Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 21.2.2005

Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky

 • RM jmenuje ředitelkou Kulturních služeb města Poličky, Vrchlického 53, Polička s účinností od 1. 3. 2005 paní Alenu Báčovou a schvaluje její platové zařazení dle důvodové zprávy.
 • RM souhlasí s vydáním 2 ks povolení pro bezplatné využívání parkovišť s parkovacími automaty v Poličce Ústavu sociální péče Bystré.
 • RM souhlasí s vydáním 2 ks povolení pro bezplatné užívání parkovišť s parkovacími automaty v Poličce občanskému sdružení „ Domov Bystré“.
 • RM souhlasí s osazením dvou svislých dopravních značek IP12 (vyhrazené parkoviště), opatřených dodatkovými tabulkami E12 s příslušným textem a následným vyznačením vodorovného dopravního značení V 10e (vyhrazené parkoviště) na náměstí B. Martinů v Poličce.
 • RM bere na vědomí  vznik nově zřízené bytové jednotky č. 12 o velikosti 0+1, I. kat.  v přízemí (1. NP) domu čp. 309 na ulici Smetanova v Poličce.
 • RM schvaluje dodatek č. 2 Organizační směrnice č. 3/2004 – Oběh účetních dokladů.
 • RM schvaluje Dodatek č. 4  ke smlouvě  č. 38/2001/0 o nakládání s komunálním odpadem uzavřené mezi Městem Polička a LIKO Svitavy a.s. dne 21. 2. 2002.
 • RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti týkající se pronájmu pozemku st.p.č.108 o výměře 252 m2 v k.ú. Lezník mezi Městem Polička a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dle předloženého návrhu.
 • RM schvaluje vybudování odpočinkového zákoutí pod hradbami se vstupem z ulice Šaffova a jeho zapojení v projektu „Turistická odpočívadla a odpočinková místa v Kraji Smetany a Martinů“ dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit použití státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2005 na akci: Památník B. Martinů – celková stavební obnova domů čp. 112, 113 114 a přiznává finanční podíl na obnově kulturní památky.
 • RM souhlasí s vydáním stavebního povolení na provozovnu  pro sběr a výkup odpadů firmy Recycling – kovové odpady a.s., Chotěboř  na pozemku Českých drah a.s. p.č. 6277/1 v k.ú. Polička dle předložené dokumentace za těchto podmínek:

-   před vydáním stavebního povolení budou v projektu dořešeny přípojky

-   před vydáním stavebního povolení bude prokázána statická únosnost zatrubnění potoka z důvodu zátěže stavbou a následným provozem

-   provozovna bude oplocena plným dřevěným plotem barevně sladěným se sousedním Dřevozávodem Pražan s.r.o. Polička.

             

 

V Poličce dne 21.2.2005   

Vložil Město Polička (2/21/2005), přečteno 744x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 21.2.2005