Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. května 2008

                                                               Usnesení
                      přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. května 2008


RM schvaluje doplnění programu o projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/08 s Miroslavem Jurkou – Elkoz, Svitavy na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením při Základní škole Na Lukách Polička a na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně Mateřské školy Čtyřlístek Polička.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/08 s Miroslavem Jurkou – Elkoz, Svitavy na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením při Základní škole Na Lukách Polička a na zřízení vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně Mateřské školy Čtyřlístek Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 2/2008, jímž se mění Nařízení města Poličky č. 1/2008, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací kartu v Poličce dle důvodové zprávy.

RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. čtvrtletí 2008.

RM projednala a doporučuje ZM schválit závěrečný účet Města Poličky za rok 2007 bez výhrad.

RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 5/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

RM schvaluje zadání zakázky firmě RAVEN EU Advisory a.s., Brno na vypracování žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci „Revitalizace významné sídelní zeleně města Poličky“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s RAVEN EU Advisory a.s., Brno na vypracování žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci „Revitalizace významné sídelní zeleně města Poličky“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zadání zakázky firmě RAVEN EU Advisory a.s., Brno na vypracování žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci „Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s RAVEN EU Advisory a.s., Brno na vypracování žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh od správce dotačního programu na akci „Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zadání zakázky firmě APOLO CZ s.r.o., Polička na vypracování žádosti na akci „Technická budova na koupališti v Poličce“ za účelem obdržení dotace z programu žádosti Ministerstva financí ČR 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s APOLO CZ s.r.o., Polička na vypracování žádosti na akci „Technická budova na koupališti v Poličce“ za účelem obdržení dotace z programu žádosti Ministerstva financí ČR 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zadání zakázky Miroslavě Machytkové, DiS., Hořejší Vrchlabí na vypracování žádosti na akci „Rekonstrukce bazénu v Poličce“ za účelem obdržení dotace programu Ministerstva financí ČR 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s paní Miroslavou Machytkovou, DiS, Hořejší Vrchlabí na vypracování žádosti na akci „Rekonstrukce bazénu v Poličce“ za účelem obdržení dotace programu Ministerstva financí ČR 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na projekty v rámci prevence kriminality pro:
- Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Polička, ve výši 20 000,- Kč na projekt „Závislosti, drogy“
- Masarykova základní škola Polička, ve výši 3000,- Kč na nákup bezpečnostních pomůcek pro pohyb žáků na komunikacích
- Střední odborná škola a střední odborné učiliště Polička, ve výši 20 000,- Kč na projekt „Drogy, šikana a terorismus“
- Skateboard klub slalom SK8 Polička, ve výši 7000,- Kč na pořízení sjezdové slalomové rampy
- Gymnázium Polička, ve výši 10 000,- Kč na vrstevnický program „Sebeobrana proti šikaně“

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků na projekty v rámci prevence kriminality pro:
- Středisko volného času Mozaika, Polička, ve výši 30 000,- Kč na projekt „Šikana, škola a paragrafy“

RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků na projekty v rámci prevence kriminality pro:
- Kruh přátel Domu dětí a mládeže v Poličce, ve výši 18 000,- Kč na částečné finanční pokrytí letního tábora
- Střední odborné učiliště obchodní a Střední odborná škola Polička na kurz sebeobrany, besedy, monitoring užívání drog, zakoupení sportovního vybavení (v žádosti nebyla specifikována výše příspěvku)
Termín: 26. 5. 2008 Zodpovídá: MP

RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních příspěvků na projekty v rámci prevence kriminality pro:
- Masarykova základní škola Polička, ve výši 27 000,- Kč na zakoupení dvou kusů kulečníků
- Masarykova základní škola Polička, ve výši 34 377,- Kč na zakoupení a instalace čtyř kamer
- Gymnázium Polička, ve výši 15 000,- Kč na projekt „Sportem a hrou ke zdraví“
- Občanské sdružení LAXUS Hradec Králové, ve výši 60 000,- Kč na nákup injekčních stříkaček pro uživatele drog a pokrytí nákladů na terénní činnost

RM schvaluje Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na podporu sportu a volnočasových aktivit v Pardubickém kraji v roce 2008 na podporu projektu „Sociální zařízení v I. NP na zimním stadionu v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na podporu projektu „Základní škola Na Lukách - Sportovně turistický kurz pro žáky 4. a 5. ročníků“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí daru od Templářských sklepů Čejkovice příspěvkovou organizací Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky části obce Lezník za rok 2007 dle důvodové zprávy.

RM jmenuje kronikářem části obce Lezník pana Josefa Kopeckého, bytem Lezník - Polička dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Polička“ ve složení: Ing. Karel Ettl, Ing. Marta Mastná, pan Josef Knotek, pan Petr Hájek, Ing. Antonín Mihulka.

RM jmenuje hodnotící komisi pro výběr dodavatele na stavební práce na budově Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, Polička ve složení: paní Eva Hejtmánková, pan Jiří Mach, Ing. Marta Mastná, Ing. Květa Vomočilová.

RM jmenuje hodnotící komisi pro výběr dodavatele na výměnu oken, obnovu fasády, zateplení stropu na budově Mateřské školy Rozmarýnek Polička ve složení: paní Zdeňka Procházková, pan Jiří Mach, Ing. Marta Mastná, Ing. Květa Vomočilová.

RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31. 1. 1993 mezi Městem Polička jako pronajímatelem a Městským podnikem bytového hospodářství a služeb Polička v likvidaci, zastoupeným panem Karlem Michkem, a to dohodou ke dni 31. 5. 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dohodu se společností COMA s.r.o., Polička o vstupu optického kabelu do budov č.p. 805, 806, 807, 808, 809 na ul. M. Bureše v Poličce a napojení zařízení slaboproudé kabeláže na elektrický rozvod těchto objektů dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 757/1 o výměře 1640 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí 30,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1258/3 o výměře 1339 m2, pozemku p.č. 1258/5 o výměře 1750 m2, pozemku p.č. 1258/7 o výměře 1986 m2, pozemku PK č. 1159/1 o výměře 75 m2, pozemku PK č. 1258/1 o výměře 3386 m2, vše v k.ú. Borová. Kupní cena činí Kč 10,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 1157/1 o výměře 8327 m2 a části pozemku p.č. 1157/2 o výměře cca 12500 m2 v k.ú. Borová. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1162/5 a části p.č. 1166/1 v k.ú. Borová nacházející se pod vedením vysokého napětí. Rozsah výměry bude upřesněn po geometrickém zaměření, které bude vyhotoveno za účasti zástupce Města Poličky – Ing. Radka Krejčího. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně zhotovení geometrického plánu. Kupní smlouva bude obsahovat závazek kupujícího zachování lesních cest na p.p.č. 2162/1, 2171/1 a 1247 pro potřeby lesního hospodářství města Poličky.
V Poličce dne 26. května 2008


                  Jaroslav Martinů, v.r.                            JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. , v.r.
                         starosta                                                  místostarostka


                 Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (5/28/2008), přečteno 824x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. května 2008