Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2007


                                                                     Usnesení
                             přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2007


RM schvaluje doplnění programu o projednání:
- vzdání se předkupního práva ve prospěch Města Poličky vztahujícího se k pozemkům p.č. 5521/6, č. 5521/22, č. 6141/1 a č. 6141/2, vše v k.ú. Polička, sjednaného v kupních smlouvách ze dne 2. 12. 2005 a 14. 7. 2006 mezi Městem Polička jako prodávajícím a s.r.o. PSK Brno, jako kupujícím.

RM souhlasí s vyčleněním propagačních publikací pro Městské muzeum a galerii Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele, f. PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička, na provedení stavby „Rozšíření veřejného osvětlení pro chodce od stavebnin PRIMA k Ravensburger Kartonu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s f. PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička na stavbu „Rozšíření veřejného osvětlení pro chodce od stavebnin PRIMA k Ravensburger Kartonu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s f. COLAS CZ a.s., Jihlava na akci „Rekonstrukce části komunikace na ul. Družstevní v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se stavební firmou BÁČA, Polička s.r.o., na akci „Oprava střechy Domu zbrojnošů na hradě Svojanově“ dle důvodové zprávy.

RM zřizuje Organizační výbor pro akci „Polička – Bohuslav Martinů 2009“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek s nabídkami pro výběr zhotovitele zakázky „Rozšíření orientačního osvětlení v části města Poličky Modřeci“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek s nabídkami pro výběr zhotovitele stavby „Intenzifikace ČOV Polička – řízení odstraňování fosforu“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci hradebního úseku SO 16 – bašta, Na Valech, za č. p. 4, ul. Masarykova v Poličce.

RM schvaluje stanovisko k žádosti obce Pomezí o připojení ke kanalizační síti města Poličky.

RM schvaluje prodej majetku ve správě Speciální základní školy Polička s tím, že školu pověřuje tímto prodejem v cenách dle návrhu, případně metodou nejvyšší nabídky dle důvodové zprávy. Výnos z prodeje majetku je příjmem města.

RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Mateřské školy Čtyřlístek Polička s účinnosti od 1. 10. 2007 dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informaci týkající se stupně řízení Masarykovy základní školy Polička a Základní školy Na Lukách Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy č. STL-004/2007 – Polička o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a společností VČP Net, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, jako oprávněným z věcného břemene dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 102330719 a Dohody o užívání pozemku č. 133N07/19 mezi Pozemkovým fondem České republiky jako budoucím povinným z věcného břemene a Městem Polička jako budoucím oprávněným z věcného břemene dle předloženého návrhu.

RM ruší své usnesení č. 435 ze dne 20. 8. 2007.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 752/6 o výměře 4904 m2 a pozemku p.č. 752/7 o výměře 5836 m2 v k. ú. Rohozná. Kupní cena činí 10,-Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 62/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Střítež. Kupní cena činí Kč 30,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zhotovení geometrického plánu.

RM bere na vědomí informace o dosavadním průběhu pořizování nového územního plánu Poličky.

RM bere na vědomí situační zprávu k činnosti TJ Spartak Polička, o.s.

RM pověřuje OÚPRaŽP zpracováváním celkové agendy záměru výstavby větrných elektráren.

RM schvaluje navýšení pracovního úvazku na OFP o jednoho zaměstnance v souvislosti se schválením dobrovolného plátcovství DPH Města Poličky k 1. l 2008.

RM doporučuje ZM schválit vzdání se předkupního práva ve prospěch Města Poličky vztahujícího se k pozemkům p.č. 5521/6, č. 5521/22, č. 6141/1 a č. 6141/2, vše v k.ú. Polička, sjednaného v kupních smlouvách ze dne 2. 12. 2005 a 14. 7. 2006 mezi Městem Polička jako prodávajícím a s.r.o. PSK Brno, jako kupujícím.

V Poličce dne 1. října 2007


                 Jaroslav Martinů v. r.                                              JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v. r.
                      starosta                                                                           místostarostka


                         Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (10/4/2007), přečteno 794x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města Poličky konané dne 1. října 2007