Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. září 2007

Usnesení

přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. září 2007

 
RM bere na vědomí stav dětského hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.
           
RM ukládá T.E.S., s.r.o. Polička odstavit z provozu rizikové hrací prvky dětského hřiště na Sídl. Hegerova v Poličce, které neodpovídají bezpečnostním normám. Dále ukládá T.E.S. ve spolupráci s OÚPRaŽP vypracovat nacenění oprav těchto hracích prvků s tím, že jejich oprava bude provedena a zaplacena z rozpočtu v roce 2008.
 
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami pro výběr dodavatele projektové dokumentace „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela“ dle důvodové zprávy.
 
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rozšíření veřejného osvětlení pro chodce – od stavebnin Prima k Ravensburger Kartonu v Poličce“ dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje dodavatele na provedení stavby „Regenerace panelového sídliště M. Bureše a Švermova v Poličce – II. etapa“ – firmu COLAS CZ, a.s., Jihlava dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou COLAS CZ, a.s., Jihlava na stavbu „Regenerace panelového sídliště M. Bureše a Švermova v Poličce – II. etapa“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.
           
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. IE-12-2001976/VB/2 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle předloženého návrhu.              
 
RMdoporučuje ZM zrušit usnesení č. 18 ze dne 12. 10. 2006.
RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků ve vlastnictví Města Poličky označených jako p.p.č. 4877/37 o výměře 18368 m², p.p.č. 4877/39 o výměře 4797 m², p.p.č. 4877/40 o výměře 12479 m², p.p.č. 4877/65 o výměře 2118 m², p.p.č. 4877/77 o výměře 17530 m² a p.p.č. 4877/82 o výměře 22645 m², p.p.č. 4877/84 o výměře 3735 m², p.p.č. 4877/85 o výměře 501 m², p.p.č. 4877/87 o výměře 6909 m², p.p.č. 4877/92 o výměře 16099 m², p.p.č. 4877/113 o výměře 9239 m², p.p.č. 4877/137 o výměře 2746 m² a p.p.č. 4877/146 o výměře 4521 m², vše v k.ú. Polička, za pozemky ve vlastnictví Poličských strojíren a.s., Polička, označených jako p.p.č. 6025/3 o výměře 36 m², p.p.č. 6352 o výměře 2440 m², p.p.č. 6354 o výměře 1616 m², p.p.č. 6355 o výměře 300 m², p.p.č. 6356 o výměře 330 m², p.p.č. 6358 o výměře 2165 m², p.p.č. 6360 o výměře 4187 m², p.p.č. 6361 o výměře 1695 m², p.p.č. 6362/4 o výměře 10065 m², p.p.č. 6363 o výměře 1355 m², p.p.č. 6364 o výměře 1956 m², p.p.č. 6365 o výměře 898 m², p.p.č. 6366/1 o výměře 6087 m², p.p.č. 6367 o výměře 1645 m², p.p.č. 6368 o výměře 1273 m², p.p.č. 6369/1 o výměře 519 m², p.p.č. 6371 o výměře 712 m² a p.p.č. 326/8 o výměře 139 m², vše v k.ú. Polička.
Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude řešen finančním doplatkem ve prospěch Města Poličky ve výši 500 tis. Kč a provedením stavebních úprav železničního spodku vlečky na náklady Poličských strojíren a.s. formou prosypu a zhutnění v šířce 2,5 – 3 m a v úseku od křížení s ulicí Družstevní (Hrubého mlýn) po křížení se silnicí II/362 tak, aby povrch tělesa bývalé vlečky mohl sloužit jako základ budoucí cyklostezky.
 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 131/2 o výměře 140 m² v k.ú. Střítež. Kupní cena činí Kč 30,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
           
RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 5769/46 o výměře cca 90 m² v k.ú. Polička.
 
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků p.č. 5537/55, č. 5537/56, č. 5537/57, č. 5537/59, č. 5537/61, č. 5537/63, č. 5537/64 a č. 5537/65, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Švanda Prima, s.r.o., Polička do vlastnictví Města Poličky. Obdarovaný uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
           
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1188/1 o výměře 501 m² v k.ú. Borová. Kupní cena činí Kč 30,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 
RM jmenuje hodnotící komisi pro výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov ve složení dle důvodové zprávy.
           
RM bere na vědomí zahájení provozu Školní jídelny Polička, ve školním roce 2007/2008 od 10. 9. 2007 z důvodu dokončení stavebních prací dle důvodové zprávy.
 
RM schvaluje poskytnutí odměny paní Aleně Báčové, ředitelce příspěvkové organizace Tylův dům Polička, za organizaci a uspořádání festivalů v Poličce v letošním roce, ve výši dle důvodové zprávy.
 
RM bere na vědomí dopis Společnosti ochránců památek ve Východních Čechách, týkající se hradu Svojanov.
 
RM bere na vědomí termíny konání festivalů pořádaných Tylovým domem v Poličce v roce 2008 dle důvodové zprávy.
 
RM bere na vědomí informace předložené tajemníkem MěÚ Polička týkající se organizačních změn na MěÚ Polička.
 
 
V Poličce dne 3. září 2007
 
 
 
……………………………………….                                             ……………………………………..
    Jaroslav Martinů                                                   JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
        starosta                                                                     místostarostka
 
 
 
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Machová Jana (9/12/2007), přečteno 902x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. září 2007