Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 8.schůzi Rady města Poličky konané dne 31. března 2008

                                                                    Usnesení
                         přijatá na 8. schůzi Rady města Poličky konané dne 31. března 2008

RM schvaluje změny programu:
- doplnění programu o schválení dodavatele na rozšíření informačního, výstražného a varovacího systému ve městě Poličce
- vypuštění z programu:
a) odkoupení garáže na st.p.č. 1720 vč. st.p.č. 1720 o výměře 20 m2 v k.ú. Polička – souhlas s účastí ve výběrovém řízení
b) prodej zbývající části pozemku p.č. 1357/1 o výměře 5984 m2 v k.ú. Borová

RM schvaluje připojení se k „Petici o nesouhlasu s návrhem novely o odpadech
č. 185/2001 Sb.“ dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním dle důvodové zprávy.

RM pověřuje starostu města, pana Jaroslava Martinů, podepsáním podpisového archu k „Petici o nesouhlasu s návrhem novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb“. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele na realizaci akce „Hradební systém města Poličky – oprava bašty v úseku SO 16 – Na Valech, za č.p. 4, ul. Masarykova v Poličce“ firmu GEO-ING Jihlava spol. s r.o., Jihlava dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou GEO-ING Jihlava spol. s r.o., Jihlava na akci „Hradební systém města Poličky – oprava bašty v úseku SO 16 – Na Valech, za č.p. 4, ul. Masarykova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele na rozšíření informačního, výstražného a varovacího systému ve městě Polička firmu SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., Holešov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplatek na odměnu za rok 2007 ředitelům příspěvkových organizací Domu s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička a Domova důchodců v Poličce ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje doplatek odměny za rok 2007 ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury: ředitelce Tylova domu, řediteli Městského muzea a galerie Polička, řediteli Městské knihovny Polička a řediteli Hradu Svojanov ve výši dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací Hrad Svojanov, Městská knihovna Polička a Domov důchodců v Poličce uskutečněných v roce 2007 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 16 Organizační směrnice č. 3/2004 – Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje odpisový plán na rok 2008 Mateřské škole Polička, Hegerova 427, Polička doplněný o dlouhodobý majetek předaný do správy od 1. 3. 2008 s dobou odpisování a s ročními sazbami účetních odpisů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo se společností T.E.S. s.r.o., Polička, jejímž předmětem bude údržba, servis a kontrola skateparku v areálu Základní školy Na Lukách Polička na období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008 dle důvodové zprávy ve variantě B.

RM schvaluje Dohodu o partnerství k projektu Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa mezi Městem Polička a T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dohodu o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2008 včetně Ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o. Polička pro rok 2008 s T.E.S. s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Bytové domy v lokalitě Mánesova v Poličce – SO 11 Komunikace a zpevněné plochy – II. etapa“ mezi Městem Polička a COLAS CZ a.s., Praha 9 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Aktualizace dokumentace Regenerace zeleně lokality Liboháj – vegetační část projektu“ s Ing. Pavlem Šimkem – Florart, projekční a poradenskou kanceláří pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Uherský Brod dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo ve věci monitoringu skládky Široký Důl mezi Městem Polička a Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., Chrudim II, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo „Údržba Synského rybníka – odbahnění přítoku“ s firmou AQUEKO spol. s r.o., Lavičky č.p. 122, Velké Meziříčí dle důvodové zprávy.
Termín: 31. 3. 2008 Zodpovídá: OÚPRaŽP

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“ s firmou AQUEKO, spol. s r.o., Velké Meziříčí dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Kupní smlouvu na zakoupení požární nádrže od Občanského sdružení AEROKLUB Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytování příspěvku na úhradu části nákladů pro ubytování osob bez přístřeší s firmou Faulhammer s.r.o., Tržek dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené podle ust. § 51 občanského zákoníku, jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran při realizaci projektu ze Společného regionálního operačního programu, podopatření 4.1.2.-Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro projekt s názvem „Propagace oblasti Českomoravské pomezí“ ze dne 26. 7. 2007, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Provedení údržbových prací oken a mříží na oknech budovy radnice – Palackého náměstí č.p. 2, Polička“ v tomto složení: Mgr. David Junek, pan Jiří Mach, paní Božena Havranová.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Technická budova na koupališti v Poličce“ v tomto složení: pan Cobe Ivanovski, Ing. Antonín Mihulka, pan Jiří Mach.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Zhotovení projektové dokumentace na rozšíření smuteční obřadní síně v areálu centrálního hřbitova v Poličce“ v tomto složení: RNDr. Bc. Jiří Coufal, Ing. Antonín Mihulka, pan Jiří Mach.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akce „Oprava komunikace v ul. 1. máje v Poličce a Oprava komunikace v areálu centrálního hřbitova v Poličce v tomto složení: pan Vilém Vendolský, Ing. Antonín Mihulka, pan Jiří Mach.

RM bere na vědomí zápis ze setkání signatářů petice proti omezení dopravy ve městě podané dne 27. 2. 2008. Požadavky signatářů petice budou po projednání s dotčenými orgány zařazeny na programu příští schůze rady.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 124/1 o výměře 513 m2 v k.ú. Střítež. Kupní cena činí Kč 10,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.V Poličce dne 31. března 2008Jaroslav Martinů                                                                JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
       starosta                                                                              místostarostka                  Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (4/2/2008), přečteno 899x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 8.schůzi Rady města Poličky konané dne 31. března 2008