Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 22.11.2004

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky

 • RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č. 4/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Poličky č.5/2003 o místních poplatcích.
 • RM bere na vědomí informace z vyhodnocení „Dotazníkové akce“ komunitního plánování.
 • RM souhlasí s tím, aby dalším zpracováním komunitního plánu byl pověřen odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
 • RM pověřuje starostu projednat další zajištění rozvoje sociálních služeb v Poličce na nejbližší schůzi výboru Svazku obcí Areálu zdravotních a sociálních služeb Polička.
 • RM bere na vědomí zprávu Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička o vyřazení elektronických varhan z roku 1979.
 • RM schvaluje dodatek č.1 ke „Směrnici rady města, která stanoví postupy a pokyny ke stanovení platových náležitostí ředitelům předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných městem“.
 • RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit přistoupení Města Poličky k projektu Integrovaný systém nakládání s odpady – sběrné dvory Svitavska za podmínek, formulových společným investorem projektu a žadatelem o dotaci z Operačního programu Infrastruktura svazkem obcí Mikroregion Svitavsko.
 • RM doporučuje ZM schválit doplnění zřizovací listiny Základní školy Na Lukách, Polička, Švermova 401, okres Svitavy dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit doplnění zřizovací listiny Masarykovy základní školy, Polička, nábřeží Svobody 447, okres Svitavy dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit doplnění zřizovací listiny Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje osobní příplatky za vedení, zvláštní příplatky a odměny ředitelům škol a školských zařízení za období únor – srpen 2004 dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje Domu dětí a mládeže, Polička, okres Svitavy stanovenou výši příspěvků na úhradu nákladů na činnost ze strany účastníků zájmové činnosti zařazené v plánu práce pro školní rok 2004 – 2005.

V Poličce dne 22.11.2004

Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (11/22/2004), přečteno 782x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 22.11.2004