Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané 14. ledna 2008


                                                   Usnesení
             přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. ledna 2008


RM schvaluje doplnění programu o projednání smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 4835/1 v k.ú. Polička o výměře cca 600 m2 za účelem dočasného deponování sedimentů z akce „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“.

RM schvaluje studii firmy APOLO CZ s.r.o, Polička na řešení technické budovy koupaliště v Poličce dle důvodové zprávy a rozhoduje o pokračování dalších úkonů v souladu s výše uvedenou studií.

RM schvaluje zadání zakázky na akci „Zhotovení projektové dokumentace a následná elektrická požární signalizace a elektrická zabezpečovací signalizace včetně kamerového systému v objektech Městského muzea a galerie Polička“ firmě PATROL group s.r.o., Jihlava dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Zhotovení projektové dokumentace a následná elektrická požární signalizace a elektrická zabezpečovací signalizace včetně kamerového systému v objektech Městského muzea a galerie Polička“ s firmou PATROL group s.r.o., Jihlava a pověřuje ředitele Městského muzea a galerie Polička podpisem této smlouvy o dílo dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zadání zakázky na akci „Vypracování žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ firmě RAVEN EU Advisory, a.s., Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Vypracování žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ s firmou RAVEN EU Advisory a.s., Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zadání zakázky na akci „Zpracování projektové dokumentace na akci Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ firmě INRECO, s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Zpracování projektové dokumentace na akci Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ s firmou INRECO, s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zadání zakázky „Zpracování studie obnovy a využití památky pro turistický ruch na akci Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ firmě INRECO, s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Zpracování studie obnovy a využití památky pro turistický ruch na akci Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ s firmou INRECO, s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele, firmu ELKOZ spol. s r.o., Svitavy, na akci „Zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením při ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením při ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička“ s firmou ELKOZ, spol. s r.o., Svitavy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1/2008 ke smlouvě o poskytování prací a služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a o ceně za tyto práce uzavřené dne 1. 1. 2004 s panem Jiřím Kaláškem, Strachujov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Komisionářské smlouvě, uzavřené dne 26. 6. 2007 s Mgr. Janem Matoušem, Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené 20. 10. 2006 s firmou AP INVESTING s.r.o., Brno, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci pro akci „Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Mandátní smlouvu č. 001/2008 mezi Městem Polička a RNDr. Marií Kárskou, Olomouc na poradenství v oblasti DPH a daně z příjmů právnických osob dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 4835/1 v k.ú. Polička o výměře cca 600 m2 za účelem dočasného deponování sedimentů z akce „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje bezplatné použití sedimentů z akce „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“ jednotlivými zájemci z řad fyzických i právnických osob.

RM schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 19. 4. 2007 uzavřené mezi Městem Polička jako mandantem a AREA 2000 s.r.o. Polička jako mandatářem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se smlouvou zástavní ze dne 31. 10. 2007, jehož obsahem bude prodloužení splatnosti kupní ceny bytu ve sjednané výši dle důvodové zprávy do 29. 1. 2008 bez uplatnění sankcí vyplývajících z pozdní úhrady kupní ceny dle výše citované kupní smlouvy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě se smlouvou zástavní ze dne 15. 8. 2007, jehož obsahem bude prodloužení splatnosti kupní ceny bytu ve sjednané výši dle důvodové zprávy do 19. 2. 2008 bez uplatnění sankcí vyplývajících z pozdní úhrady kupní ceny dle výše citované kupní smlouvy.

RM schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 19 o výměře 356 m2 a p.č. 20 o výměře 234 m2 v obci Polička, k.ú. Střítež za účelem jejich údržby, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

RM schvaluje výpůjčku částí pozemků p.č. 5769/86 a p.č. 2109/1 o výměře 4 m2 v obci a k.ú. Polička za účelem umístění poštovních schránek, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

RM schvaluje výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. lednu 2008. Zároveň RM v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění pověřuje MJPO uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod stavby dřevníků stojící na pozemku p.č. 6502 včetně zastavěné části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 120 m2 do spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě č.p. 33 ul. Šaffova v Poličce. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí obdarovaný.

RM schvaluje Rozpočtovou změnu č. 11/2007 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Organizační směrnici Města Poličky č. 1/2008 upravující poskytování a účtování cestovních náhrad dle důvodové zprávy.

RM schvaluje způsob stanovení příplatků za vedení ředitelů příspěvkových organizací města Poličky dle předloženého návrhu.

RM schvaluje v souladu s usnesením č. 23 ze dne 14. 1. 2008 zvýšení příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací DPS „Penzion“ Polička a Domovu důchodců v Poličce, dle důvodové zprávy.

RM ruší své usnesení č. 2 ze dne 5. 1. 2004 ke stavebnímu řízení na rozšíření rodinné farmy Střítež č. p. 26, Polička.

Město Polička nemá námitky k podkladům pro rozhodnutí Stavebního úřadu Polička ve stavebním řízení č.j. 50-32/2003/ME - oznámení stavebního úřadu ze dne 10. 12. 2007.

RM schvaluje vyřazení nehmotného majetku - zprávy o energetickém auditu areálu budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Polička v hodnotě dle důvodové zprávy z účetní evidence města dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodej majetku ve správě Základní školy Na Lukách Polička s tím, že ZŠ pověřuje tímto prodejem v prodejních cenách dle návrhu a ocenění, případně metodou nejvyšší nabídky. Výnos z prodeje majetku je příjmem města.

RM schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve správě Masarykovy základní školy Polička způsobem dle návrhu školy podle přehledu v důvodové zprávě. Případný výnos z vyřazení je příjmem města.

RM bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce z provedené inspekční činnosti v měsíci listopadu 2007 v Masarykově základní škole Polička.

RM bere na vědomí informaci ředitelky Speciální základní školy Polička o splnění úkolů z inspekční zprávy České školní inspekce, které byly uloženy usnesením č. 468 Rady města Poličky dne 17. 9. 2007.

RM bere na vědomí informace OSVZ týkající se Azylového domu pro matky s dětmi.

RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v regionu Obvodního oddělení Polička Policie České republiky za rok 2007 dle důvodové zprávy.V Poličce 14. ledna 2008
Jaroslav Martinů, v. r.                                         JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v. r.
       starosta                                                                  místostarostka          Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (1/18/2008), přečteno 810x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané 14. ledna 2008