Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Polčiky konané dne 17. září 2007

                                                                   Usnesení
                            přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. září 2007


RM schvaluje Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě, kterým se mění veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Litomyšl a Městem Polička dne 25. 10. 2002.

RM schvaluje užití městského znaku pro účely „Propozice VI. olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje“ Pardubickému krajskému sdružení ČSTV, Pardubice.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spol. DS DELTA s.r.o., Lubná na zhotovení stezky pro pěší v části města Poličky Stříteži dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

RM doporučuje ZM schválit vyčlenění částky cca 600 tis. Kč pro spolufinancování akce „Intenzifikace ČOV Polička – řízené odstraňování fosforu“ z rozpočtu na roky 2007-8, provedení výběru dodavatele a v případě získání finanční podpory z dotačních zdrojů zahájení akce.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 6/2007.

RM schvaluje poskytnutí daru v podobě cca 9 m3 dřeva v hodnotě cca 14.000,- Kč oddílu odbíjené TJ SPARTAK POLIČKA, pro přístřešek nářaďovny, zastřešení stávající buňky a postavení dřevěné pergoly.

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- TJ Štefanydes Polička, šachový oddíl, ve výši 10.000,- Kč, na cestovné a režii šachových soutěží
- Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši 7.000,- Kč, na činnost dětí a mládeže
- Česká tábornická unie, táborový oddíl Peklo Polička, ve výši 5.000,- Kč, na setkání se skauty
- Český svaz ochránců přírody I. základní organizace v Poličce, ve výši 8.000,- Kč, na opravy a úpravy klubovny
- Český svaz chovatelů v Poličce, ve výši 2.000,- Kč, na výstavu králíků.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků ve výši nad 20.000,- Kč pro:
- VPS Polička, malá a sálová kopaná, ve výši 10.000,- Kč, na turnaje celostátní ligy
- Atletika o.s. Polička, ve výši 14.000,- Kč, na závodní atletickou činnost
- HC Spartak Polička, ve výši 10.000,- Kč na činnost
- SK Masokombinát Polička, ve výši 10.000,- Kč na činnost
- TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, ve výši 10.000,- Kč, na činnost
- TJ Spartak Polička, oddíl stolního tenisu, ve výši 6.000,- Kč, na činnost
- Dětské informační centrum Polička, ve výši 40.000,- Kč, na činnost centra
- Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Polička, ve výši 5.000,- Kč, na činnost organizace
- Gymnázium Polička, ve výši 4.000,- Kč, na projekt COMENIUS.RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
- Klub českých turistů Jimramov, ve výši 3.000,- Kč, na vydání turistického almanachu
- Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha 6 - Dejvice, ve výši 10.000,- Kč, na činnost.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 3276/12 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 20,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 1, velikosti 1 + 2, v domě č.p. 68 v obci a k. ú. Lezník se stávajícím nájemcem opět na dobu určitou, a to na tři roky. Výše nájemného zůstane stejná jako u dosavadní nájemní smlouvy.

RM schvaluje Kupní smlouvu evidenční číslo 106/05/2007 uzavřenou mezi Městem Polička, jako prodávajícím, a Východočeskou plynárenskou, a.s., Hradec Králové, jako kupující, na část rozestavěné stavby v rozsahu plynovodní přípojky, umístěné na p.č. 1614, 4784/11, k. ú. Polička, obec Polička, Rumunská 646.

RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Speciální základní školy Polička s účinností od 1. 10. 2007 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí inspekční zprávu z inspekce České školní inspekce provedené ve Speciální základní škole Polička. Zároveň RM ukládá ředitelce školy splnit úkoly vyplývající z inspekce v termínech dle důvodové zprávy a radu informovat.

RM doporučuje ZM schválit dodatky ke zřizovacím listinám školám a školským zařízením, které se týkají rozšíření doplňkové činnosti, svěření nemovitého a movitého majetku do správy dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit dobrovolné plátcovství DPH města Poličky.

RM schvaluje zahraniční služební cestu starosty města do partnerského města Westerveld v Nizozemí za účelem reprezentace města na společenské události „Dny Poličky ve Westerveldu“, která se bude konat ve dnech 4. – 9. 10. 2007.

RM schvaluje jako dodavatele zakázky projektové dokumentace „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce“ firmu Ing. Miloslav Fadrhons – FATY dokumentace staveb, Praha 3 – Žižkov.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Projektová dokumentace - rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce“ s firmou Ing. Miloslav Fadrhons – FATY dokumentace staveb, Praha 3 – Žižkov, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit vložení vodovodního řádu PVC 90 (DN 80), délky 219 m, umístěného na pozemku p.č. 6127 v k. ú. Polička na ul. Družstevní, do hospodaření Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko podle § 38 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

RM schvaluje uzavření smlouvy o vzniku věcného břemene. Jedná se o uložení kanalizace na p.p.č. 91/1 v k. ú. Polička v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“.

RM doporučuje ZM schválit pětiletou úrokovou sazbu u hypotečního úvěru na rekonstrukci Tylova domu č. smlouvy 115202139 s platností do 30. 9. 2012.

RM bere na vědomí ekonomické výstupy hospodaření příspěvkové organizace Hrad Svojanov.

RM bere na vědomí informace o provedené privatizaci Informačního centra v Poličce s komplexním vyhodnocením.
V Poličce dne 17. 9. 2007Jaroslav Martinů v. r.                                                         JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v. r. 
       starosta                                                                                místostarostka                    Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (9/21/2007), přečteno 822x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Polčiky konané dne 17. září 2007