Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky ze dne 14. 4. 2008

Usnesení
přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. dubna 2008

RM schvaluje doplnění programu o projednání žádosti oddílu karate Polička o povolení k užití znaku města Poličky.

RM schvaluje dodavatele akce – „Zhotovení PD na rozšíření smuteční obřadní síně v areálu centrálního hřbitova v Poličce“ – firmu APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou APOLO CZ s.r.o., Polička, na akci „Zhotovení PD na rozšíření smuteční obřadní síně v areálu centrálního hřbitova v Poličce“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

RM schvaluje úpravu Smlouvy o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě v Poličce se společností CITELUM, a.s., Praha 4, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Oprava dětského hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje hodnotící komisi a komisi k otevírání obálek s nabídkami pro výběr zhotovitele zakázky „Oprava komunikace v části města Poličky – Lezníku“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 15 ke Smlouvě o provozování infrastrukturního majetku uzavřené dne 13. 6. 1996 mezi Městem Polička a VHOS, a.s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členem kulturní komise pana Miloše Dempíra, DiS., ředitele příspěvkové organizace Hrad Svojanov, s účinností od 14. 4. 2008.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Provedení údržbových prací oken a mříží na oknech budovy radnice – Palackého nám. č.p. 2“ firmu Petr Vaško, lakýrnické práce, Polička.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Petr Vaško, lakýrnické práce, Polička, k zajištění zakázky „Provedení údržbových prací oken a mříží na oknech budovy radnice – Palackého nám. č.p. 2.

RM schvaluje Skateboard Clubu Polička využití plochy Palackého náměstí v termínu do 30. 10. 2008 v době od 17:00 do 20:00 hodin pro účely tréninku jízdy na skateboardu.

RM souhlasí s přerušením provozu mateřských škol v Poličce v měsíci červenci a srpnu 2008 dle přílohy důvodové zprávy.

RM souhlasí s přerušením provozu školních družin v Poličce v měsíci červenci a srpnu 2008 dle přílohy důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi na výběr dodavatele na akci „Výměna oken v bytě v budově Masarykovy ZŠ Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi na výběr dodavatele na akci „Výměna oken v bytě v budově ZUŠ B. Martinů Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi na výběr dodavatele na akci „Výměna oken v bytě v budově Speciální ZŠ Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence Tylova domu dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 2/2008.

RM souhlasí se zavedením možnosti parkovat na Palackého náměstí v Poličce 30 minut zdarma po zakoupení jednorázového povolení vjezdu prostřednictvím parkovacích automatů dle bodu č. 1 důvodové zprávy.

RM bere na vědomí informace odboru dopravy MěÚ Polička o možnosti zjednodušení dopravního značení v historickém centru města Poličky.

RM bere na vědomí informace odboru dopravy MěÚ Polička o možnosti výjezdu z centra města ul. Šaffova pro osobní automobily.

RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 1/2008, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, s účinností od 1. 6. 2008.

RM bere na vědomí žádost společnosti T.E.S. s.r.o., Polička, o odkup nemovitostí uvedených pod bodem 1), 2), 3) a 4) důvodové zprávy a ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit zpracování znaleckých posudků na nemovitosti uvedené pod bodem 1) a 2).

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků v k.ú. Polička p.č. 6147/4 o výměře 31 m2, části p.p.č. 6149/1 o výměře cca 35 m2 a části p.p.č. 5317/5 o výměře cca 10 m2 vymezených stávajícím oplocením zahrady. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků v k.ú. Polička u p.č. 170/4 o výměře 79 m2 ve vlastnictví za pozemky p.č. 169/2 o výměře 84 m2, p.č. 169/3 o výměře 48 m2, části p.p.č. 5927 o výměře cca 35 m2, části p.p.č. 6516 o výměře cca 25 m2 a části p.p.č. 6233 o výměře cca 35 m2 ve vlastnictví Města Poličky. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude doplacen Městu Polička ve výši Kč 150,--/m2. Při realizaci záměru budou dodrženy podmínky odboru ÚPRaŽP uvedené ve stanovisku ze dne 10. 4. 2008.

RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 1824/1 o výměře 1116 m2, p.p.č. 762/13 o výměře 223 m2, p.p.č. 762/38 o výměře 122 m2, p.p.č. 762/59 o výměře 171 m2, p.p.č. 43/3 o výměře 122 m2, p.p.č. 764/12 o výměře 430 m2, p.p.č. 762/14 o výměře 780 m2, p.p.č. 762/46 o výměře 1481 m2, p.p.č. 762/31 o výměře 1445 m2, p.p.č. 1844 o výměře 348 m2, p.p.č. 764/24 o výměře 351 m2 a p.p.č. 764/26 o výměře 153 m2, vše v k.ú. Rohozná, Obci Rohozná, za kupní cenu Kč 5,--/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 55 o výměře 402 m2, pozemku – původ PK č. 146/3 o výměře 212 m2, části pozemku p.č. 658/12 o výměře cca 60 m2, a části pozemku – původ PK č. 658/7 o výměře cca 320 m2, vše v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č. 727/2 o výměře cca 12 m2 v obci a k.ú. Polička, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a s výší nájemného 3,-- Kč/m2 a rok.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene užívání části pozemkové parcely č. 6007 v obci a k.ú. Polička za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav elektrického vedení VN mezi Městem Polička jako povinným z věcného břemene a Ravensburger Karton s.r.o., Polička jako oprávněným z věcného břemene. Cena za zřízení věcného břemene bude zaplacena formou jednorázové úhrady ve výši Kč 778,--.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 6/2 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Předměstí dle podmínek OÚPRaŽP. Kupní cena činí Kč 30,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM schvaluje užití městského znaku za účelem zhotovení reprezentačních dresů oddílu karate Polička, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí předloženou studii s názvem „Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ od společnosti INRECO, s.r.o., Hradec Králové, ze 02/2008.V Poličce dne 14. dubna 2008
…………………………………….                …………………………………….
      Jaroslav Martinů                JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
             starosta                              místostarostka

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (4/16/2008), přečteno 901x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky ze dne 14. 4. 2008