Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. srpna 2007

Usnesení
přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. srpna 2007
 
RM bere na vědomí informace ředitele společnosti S & M s.r.o., Jevíčko k projektu větrných elektráren.
           
RM projednala a doporučuje ZM schválit Rozbory plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí roku 2007.
 
            RM schvaluje podání návrhu na „Prohlášení rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba v Poličce za národní kulturní památku“ dle důvodové zprávy.
 
            RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou BAZENSERVIS, s.r.o. Týniště nad Orlicí na akci „Zhotovení skluzavky na koupališti v Poličce“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jeho podpisu.
 
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Regenerace panelových sídlišť M. Bureše a Švermova v Poličce – II. etapa“ dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje dodavatele na provedení stavby „Rekonstrukce části komunikace na ul. Družstevní v Poličce“ firmu COLAS CZ a.s., Jihlava dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na stavbu „Technická budova na koupališti v Poličce“ dle důvodové zprávy.
           
RM schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci hradního paláce, příhrádku a bašt v areálu hradu Svojanova“ dle důvodové zprávy.
           
            RM doporučuje ZM schválit přijetí účelové dotace na rozšíření jednotného systému varování a vyrozumění do části města Polička Stříteže a dalších míst ve městě, pro plné využití systému zejména jako městského rozhlasu ve výši 250.000,-- Kč a zařazení projektu do rozpočtu města na rok 2008 se spoluúčastí ve výši 700.000,-- Kč.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na „Zajištění a provádění zimní údržby komunikací v částech obce Lezník a Střítež“ s Agro družstvem Sebranice, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
 
            RM bere na vědomí informaci o předložení dvou variant návrhu koncepčního řešení regulačního plánu lokality pro bydlení Mánesova, Polička a doporučuje k podrobnému dopracování v souladu s následně schváleným návrhem zadání regulačního plánu variantu „A“.
           
RM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání regulačního plánu lokality pro bydlení Mánesova, Polička.
           
RM souhlasí s provedeným vyhodnocením požadavků dotčených orgánů, ostatních subjektů a veřejností, které byly uplatněny u pořizovatele v průběhu projednání návrhu zadání regulačního plánu lokality pro bydlení Mánesova, Polička a doporučuje ZM jeho schválení.
RM doporučuje ZM schválit v souladu s § 64, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), upravený návrh zadání regulačního plánu lokality pro bydlení Mánesova, Polička.
           
            RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodávku laserového měřiče rychlosti a souhlasí s dalším postupem v této věci dle důvodové zprávy.
 
            RM bere na vědomí Organizační řád Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička s účinností od 1. 8. 2007.
           
RM bere na vědomí informaci o místě, termínu a době pro podání žádosti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Čtyřlístek Polička pro školní rok 2007/2008 dle důvodové zprávy.
           
            RM schvaluje prodloužení uzavření MŠ Polička, Hegerova v měsíci srpnu 2007 dle důvodové zprávy.
           
            RM bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 2/2007 o místním poplatku za povolení k vjezdu s  vozidlem do vybraných míst a částí měst.
           
            RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy č. IE-12-2000923/VB/01 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, jako budoucí oprávněnou z věcného břemene dle předloženého návrhu.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. IV-12-2001453/01, Mánesova, ŠVANDA PRIMA, o zřízení věcného břemene, mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene dle předloženého návrhu.
           
            RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 3, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene dle předloženého návrhu.
                       
            RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného o maximální přírůstek měsíčního nájemného v bytech ve vlastnictví Města Poličky v roce 2008 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb., ze dne 25. června 2007, a to od 1. ledna 2008 dle důvodové zprávy.
           
            RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 1920/2 o výměře cca 100 m2 v obci a k.ú. Polička, a to na dobu neurčitou s výší nájemného 3,-- Kč/m2 a rok.
           
            RM schvaluje uzavření Dohody o společném nájmu bytu č. 2, vel. 1+1, v domě čp. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce mezi dosavadním nájemcem tohoto bytu a pronajímatelem Městem Polička.
 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 752/6 o výměře 4904 m2 a pozemku p.č. 752/7 o výměře 5836 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1349/1 označeného nyní jako p.p.č. 1349/10 o výměře 1540 m2 v k.ú. Borová Obci Borová za účelem individuální bytové výstavby. Kupní cena činí Kč 50,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 
 
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
 
 
 
V Poličce dne 20. srpna 2007
 
 
 
 
              Jaroslav Martinů                                                                   Mgr. Jan Matouš
                     starosta                                                                                    radní
 

Vložil Hofmanová Lucie (8/23/2007), přečteno 798x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 20. srpna 2007