Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. listopadu 2007

Usnesení
přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. listopadu 2007

RM schvaluje doplnění programu o následující body:
- možnost financování projektu přípravy průmyslové zóny,
- rámcová smlouva o poskytování komplexních poradenských služeb s firmou Raven EU Advisory, a.s. Brno,
- nájemné – byt ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov v domě č.p. 122 Svojanov,
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska“,
- rezignace Mgr. Petra Slabého na členství v kulturní komisi.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 8/2007.

RM souhlasí s poskytnutím odměn formou dárkových balíčků v hodnotě dle důvodové zprávy pro členy Sboru pro občanské záležitosti.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu „Rozšíření Průmyslové zóny v Poličce“ s firmou OPTIMA s.r.o. Vysoké Mýto dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

RM doporučuje ZM schválit prodej objektu č.p. 214 na st.p.č. 35 včetně st.p.č. 35 a pozemku p.č. 46 o výměře 545 m² v obci a k.ú. Rohozná formou veřejné dražby s vyvolávací cenou stanovenou na základě znaleckého posudku.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 312/3 o výměře cca 3000 m² v k.ú. Svojanov. Kupní cena činí Kč 20,--/m² s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci: „Zhotovení projektové dokumentace a následné realizace EPS a EZS v objektech Městského muzea a galerie Polička, Tylova č.p. 112 – 114“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje Bc. Martinu Černíkovou do funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička s účinností od 1. 12. 2007.

RM bere na vědomí výroční zprávy za školní rok 2006/2007 Masarykovy základní školy Polička, Základní školy Na Lukách Polička a Speciální základní školy Polička, které byly schváleny ve školské radě příslušné školy.

RM bere na vědomí výroční zprávu za školní rok 2006/2007 Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce domu č.p. 74 v Pusté Rybné ze dne 17. 5. 2007, uzavřené mezi Městem Polička jako půjčitelem a I. ZO ČSOP Polička, se sídlem v Poličce, jako vypůjčitelem dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o náhradě nájemného za užívání domu č.p. 17 v Lezníku Městem Polička do doby vydání domu oprávněným osobám v celkové výši dle důvodové zprávy. Náhrada přísluší oprávněným osobám a dědicům oprávněných osob dle jejich spoluvlastnického podílu na této nemovitosti.

RM schvaluje pracovní skupinu zabývající se regenerací městské památkové zóny v Poličce ve složení: Ing. Marta Mastná, Mgr. David Junek, Ing. Antonín Mihulka, Ing. Martin Kozáček, Mgr. Petr Kočí, Ing. Petr Rohlíček, zástupce oddělení památkové péče Pardubického kraje.

RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola Luční Polička část svého rezervního fondu ve výši dle důvodové zprávy, použila k posílení svého investičního fondu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o vzniku věcného břemene mezi Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové jako povinným a Městem Polička jako oprávněným. Jedná se o uložení kanalizace na p. p. č. 6219/118 a 6219/133 v k.ú. Polička v rámci stavby „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit příslib poskytnutí investičního příspěvku v roce 2008 příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Polička ve výši cca 900 tis. Kč pro spolufinancování akce „Elektrická zabezpečovací signalizace včetně kamerového systému a Elektrická požární signalizace v objektech Městského muzea a galerie Polička“ v případě získání státní dotace.

RM bere na vědomí žádost I. základní organizace Českého svazu ochránců přírody, se sídlem v Poličce, o dlouhodobý pronájem budovy č.p. 74 (bývalé hájenky) postavené na st.p.č. 101 včetně stavební parcely č. 101 a pozemkových parcel č. 442, 437/1 a 437/2, vše v obci a k.ú. Pustá Rybná.

RM bere na vědomí možnost financování projektu přípravy průmyslové zóny dle informací zaslaných firmou Raven EU Advisory, a.s., Brno.

RM schvaluje Rámcovou smlouvu o poskytování komplexních poradenských služeb uzavřenou mezi Městem Polička a firmou Raven EU Advisory, a.s., Brno a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

RM schvaluje základní měsíční nájemné za byt ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov v domě č.p. 122 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování projektu Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska, uzavřené dne 12. 12. 2005 s Mikroregionem Svitavsko.

RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petra Slabého na členství v kulturní komisi a odvolává jej z této komise.


V Poličce dne 14. listopadu 2007………………………………………           …………………………………………
       Jaroslav Martinů             JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
            starosta                              místostarostka


Kompletní usnesení rady města je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (11/19/2007), přečteno 841x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. listopadu 2007