Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. října 2007

                                                               Usnesení
                    přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. října 2007

RM schvaluje doplnění programu o následující body:
- dokumentace pro územní řízení – rozšíření průmyslové zóny v Poličce
- projednání žádosti o změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička

RM jmenuje s účinností od 1. 12. 2007 pana Miloše Dempíra, DiS. ředitelem příspěvkové organizace Hrad Svojanov.

RM schvaluje od 1. 12. 2007 platový výměr panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli příspěvkové organizace Hrad Svojanov, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje odměnu pro paní Světlanu Konečnou, ředitelku příspěvkové organizace Hrad Svojanov, ve výši dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2008 dle předloženého návrhu.

RM bere na vědomí výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za 3. čtvrtletí 2007 a následné úkony dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí „Školní vzdělávací program na rok 2007 – 2009 Mateřské školy Rozmarýnek Polička“.

RM bere na vědomí „Školní vzdělávací program“ od roku 2007 Střediska volného času Mozaika Polička“.

RM bere na vědomí „Plán činnosti na školní rok 2007/2008 Základní umělecké školy B. Martinů Polička“.

RM v souladu s § 23 odst. 3 školského zákona povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě stanoveného prováděcím právním předpisem pro školní rok 2007/2008 mateřským školám:
Mateřská škola Polička, Hegerova 427 - pro l třídu na počet 25 dětí.
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 - pro l třídu na počet 27 dětí.
Mateřská škola Čtyřlístek Polička - pro 1 třídu na počet 28 dětí.
Mateřská škola Luční Polička - pro 4 třídy na počet 28 dětí.
Výjimka z počtu dětí se schvaluje za předpokladu, že nebude překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti ochrany zdraví.

RM v souladu s § 23 odst. 3 školského zákona povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě stanoveného prováděcím právním předpisem pro školní rok 2007/2008 základním školám:
Masarykova základní škola Polička - pro tři třídy 3. A, 3.B a 8. B na počet 31 žáků.
Základní škola Na Lukách Polička - pro dvě třídy 8. A na počet 31 žáků a 8. B. na počet 32 žáků.
Výjimka z počtu žáků se schvaluje za předpokladu, že vyšší počet nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Intenzifikace ČOV Polička – řízené odstraňování fosforu“ firmu VHOS a.s., Moravská Třebová.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Intenzifikace ČOV Polička – řízené odstraňování fosforu“ firmu VHOS a.s., Moravská Třebové dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo ve věci technického dozoru akce „Intenzifikace ČOV Polička – řízené odstraňování fosforu“ s firmou AP INVESTING s.r.o. Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje nové znění Organizačního řádu MěÚ Polička, platného od 1. 11. 2007.

RM bere na vědomí výsledky mimořádné inventarizace majetku příspěvkové organizace Hrad Svojanov a schvaluje postup vypořádání výsledků dle důvodové zprávy.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 3. čtvrtletí 2007.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2000568/VB/03, Polička, Starohradská mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene na straně jedné a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, jako oprávněným z věcného břemene na straně druhé dle předloženého návrhu.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 245/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Svojanov za účelem výstavby rodinného domu. Kupní cena činí Kč 50,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje dodatek č. 13 Organizační směrnice č. 3/2004 – Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje dodavatele na provedení projektové dokumentace pro územní řízení na akci rozšíření Průmyslové zóny v Poličce, firmu OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička dle důvodové zprávy.


V Poličce dne 29. 10. 2007Jaroslav Martinů v.r.                                           JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.  v.r.
    starosta                                                                        místostarostka

                         Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (10/30/2007), přečteno 795x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. října 2007