Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. prosince 2007

Usnesení
přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. prosince 2007

RM schvaluje doplnění programu o projednání následujících bodů:
- projekt odměňování trenérů sportovních organizací,
- pověření ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov,
- Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě se smlouvou zástavní ze dne 15. 8. 2007.

RM projednala návrh Obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 3/2007, kterou se vydává Požární řád města Poličky a doporučuje ho ke schválení ZM.

RM projednala návrh Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 4/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ho ke schválení ZM.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 10/2007.

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro první tři měsíce roku 2008 takto:
a) čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2007 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro Mgr. Jana Matouše na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.
b) čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2007 v souladu s uzavřenými smlouvami, do výše 100 tis. Kč na výkup pozemků. Příspěvkové organizaci Hradu Svojanov poskytnout investiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč na dofinancování rekonstrukce restaurační a hotelové části.

RM schvaluje vypořádání mimořádné inventarizace majetku příspěvkové organizace Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2008 – 2013.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-139 mezi Městem Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-140 mezi Městem Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování regulačního plánu Městské památkové zóny Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo ev. č. 27-006-187 mezi Městem Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování Programu regenerace Městské památkové zóny Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – projektová dokumentace „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce“ uzavřené dne 19. 9. 2007 s firmou Ing. Miloslav FADRHONS - FATY dokumentace staveb, Praha 3 – Žižkov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o financování projektu Integrovaný systém nakládání s odpady - sběrné dvory Svitavska, uzavřené dne 12. 12. 2005 s Mikroregionem Svitavsko dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit závazek, že Město Polička po realizaci opatření dle „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření pro Povodí Bílého potoka“ bezplatně převezme protipovodňová opatření v k.ú. Polička, s výjimkou koryt vodních toků, do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet.

RM bere na vědomí zprávu o stavu Komunitního plánu sociálních služeb pro město Poličku a části města Střítež, Lezník a Modřec.

RM doporučuje ZM vyčlenit částku cca 450 tis. Kč pro spolufinancování akce „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ z rozpočtu na rok 2008.

RM jmenuje do funkce ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Polička na dobu neurčitou pana Jana Jukla, s účinností od 1. 1. 2008.

RM schvaluje uzavření kvalifikační dohody dle § 234 a násl. Zákoníku práce s panem Janem Juklem, v rozsahu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení hodnotící komise a komise k otevírání obálek s nabídkami
pro výběr zhotovitele zakázky „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“:
- členové: Ing. Martin Kovář, RNDr. Bc. Jiří Coufal, Ing. Václav Bros,
- náhradníci členů hodnotící komise: Ing. Miroslav Pyciak, Ing. Marta Mastná, Zdeněk Hrstka, DiS.

RM souhlasí s návrhem provozní doby sběrného dvoru:
Po, St, Pá - 1200- 1800 h (v zimním období 1630 h)
Čt, So – 800 – 1200 h.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou FILIPSTAV s.r.o., Polička na akci „Oprava části fasády Městského úřadu v Poličce“ u informačního centra dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jeho podpisu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem za 2. pololetí školního roku 2006/2007 ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výši úhrady za poskytování sociálních služeb v Domově důchodců v Poličce dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2008.

RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 2/2007, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, s účinností od 1. 1. 2008.

RM schvaluje Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací kartu v Poličce, s účinností od 1. 1. 2008.

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8/07/HSYM-VB mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 jako budoucím povinným z věcného břemene a Městem Polička jako budoucím oprávněným z věcného břemene dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 11. 6. 2001 jejímž předmětem jsou pozemky p.č. 147 a 650/4 v obci Polička, k.ú. Modřec, a to dohodou ke dni 31. 12. 2007 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 15 v domě č.p. 932, 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu 270/10000 na společných částech domu č.p. 932, 933 a na zastavěném pozemku st.p.č. 3058, 3059, za kupní cenu Kč 555.232,--, která bude uhrazena formou pravidelných měsíčních splátek po dobu 10 let při složení zálohy ve výši 100.000,-- Kč při podpisu kupní smlouvy.

RM doporučuje ZM schválit zřízení zástavního práva ve prospěch Města Poličky k zajištění pohledávky na úhradu nezaplacené kupní ceny nebo její části vyplývající z kupní smlouvy na koupi bytu č. 15 v domě č.p. 932, 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce.

RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 8 v domě č.p. 932, 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu 283/10000 na společných částech domu č.p. 932, 933 a na zastavěném pozemku st.p.č. 3058, 3059 za kupní cenu Kč 590.770,--. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha 4 jako oprávněným z věcného břemene dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření následujících smluvních dokumentů mezi Městem Polička a společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle předložených návrhů:
a) Dohoda o zrušení smluv,
b) Mandátní smlouva o výkonu komunálních služeb,
c) Mandátní smlouva o správě, zajišťování údržby a oprav bytového a nebytového fondu
d) Nájemní smlouva na pronájem sportovišť (zimní stadion, krytý plavecký bazén, koupaliště),
e) Nájemní smlouva na pronájem kotelen (ul. Riegrova 52 a ul. Družstevní – DPS Penzion).

RM schvaluje převedení přebytečného movitého majetku ve správě příspěvkových organizací mezi příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s likvidací nepotřebného movitého majetku ve vlastnictví města Poličky, svěřeného do správy MŠ Rozmarýnek Polička, MŠ Čtyřlístek Polička, MŠ Luční Polička a ZŠ Na Lukách Polička dle důvodové zprávy. Případné výnosy z vyřazení jsou příjmem města.

RM bere na vědomí přehled rekapitulace obnovy památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny – výsledky z minulých let.

RM bere na vědomí stanovení dodatečných závazných ukazatelů příspěvkové organizaci Tylův dům Polička dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí projekt odměňování trenérů sportovních organizací předložený Mgr. Petrem Zaalem a doporučuje ZM schválit vyčlenění částky 250 tis. Kč na tento projekt z rozpočtu na rok 2008.

RM pověřuje ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov pana Miloše Dempíra, DiS. k provedení zjednodušeného poptávkového řízení - rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyně v budově Příhrádku na hradě Svojanově.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě se smlouvou zástavní ze dne 15. 8. 2007, jehož obsahem bude prodloužení splatnosti kupní ceny bytu do 31. 12. 2007 bez uplatnění sankcí vyplývajících z pozdní úhrady kupní ceny dle výše citované kupní smlouvy.


V Poličce dne 10. prosince 2007


……………………………………….            ………………………………………
    Jaroslav Martinů                   JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
            starosta                                    místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ.

Vložil Machová Jana (12/17/2007), přečteno 792x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky konané dne 10. prosince 2007