Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. února 2008

Usnesení
přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. února 2008


RM schvaluje doplnění programu rady města o projednání:
- schválení užití znaku města Poličky na žádostech o dotaci pro Regionální rozvojovou agenturu Pardubického kraje,
- žádost fy KOMPAKT spol. s r.o. o užití znaku Města Poličky na připravované mapě města,
- nabídky partnerské spolupráce na projektu kompletní digitalizace rukopisů Bohuslava Martinů uložených v Památníku B. Martinů.

RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města Poličky na rok 2008.

RM schvaluje složení hodnotící komise a komise k otevírání obálek s nabídkami pro výběr zhotovitele zakázky „Rozšíření informačního, výstražného a varovacího systému v Poličce“:
- členové: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Ing. Vladimír Bartoš, Jana Jansová, Josef Knotek, Jiří Mach.
- náhradníci členů hodnotící komise: Ing. Karel Ettl, Ondřej Votruba, Pavel Puchar, JUDr. Dagmar Vašková, Ing. Antonín Mihulka.

RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Polička za rok 2007.

RM schvaluje Dodatek č. 1/2008 k Organizační směrnici č. 3/2005 upravující poskytování náhrad pro zaměstnance odboru lesního hospodářství MěÚ Polička.

RM bere na vědomí Zprávu o činnosti za rok 2007 a Plán činností na rok 2008 Městského muzea a galerie Polička.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 5537/8 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Polička, za podmínek stanovených odborem ÚPR a ŽP. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 6463/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM schvaluje změnu Nájemní smlouvy ze dne 21. 9. 1998 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a panem Hubertem Stratílkem – Cyklo Stratílek sport, se sídlem v Litomyšli, jako nájemcem tak, že nadále bude vystupovat na straně nájemce Dům sportu Stratílek, s.r.o., se sídlem v Litomyšli.

RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy ze dne 28. 11. 2005 uzavřené mezi Městem Polička jako pronajímatelem a Společenstvím vlastníků jednotek v domě č.p. 389, ul. E. Beneše v Poličce jako nájemcem, a to dohodou ke dni 29. 2. 2008.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Polička a Společenstvím vlastníků jednotek v domě č.p. 389, ul. E. Beneše v Poličce, jejímž předmětem bude výpůjčka pozemků p.č. 6476 o výměře 592 m2 a p.č. 4784/7 o výměře 399 m2 obci a k.ú. Polička.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene, dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 5894/3 o výměře cca 150 m2 v obci a k.ú. Polička, a to na dobu neurčitou s výší nájemného 10,-- Kč/m2 a rok.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o instalaci kabelových rozvodů ze dne 1. 4. 2001, týkající se domů č.p. 969, 974 - 976 na ul. Hegerova (36 BJ) a 1010 - 1013 na ul. Hegerova (34 BJ) v Poličce.

RM bere na vědomí informaci o místě, termínu a době pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v 5 mateřských školách zřizovaných Městem Polička pro následující školní rok 2008/2009 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností Citelum, a.s. Praha 1 pro rok 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 14 Organizační směrnice č. 3/2004 – Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje užití městského znaku pro účely žádosti o dotaci podávané Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. Současně RM uděluje souhlas k užití znaku Města Poličky na veškeré žádosti související s podáváním žádostí o dotaci, které budou v souvislosti s čerpáním z evropských fondů podávány.

RM schvaluje užití městského znaku pro účely připravované mapy města Poličky, která bude obsahovat kartografickou mapu a reklamní prezentaci místních firem, společnosti KOMPAKT s.r.o., Českomoravská reklamní agentura, se sídlem Poděbrady a dále neschvaluje žádost této firmy o finanční příspěvek na výše uvedený projekt.

RM přijímá nabídku Institutu Bohuslava Martinů, o.p.s., Praha 8 týkající se partnerství města Poličky v projektu kompletní digitalizace rukopisů Bohuslava Martinů uložených v Památníku Bohuslava Martinů dle předloženého dopisu.


V Poličce dne 6. února 2008
………………………………………                           ……………………………………
     Jaroslav Martinů                               JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
           starosta                                               místostarostka


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Machová Jana (2/11/2008), přečteno 887x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. února 2008