Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. července 2007

Usnesení
přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. července 2007

RM schvaluje platový výměr paní Haně Koskové, ředitelce Mateřské školy Čtyřlístek Polička, s účinností od 1. 8. 2007 dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s předáním a převzetím správy Mateřské školy Čtyřlístek Polička, v době od 1. 8. 2007 do 10. 9. 2007 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje mimořádnou odměnu paní Miladě Kalinovské, pověřené řízením Mateřské školy Čtyřlístek Polička, ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncept zápisů do kroniky města Poličky a části obce Lezník za rok 2006.

RM jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na nákup laserového zařízení na měření rychlosti ProLaser III dle důvodové zprávy.

RM schvaluje „Kritéria pro posuzování žádostí do DPS „Penzion“ Polička“, s účinností od 1. 8. 2007.

RM schvaluje výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. červenci 2007. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rekonstrukce části komunikace na ul. Družstevní v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje v návaznosti na usnesení RM č. 242 ze dne 11. 7. 2005 aktualizaci ceny pro uzavření smlouvy o dílo „Vodovodní přípojka pro starý hřbitov – Polička“ s firmou PÁSEK – stavební firma, spol. s r. o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doporučení hodnotící komise ve věci hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“ a pověřuje starostu města k vydání rozhodnutí o výběru nabídky firmy AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí jako nejvhodnější.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“ s firmou AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí, pověřuje starostu města k jejímu podpisu a bere na vědomí, že smlouva o dílo s touto firmou ze dne 20. 4. 2006 nebyla realizována.

RM doporučuje ZM schválit:
a/ výkup pozemku p.č. 3033 o výměře 240 m2 v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy,
/b výkup pozemku p.č. 3000 o výměře 1801 m2 v k.ú. Polička, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy,
/c směnu části pozemku p.č. 5944/4 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Polička za pozemek st.p.č. 567 v k.ú. Polička o výměře 43 m2 ve vlastnictví Města Poličky s doplatkem ve prospěch Města Poličky.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod objektu č.p. 485 vystavěného na pozemku st.p.č. 1255/1, pozemků st.p.č. 1255/1, 1255/2, 1255/3, 1255/4, 1255/5, dále pozemků p.č. 6494, 6493/1, 6493/2, 5152/6 a 5152/7, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Města Poličky do vlastnictví Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice s podmínkou, že nemovitosti budou i nadále využívány pro oblast školství.

RM schvaluje pronájem objektu č.p. 63 ve Stříteži společnosti H.T.F. s.r.o., se sídlem Milovy, za účelem provozování keramické dílny. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné bude ve výši dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 4221/1, p.č. 4221/2 a st.p.č. 3292/3 v k.ú. Polička z vlastnictví České republiky, ve správě Pozemkového fondu ČR, Praha, do vlastnictví Města Poličky.

RM bere na vědomí dopisy ze dne 19. 7. 2007 a 26. 7. 2007 od Ing. Jiřího Slabého, Litomyšl ve věci požadavků vůči Radě města Poličky a konstatuje, že trvá na svém předchozím usnesení č. 335 ze dne 25. 6. 2007.

RM schvaluje odpisový plán Masarykovy základní školy Polička, Základní školy Na Lukách Polička a Mateřské školy Čtyřlístek Polička, doplněný o nákup dlouhodobého majetku v roce 2007 s dobou odpisování a s ročními sazbami účetních odpisů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyřazení a prodej majetku ve správě Školní jídelny Polička (ŠJ) s tím, že ŠJ pověřuje tímto prodejem v prodejních cenách dle návrhu a ocenění, případně metodou nejvyšší nabídky. Ředitelka u vybraného majetku zajistí nabídkové řízení na internetových stránkách města dle důvodové zprávy. Výnos z prodeje majetku je příjmem města.

RM schvaluje platový výměr paní Zdeňce Procházkové, ředitelce Mateřské školy Rozmarýnek Polička, s účinností od 1. 8. 2007 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1300 07 mezi Městem Polička a firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička na výměnu rozvodů ústředního vytápění a jejich izolace v budově Mateřské školy Čtyřlístek Polička, s postupným termínem dokončení akce do 24. 8. 2007 a 7. 9. 2007 dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se zrušením výzvy ze dne 12. 6. 2007 k předložení nabídek za účelem výběru dodavatele na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička.

Rada města doporučuje ZM převedení nevyčerpaných prostředků v roce 2007 do rozpočtu roku 2008 na realizaci vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička.

RM pověřuje úsek školství k vyžádání rozhodnutí Krajské hygienické stanice o prodloužení lhůty realizace vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička, do konce roku 2008.

RM bere na vědomí zápis z pracovní schůzky týkající se publikace „ROČENKA 2006“.

RM bere na vědomí předložené řešení dopravy v centru města Poličky a doporučuje pro další jednání RM variantu 1, 2b, 3a, 4b, 5b dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informace vedení města o možné účasti města Poličky v projektu výstavba větrných elektráren dle důvodové zprávy.


V Poličce dne 30. července 2007
  ……………………………………….                          …………………………………….. 
         Jaroslav Martinů                            JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
             starosta                                               místostarostkaKompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Machová Jana (8/7/2007), přečteno 866x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 30. července 2007