Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. října 2007

Usnesení
přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. října 2007


RM schvaluje dodavatele na akci: „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci hradebního úseku SO 16 – bašta, Na Valech, za č.p. 4, ul. Masarykova v Poličce“, firmu INRECO, s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou INRECO, s.r.o., Hradec Králové, na akci: „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci hradebního úseku SO 16 – bašta, Na Valech, za č.p. 4, ul. Masarykova v Poličce“, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

RM schvaluje dodavatele akce „Dodávka laserového měřiče rychlosti“ – firmu KonekTel, a.s., Pardubice dle důvodové zprávy.

RM schvaluje kupní smlouvu s firmou KonekTel, a.s., Pardubice na akci „Dodávka laserového měřiče rychlosti“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Sella&Agreta s.r.o., Ústí nad Orlicí na vypracování projektové dokumentace na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. ŽP/2007/1088 od Pardubického kraje, na stavbu „Intenzifikace ČOV Polička – řízené odstraňování fosforu“.

RM bere na vědomí podání výzvy k předložení nabídek za účelem výběru dodavatele na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek, Polička.

RM jmenuje hodnotící komisi na výběr dodavatele na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička, dle seznamu uvedeného v důvodové zprávě.

RM schvaluje v rámci projednání návrhu zadání Územního plánu Polička uplatnění těchto požadavků:
a) Město Polička požaduje prověřit změnu funkčního využití části plochy vymezené v ÚP SÚ Polička pro sport a rekreaci, která navazuje bezprostředně na lokalitu řadových garáží Na Plivátku, ve prospěch plochy pro dopravní infrastrukturu se záměrem výstavby řadových garáží, a to v rozsahu dle grafické přílohy.
b) Město Polička požaduje prověřit vymezení nové plochy rekreace se záměrem využití pro zahrádky v lokalitě východně od rozvojových ploch smíšených výrobních na severním okraji města (průmyslová zóna) v rozsahu dle grafické přílohy.

RM schvaluje v rámci projednání návrhu zadání Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, oznámeného v souladu s § 187, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a v souladu se záměry a návrhem zadání nově pořizovaného Územního plánu Polička uplatnění požadavků k návrhu zadání dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 5545/2 o výměře cca 240 m² v k.ú. Polička, a to ve vzdálenosti cca 2,5 m od trafostanice umístěné na pozemku st.p.č. 3592. Kupní cena činí Kč 150,--/m² s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM neschválit prodej části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK č. 657 o výměře cca 400 m² v k.ú. Lezník.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1357/1 o výměře cca 1600 m² a pozemku p.č. 1349/21 o výměře 361 m² v k.ú. Borová Obci Borová za účelem individuální bytové výstavby. Kupní cena činí Kč 50,--/m² s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně zajištění geometrického plánu.

RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p.č. 1349/8 o výměře 508 m² v k.ú. Borová.

RM schvaluje uzavření smlouvy č. IP-12-2000970/VB/01, Eimova, Trnková – Knn o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce, a.s Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene na straně druhé dle předloženého návrhu.

RM schvaluje užití městského znaku pro účely vydání brožury města Polička firmou Helvich – vydavatelství multimédia, Hradec Králové.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2007.

RM bere na vědomí žádost ředitelky MŠ Čtyřlístek Polička a souhlasí s tím, že MŠ nebude účtovat Tylovu domu Polička náklady za pronájem třídy v souvislosti s výukou cizího jazyka dle důvodové zprávy.

RM pověřuje úsek školství projednat se starosty obcí a s Dětským domovem spoluúčast při financování poměrné části neinvestičních nákladů za žáky plnících povinnou školní docházku ve Speciální základní škole Polička s účinností od 1. ledna 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje propočet neinvestičních nákladů na žáka a rok ve Speciální základní škole Polička dle přílohy důvodové zprávy.


V Poličce dne 15. října 2007
………………………………………          …………………………………….........
    Jaroslav Martinů                   JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
          starosta                                   místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (10/23/2007), přečteno 868x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 15. října 2007