Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 6. 12. 2004

Usnesení
přijatá na 28. schůzi Rady města Poličky konané dne 6. 12. 2004

 
RM odvolává dle § 102 odst. 2 písm. b) z. č. 128/2000 Sb. v platném znění ředitele příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky ke dni 7. 12. 2004 z funkce.

RM pověřuje paní Alenu Báčovou řízením příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky do jmenování nového ředitele Kulturních služeb města Poličky. 

RM ukládá odboru kanceláře starosty vypsat výběrové řízení na místo ředitele Kulturních služeb města Poličky tak, aby ředitel byl znám
do 28. 2. 2005.

RM souhlasí s realizací plynofikace varných zařízení v kuchyni hradu Svojanov podle přiloženého projektu a s jejím financováním dle důvodové zprávy.

RM souhlasí s poskytnutím odměn formou dárkových balíčků pro členy Sboru pro občanské záležitosti.

RM doporučuje ZM zrušit fond rezerv a rozvoje.

RM doporučuje ZM schválit návrh Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 5/2004, kterou se ruší „Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 2/2003 o vybírání příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin“ ze dne 30. června 2003 z důvodu účinnosti zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

RM ukládá OFP a OKS zabezpečit ukončení vybírání příspěvků na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin k 31. 12. 2004.

RM schvaluje Masarykově ZŠ Polička převedení 100 tis. Kč z fondu rezervního do fondu investičního na instalaci informačního systému.

RM doporučuje ZM schválit doplnění zřizovacích listin příspěvkových organizací:
Mateřské školy Rozmarýnek, Polička, okres Svitavy,
Mateřské školy Čtyřlístek, Polička, okres Svitavy a
Mateřské školy Luční, Polička, okres Svitavy
v čl. VIII. vymezení doplňkové činnosti takto:
„Doplňkovou činnost povoluje zřizovatel v následující oblasti:
- hostinské činnosti“.

RM schvaluje výplatu zálohy na odměnu za rok 2004 ve výši dle důvodové zprávy ředitelům příspěvkových organizací DPS „Penzion, KSMP, MMG, Městská knihovna Polička a Hrad Svojanov. 

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. JI/PO/2004/9356 uzavíraný se společností COLAS CZ, a.s. Praha 9 a zmocňuje starostu k jeho podpisu.

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování ubytovacích služeb pro osoby bez přístřeší registrované v evidenci odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička mezi Městem Polička a firmou Faulhammer, s.r.o. Tržek.

RM souhlasí s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu Městského muzea a galerie Polička.

RM souhlasí s použitím městského znaku na letadle Boeing 737 ČSA a jeho označením „Polička“ a ukládá vedoucímu odboru kanceláře starosty zajistit u vydavatele korekturu znaku tak, aby odpovídal heraldické předloze schválené předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemkové parcely č. 1210/33 o výměře 3513 m2 v k.ú. Polička společnosti. Kupní cena činí Kč 450,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. 

RM schvaluje pronájem nebytových prostor v I. patře domu č.p. 52 ul. Riegrova v Poličce o výměře 66 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí Kč 1.000,--/m2/rok a každoročně bude valorizováno o celostátně uznanou míru inflace. 

RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 5545/1 označené dle GP č. 1382/14/2004 jako st.p.č. 3592 o výměře 27 m2 v k.ú. Polička a.s. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. 

RM doporučuje ZM schválit převod pozemku p.č. 4833/2 o výměře 856 m2 v k.ú. Polička z vlastnictví státu ve správě Pozemkového fondu ČR, Svitavy na Město Polička.

RM doporučuje ZM schválit prodej zděného skladu na pozemku st.p.č. 1932/2 a st.p.č. 1932/1 včetně st.p.č. 1932/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Polička za cenu dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

RM bere na vědomí postup při projednávání návrhu rozpočtu kapitoly školství na rok 2005 dle předložené informace.

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro první 3 měsíce roku 2005 takto:

A)    Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2004 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky se opakujících se a smluvních plateb a u mzdových výdajů7 v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční příspěvek pro příspěvkové organizace a společnost T.E.S., s.r.o. (pro středisko sportovní služby) bude čerpán ve výši uvedené v důvodové zprávě.

B)     Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2004 v souladu s uzavřenými smlouvami, do výše 500 tis. Kč na přípravu akcí plánovaných pro rok 2005 a do výše 300 tis. Kč na výkup pozemků.

RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 10/2004 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Nařízení Města Poličky č. 3/2004, kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

RM schvaluje Ceník za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací karty v Poličce, jehož účinnost je od 1. 1. 2005.

RM doporučuje ZM schválit záměr na zřízení městského kamerového dohlížecího systému dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej 19.433 ks akcií společnosti Poličské strojírny, a.s. za celkovou kupní cenu dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej hmotného majetku po bývalých Technických službách města Poličky, uvedeného v přílohách č. 1 –20 firmě T.E.S., s.r.o. Polička za kupní cenu dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 10 ze dne 9. 9. 2004.

RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy na prodej domu U Liboháje č.p. 123 na st.p.č. 377/1 včetně st.p.č. 377/1 o výměře 145 m2, stavby skladu na st.p.č. 377/2 včetně st.p.č. 377/2 o výměře 93 m2, stavby kolny na st.p.č. 3558 včetně st.p.č. 3558 o výměře 22 m2, p.č. 3687/3 – zahrada o výměře 468 m2, p.č. 3701/6 ostatní plocha o výměře 400 m2 a p.č. 3687/1 o výměře 841 m2, vše v k.ú. Polička. Celková kupní cena je uvedena v důvodové zprávě. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 1074 04 uzavřenou s firmou PÁSEK – stavební firma, spol. s r.o. Polička a zmocňuje starostu k jejímu podpisu.

RM schvaluje dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na zajištění investorsko-inženýrské činnosti na akci: „Inženýrská infrastruktura pro lokalitu Mánesova – jihovýchodní okraj Poličky – I. etapa“ uzavřené dne 17. 11. 2003. Dodatkem se mění ve smlouvě oddíl VII. Cena díla, bod 5 takto: Konečná faktura na celkovou částku přesouvá do r. 2005.

RM schvaluje dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na zajištění investorsko-inženýrské činnosti na akci: „Průmyslová zóna – inženýrská infrastruktura“ uzavřená dne 9. 7. 2004. Dodatkem se mění ve smlouvě oddíl VII. Cena díla, bod 5 takto: Konečná faktura na celkovou částku se přesouvá do r. 2005.

V Poličce dne 6. 12. 2004

Vložil Město Polička (12/6/2004), přečteno 818x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 6. 12. 2004