Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. března 2008

Usnesení
přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. března 2008

RM schvaluje doplnění programu o projednání Smlouvy o poskytnutí dotace na festival Polička *555 a nabídky spol. OPTIMA s r.o. Vysoké Mýto, týkající se vyhotovení projektové dokumentace na osazení parkovacích automatů v Poličce.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ING Lease (C.R.) s.r.o., se sídlem Praha, jako budoucím povinným z věcného břemene a Městem Polička jako budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je část p.p.č. 1384/7 o výměře cca 115 m2 v obci a k.ú. Polička. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi ČR – zemědělská vodohospodářská správa, se sídlem Brno, jako pronajímatelem a Městem Polička jako nájemcem, jejímž předmětem je p.p.č. 6222/103 o výměře 14 m2 a p.p.č. 6276/2 o výměře 46 m2, vše v obci a k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 7 let a výše nájemného bude stanovena dle cenového věstníku MF č. 01/2008 Sb.

RM schvaluje nájemní smlouvu mezi ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha, jako pronajímatelem a Městem Polička jako nájemcem, jejímž předmětem je část p.p.č. 1203/3 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výše nájemného bude stanovena dle cenového věstníku MF č. 01/2008 Sb.

RM schvaluje nájemní smlouvu mezi ČR – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha, jako pronajímatelem a Městem Polička jako nájemcem, jejímž předmětem je část p.p.č. 6276/1 o výměře cca 378 m2, část p.p.č. 6276/3 o výměře cca 45 m2, část p.p.č. 6275 o výměře cca 271 m2, část p.p.č. 6273 o výměře cca 476 m2 a část p.p.č. 6274 o výměře cca 453 m2 v k.ú. Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a výše nájemného bude stanovena dle cenového věstníku MF č. 01/2008 Sb.

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Svatojosefskou jednotou pro Poličku a okolí, se sídlem v Poličce, jako půjčitelem a Městem Polička jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je část pozemku p.č. 6432 o výměře cca 1 m2 v obci a k.ú. Polička. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou 8 let.

RM bere na vědomí návrh projektu drezínové dopravy v Poličce včetně kompromisního návrhu autora Daniela Kováče a upřednostňuje již zahájený projekt Města Poličky „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ s napojením cyklostezky směrem k Modřeci.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2008.

RM schvaluje Dodatek č. 15 Organizační směrnice č. 3/2004 – Oběh účetních dokladů.

RM schvaluje výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2007 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje finanční vypořádání výsledků hospodaření za rok 2007 zřízených příspěvkových organizací příspěvkových organizací včetně vyúčtování závazných ukazatelů 2007:
Mateřská škola Rozmarýnek, Polička
Mateřská škola Polička, Hegerova 427
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Mateřská škola Čtyřlístek Polička
Masarykova základní škola Polička
Speciální základní škola Polička
Školní jídelna Polička, Rumunská 646
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Středisko volného času Mozaika Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Městská knihovna Polička
Hrad Svojanov
Tylův dům
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Domov důchodců v Poličce.

RM schvaluje výši odměn při sňatečních obřadech a slavnostech SPOZ dle důvodové zprávy s účinností od 1. dubna 2008.

RM stanovuje poplatek za poskytování zvláštních služeb při sňatečních obřadech (hudba) ve výši 150,-- Kč s účinností od 13. března 2008.

RM schvaluje časově neomezené užívání znaku Města Poličky pro propagaci kulturních akcí pořádaných Tylovým domem Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje příspěvkové organizaci Hrad Svojanov použití přeplatku za elektrickou energii za rok 2006 na vybavení kuchyně hradu Svojanov po dokončení rekonstrukce kuchyně.

RM schvaluje zhotovení kopie smírčího kříže a její usazení na původní místo k silnici z Poličky na Jedlovou.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Organizace zadávacích řízení veřejných zakázek na projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“ firmu Raven EU Advisory a.s., Brno.

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s firmou Raven EU Advisory a.s., Brno k zajištění zakázky „Organizace zadávacích řízení veřejných zakázek na projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce“.

RM schvaluje propočet neinvestičních výdajů na dítě v Mateřské škole Rozmarýnek Polička, Mateřské škole Polička, Mateřské škole Polička, Mateřské škole Čtyřlístek Polička a Mateřské škole Luční Polička určený k fakturaci obcím a Dětskému domovu Polička v roce 2008 za děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle důvodové zprávy a přílohy k důvodové zprávě.

RM schvaluje propočet neinvestičních výdajů na žáka v Masarykově základní škole Polička, Základní škole Na Lukách Polička a Speciální základní škole Polička určený k fakturaci obcím a Dětskému domovu Polička v roce 2008 za žáky, kteří plní povinnou školní docházku v základních školách dle důvodové zprávy a přílohy k důvodové zprávě.

RM bere na vědomí protokol o státní kontrole dodržování právních předpisů v oblasti školního stravování České školní inspekce provedené v měsíci lednu 2008 ve Školní jídelně Polička.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 0054/2008 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na multižánrový festival Polička *555.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci: „Obnova hradebního systému města Poličky oprava bašty v úseku SO 16 – Na Valech, za č.p. 4, ul. Masarykova v Poličce“ ve složení: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Mgr. David Junek, Mgr. Petr Kočí, paní Božena Havranová, Ing. Marta Mastná.

RM schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřené mezi Městem Polička a LIKO SVITAVY a.s., se sídlem Svitavy.

RM bere na vědomí informaci pořizovatele, tj. odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí MěÚ Polička, o stavu rozpracovanosti regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova.

RM bere na vědomí oznámení pořizovatele o společném jednání o návrhu regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí oznámení pořizovatele o projednání návrhu zadání regulačního plánu Městské památkové zóny Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr rekonstrukce části vzduchotechniky plaveckého bazénu v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zrušení soutěže na výběr zhotovitele zakázky „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“ a souhlasí s vypsáním nové soutěže na výběr zhotovitele této zakázky.

RM schvaluje složení hodnotící komise a komise pro otevírání obálek s nabídkami pro výběr zhotovitele zakázky „Pěstební opatření pro stromy v městské památkové zóně a vybrané aleje v Poličce“: členové: Ing. Martin Kovář, RNDr. Bc. Jiří Coufal, Ing. Václav Bros, náhradníci: Ing. Miroslav Pyciak, Ing. Marta Mastná, Zdeněk Hrstka DiS.

RM souhlasí s nabídkou spol. OPTIMA s r.o., Vysoké Mýto týkající se vyhotovení projektové dokumentace na osazení parkovacích automatů pro náměstí v Poličce dle předložené nabídky a ukládá OÚPRaŽP objednat výše uvedenou dokumentaci.

RM schvaluje poskytnutí dřeva pro Divadelní spolek Tyl Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o povolení umístění zařízení 12534-08/OV-300-2008/krd uzavřenou mezi Městem Svitavy a Městem Polička.

RM schvaluje zadání zakázky na Vypracování žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci „Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou RAVEN EU Advisory a.s., Brno.

RM schvaluje zadání zakázky – zpracování projektové dokumentace na akci „Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou INRECO,s.r.o., Hradec Králové.

RM schvaluje zadání zakázky – zpracování studie obnovy a využití památky pro turistický ruch na akci „Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou INRECO, s.r.o., Hradec Králové.

RM schvaluje uzavření dohody o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ mezi Městem Polička a Městským muzeum a galerií Polička a pověřuje starostu podpisem smlouvy o partnerství.

RM schvaluje uzavření dohody o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ mezi Městem Polička a Informačním centrem Polička a pověřuje starostu podpisem smlouvy o partnerství.

RM schvaluje uzavření dohody o partnerství a spolupráci v rámci projektu „Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ mezi Městem Polička a svazkem obcí Českomoravské pomezí a pověřuje starostu podpisem smlouvy o partnerství.

RM schvaluje zadání zakázky na Vypracování žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci „Posilování rekreační funkce lesů města Poličky“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou RAVEN EU Advisory a.s., Brno.

RM schvaluje zadání zakázky na Vypracování žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce, I. etapa“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou RAVEN EU Advisory a.s., Brno.V Poličce dne 12. března 2008………………………………..                         …………………………………..
   Jaroslav Martinů                           JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
         starosta                                             místostarostkaKompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (3/18/2008), přečteno 950x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 6. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. března 2008