Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. února 2008


                                                                      Usnesení
                           přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. února 2008

RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem Polička v roce 2008 dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se změnou účelu využití finančních příspěvků poskytnutých v roce 2007 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizaci Polička dle důvodové zprávy.

RM souhlasí se změnou účelu využití finančního příspěvku poskytnutého v roce 2007 Divadelnímu spolku Tyl dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit přechod zřizovatelské funkce vůči Speciální základní škole Polička z Města Poličky na Pardubický kraj s účinností od 1. 9. 2008.

RM doporučuje ZM schválit realizaci projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, pokud město obdrží dotaci z ROP NUTS II Severovýchod dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z evropského programu ROP NUTS II Severovýchod na projekt Centrum Bohuslava Martinů v Poličce dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit předpokládanou výši rozpočtu realizace a provozních ročních ztrát Centra Bohuslava Martinů dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2008.

RM projednala návrh Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 1/2008, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 4/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ho ke schválení ZM.

RM schvaluje smlouvu o provozu sběrného dvora se společností LIKO SVITAVY a.s., Svitavy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu nájemní a smlouvu o spolupráci při provozu a údržbě sběrného dvora s Mikroregionem Svitavsko, Svitavy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu o dílo s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., Chrudim, jejímž předmětem je hydrogeologická pomoc Městu Polička při vodohospodářských haváriích dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek v domě č.p. 940 na st.p.č. 3074 a v domě č.p. 941 na st.p.č. 3073 v obci a k.ú Polička, a to bytové jednotky č. 2,3,4,5,6,7 v domě č.p. 940 a bytové jednotky č. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně podílů na výše uvedených pozemcích a na společných částech domu, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit:

a) výkup pozemku p.č. 5469/2 o výměře 8116 m2 a pozemku p.č. 5420/8 o výměře 359 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2.

b) výkup podílu id. ½ pozemku p.č. 5479/4 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2.

c) směnu podílu id. ½ pozemku p.č. 5479/4 v k.ú. Polička za pozemek p.č. 6149/6 o výměře 777 m2 v k.ú.Polička ve vlastnictví Města Poličky. Rozdíl ve výměrách bude řešen doplatkem ze strany Města Poličky ve výši dle důvodové zprávy.

d) výkup podílu id. ¼ pozemku p.č. 5483/4 v k.ú. Polička a výkup podílu id. ¼ pozemku p.č. 5483/4 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,-/m2.

e) směnu podílu id. ½ pozemku p.č. 5483/4 v k.ú. Polička za pozemek p.č. 6144/2 o výměře 939 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví Města Poličky.

f) směnu pozemku p.č. 5454/117 o výměře 3081 m2, pozemku p.č. 5500/4 o výměře 2120 m2, pozemku p.č. 5506/1 o výměře 2571 m2, pozemku p.č. 5506/2 o výměře 2578 m2, pozemku p.č. 5518/2 o výměře 722 m2, pozemku p.č. 5537/34 o výměře 34 m2 a pozemku p.č. 6138/7 o výměře 20 m2, vše v k.ú. Polička za pozemek p.č. 5435/4 o výměře 8785 m2 a pozemek p.č. 6140/5 o výměře 859 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví Města Poličky a dále za pozemek p.č. 5420/8 o výměře 359 m2 a část pozemku p.č. 5454/1 o výměře 1123 m2 v k.ú. Polička, po jejich nabytí od stávajících vlastníků.
Veškeré náklady spojené s výkupy a směnami pozemků uhradí Město Polička.

RM doporučuje ZM schválit následující výkupy pozemků:

a) p.č. 1151/2 o výměře 181 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.

b) p.č. 1211/1 o výměře 775 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 100,-/m2.

c) p.č. 1289/1 o výměře 97 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 100,-/m2.

d) části pozemku p.č. 1202 o výměře cca 189 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 100,-/m2.

e) p.č. 1232/3 o výměře 51 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 100,-/m2.

f) p.č. 1264/1 o výměře 107 m2 a p.č. 1264/2 o výměře 58 m2, oba v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 100,-/m2.
Veškeré náklady spojené s výkupem pozemků uhradí Město Polička.RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 14 v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu 293/10000 na společných částech domu č.p. 932,933 a na zastavěném pozemku st.p.č. 3058, 3059 za kupní cenu dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit zřízení zástavního práva ve prospěch Města Poličky k zajištění pohledávky na úhradu nezaplacené kupní ceny nebo její části vyplývající z kupní smlouvy uzavřené na koupi bytu č. 14 v domě č.p. 932, 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce.

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku p.č. 1228/24 o výměře 59 m2 v k.ú. Polička za část pozemku p.č. 6064/6 o výměře cca 57 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví Města Poličky. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí zúčastněné strany rovným dílem včetně úhrady za zhotovení geometrického plánu.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 185/2 o výměře 6500 m2 a pozemku p.č. 184 o výměře 15573 m2 v k.ú. Předměstí. Kupní cena činí Kč 10,--/m2, s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.V Poličce dne 18. února 2008


Jaroslav Martinů, v.r.                                                      JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r.
    starosta                                                                                   místostarostka
                    Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (2/22/2008), přečteno 773x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 18. února 2008