřiče rychlosti ProLaser III a jeho používání městskou policií dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele na provedení akce „Dodávka a montáž prosklené štítové stěny objektu Smuteční obřadní síně v Poličce“ firmu IPAK spol. s r.o., Sezemice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou IPAK spol. s. r.o., Sezemice na akci „Dodávka a montáž prosklené štítové stěny objektu Smuteční obřadní síně v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření pro povodí Bílého potoka“ uzavřené dne 17. 4. 2007 s firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Litomyšl dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu pro stavbu „Vodovodní přípojka pro starý hřbitov – Polička“ s Regionálním muzeem v Litomyšli, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy s Pardubickým krajem na poskytnutí dotace na „vybavení a modernizaci koupaliště v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM jmenuje, na základě konkurzního řízení, ředitelkou Mateřské školy Čtyřlístek Polička, paní Hanu Koskovou, Litomyšl s účinností od 1. 8. 2007.

RM bere na vědomí Protokol z kontroly České školní inspekce provedené v Základní škole Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele na provedení akce „Výměnu rozvodů ústředního vytápění a jejich izolace v budově Mateřské školy Čtyřlístek Polička“ firmu Pásek – stavební firma spol. s r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Pásek – stavební firma spol. s r.o., Polička na provedení akce „Výměna rozvodů ústředního vytápění a jejich izolace v budově Mateřské školy Čtyřlístek Polička“ dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí „Vnitřní předpis úplaty za vzdělávání“ předložený ředitelkou Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, Polička pro školní rok 2007/2008.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovené ředitelkou Střediska volného času Mozaika Polička na školní rok 2007/2008 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí prázdninový provoz škol a školských zařízení dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 22/1 o výměře 86 m2 a pozemkové parcely č. 762/30 o výměře 221 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod stavební parcely č. 3214/2 o výměře 36 m2 v k.ú. Polička z vlastnictví Města Poličky do vlastnictví TJ Spartak Polička. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej p.č. 6478 o výměře 634 m2 a p.p.č. 4784/9 o výměře 387 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 50,-/m2 a bude uhrazena formou splátkového kalendáře po dobu 5-ti let. Kupující rovněž uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej p.č. 1210/40 o výměře 2519 m2, p.p.č, 1210/41 o výměře 2894 m2 a části p.p.č. 1210/21 o výměře cca 3500, vše v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 450,-/m2 u pozemků p.č. 1210/40 a 1210/41 a u pozemku p.č. 1210/21 činí kupní cena Kč 250,-/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Současně RM uděluje souhlas k zahájení terénních úprav na uvedených pozemcích.

RM bere na vědomí nabídku firmy S & M CZ s.r.o., Jevíčko týkající se investičního záměru „Větrné elektrárny DeWind typu D8“.

RM zřizuje tým pro eventuelní záměr výstavby větrných elektráren v obci a k.ú. Polička ze zástupců těchto odborů:
- OÚPRaŽP – z hlediska rozvoje města a životního prostředí
- MJPO – majetkové vypořádání
- OFP – úvěrové záležitosti
- Odbor tajemníka (granty) – dotační politika.

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha 4 – Nusle, v souvislosti se stavbou Vodovodní přípojka pro starý hřbitov – Polička na pozemku p.č. 5917/1 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 12 Organizační směrnice č. 3/2004 Oběh účetních dokladů.


V Poličce dne 9. července 2007


Jaroslav Martinů                                                             JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
     starosta                                                                             místostarostka

           Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (7/10/2007), přečteno 789x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. července 2007