Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. listopadu 2007

                                                               Usnesení
                 přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. listopadu 2007


RM schvaluje doplnění programu o projednání následujících bodů:
- žádost příspěvkové organizace Hrad Svojanov na použití přeplatku za elektrickou energii za rok 2006 na vybavení kuchyně hradu
- dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení města“
- čerpání finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2007 v příspěvkové organizaci Tylův dům

RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2008 ve výši 25,- Kč za m3 včetně DPH.

RM schvaluje uzavření dohody o ceně stočného s firmou VHOS, a.s., Nádražní 6, Moravská Třebová na rok 2008 ve výši 25,84 Kč za m3, tj. 29,80 Kč včetně DPH.

RM schvaluje kalkulační vzorec stočného na rok 2008 dle přílohy.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2007 ředitelům příspěvkových organizací paní Aleně Báčové, ředitelce Tylova domu, Mgr. Davidu Junkovi, řediteli Městského muzea a galerie Polička, slečně Světlaně Konečné, ředitelce Hradu Svojanov, panu Janu Juklovi, řediteli Městské knihovny Polička ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za rok 2007 ředitelům příspěvkových organizací panu Pavlu Brandejsovi, řediteli DPS Penzion Polička a panu Mgr. Vítu Češkovi, řediteli Domov důchodců v Poličce ve výši dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informace Mgr. Davida Junka, ředitele Městského muzea a galerie Polička, o naučné stezce o městském opevnění v Poličce.

RM schvaluje příspěvkové organizaci Hrad Svojanov použití přeplatku za elektrickou energii za rok 2006 na vybavení kuchyně hradu.

RM schvaluje příspěvkové organizaci Tylův dům čerpání finančních prostředků dle důvodové zprávy.

RM schvaluje odpisový plán Masarykovy základní školy Polička a Školní jídelny Polička, Rumunská 646 doplněný o dlouhodobý majetek předaný do správy v roce 2007 s dobou odpisování a s ročními sazbami účetních odpisů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí příspěvku Gymnáziu Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Rozpočtovou změnu č. 9/2007.

RM schvaluje dodavatele na provedení stavby „Rozšíření orientačního osvětlení v Modřeci“ firmu PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička na stavbu „Rozšíření orientačního osvětlení v Modřeci“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo „Projektová studie dispozičního řešení umístění úpravy toku Sr I – 10“ s firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Litomyšl dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo FN 70612/2007/1 (71/07/Taj) „Oprava střechy Domu zbrojnošů na Hradě Svojanov, okres Svitavy“ s firmou BÁČA, Polička s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a Obcí Pomezí jako budoucím oprávněným z věcného břemene dle předloženého návrhu.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12/2002867/VB/4 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, velikosti 0+1, v přízemí (1.NP) domu č.p. 309 na ulici Smetanova v Poličce s Občanským sdružením Květná Zahrada, Květná u Poličky, na dobu určitou, a to na jeden rok. Výše nájemného činí 38,08 Kč za 1 m2. Byt bude užíván jako „byt na půl cesty“ klienty Občanského sdružení Květná Zahrada v souladu s důvodovou zprávou.

RM uděluje v souladu s ustanovením § 719 o.z., v platném znění, souhlas Občanskému sdružení Květná Zahrada, Květná u Poličky, s přenecháním pronajatého bytu č. 12, velikosti 0+1, v přízemí (1.NP) domu č.p. 309 na ulici Smetanova do podnájmu svým klientům s tím, že do 14 dnů od uzavření podnájemní smlouvy písemně oznámí tuto skutečnost správci –T.E.S. s.r.o. Jiráskova 977, Polička.

RM schvaluje dlouhodobý pronájem, případně výpůjčku, budovy č.p.74 na st.p.č. 101, st.p.č. 101 a p.p.č. 442, 437/1 a 437/2, vše v obci a k.ú. Pustá Rybná 1. základní organizaci Českého svazu ochránců přírody, se sídlem v Poličce, dle důvodové zprávy v souladu s doporučeními majetkoprávního odboru s tím, že ve smlouvě bude ošetřena možnost pronajímatele odstoupit od smlouvy pro případ, že do 2 let od uzavření nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce 1. ZO ČSOP Polička nezíská grant na rekonstrukci objektu.

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě budovy č.p. 74 na st.p.č. 101, st.p.č. 101 a p.p.č. 442, vše v obci a k.ú. Pustá Rybná s 1. základní organizací Českého svazu ochránců přírody, se sídlem v Poličce, s tím, že uzavření kupní smlouvy bude vázáno na získání grantu na koupi těchto nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků označených dle nového geometrického plánu jako p.č. 5545/48 o výměře 2106 m2, p.č. 5545/49 o výměře 148 m2, p.č. 5545/50 o výměře 255 m2, p.č. 5545/51 o výměře 770 m2, p.č. 5493/67 o výměře 16 m2, p.č. 5493/68 o výměře 6 m2 a p.č. 5537/54 o výměře 468 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví Města Poličky.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje bytů č. 2 -7 v domě č.p. 940 a bytů č. 5 -19 v domě č.p. 941 na Sídl. Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 604/1 o výměře 61584 m2 v k.ú. Svojanov za kupní cenu ve výši 200.000 Kč a za podmínky, že kupující provede nejpozději do 30. 6. 2008 opravu melioračního zařízení umístěného v pozemku.

RM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo „Zpracování energetického auditu pro budovy,ČOV a veřejné osvětlení Města Poličky“ zavřené dne 14. 9. 2004 se společností DD Ekonom Konzult Real, s.r.o., Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM revokuje své usnesení č. 547 ze dne 14. listopadu 2007.

RM jmenuje Bc. Martinu Černíkovou, Polička do funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička s účinností od 1. 1. 2008.


V Poličce dne 26. listopadu 2007
Jaroslav Martinů v. r.                                           JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v. r.
      starosta                                                                       místostarostka

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (11/29/2007), přečteno 754x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. listopadu 2007