Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 8.11.2004

 • RM uděluje ZŠ na Lukách, Polička, předchozí souhlas k uzavření smluv o půjčkách z fondu kulturních a sociálních potřeb dle žádosti a důvodové zprávy.
 • RM ruší komisi pro rozvoj města zřízenou ke dni 3.2. 2003 a odvolává všechny její členy z funkce.
 • RM schvaluje Nařízení Města Poličky č. 2/2004 z důvodu změny neudržovaného úseku silnice III/3651 na základě oznámení správce komunikace Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
 • RM souhlasí s osvobozením 15 žáků od placení příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v ZUŠ B. Martinů Polička na 1. pololetí školního roku 2004/2005 dle žádosti ředitelky školy.
 • RM schvaluje výroční zprávy za školní rok 2003/2004 škol a školských zařízení: MŠ, Rozmarýnek, MŠ, Hegerova, MŠ, Palackého nám., MŠ, Čtyřlístek, MŠ, Luční, Masarykova ZŠ, Zvláštní škola, ZUŠ B. Martinů, vše Polička
 • RM schvaluje hodnotící zprávu za školní rok 2003/2004 Domu dětí a mládeže, Polička.
 • RM bere na vědomí výroční zprávu za školní rok 2003/2004 ZŠ Na Lukách, Polička.
 • RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku dětskému folklornímu souboru LUBEŇÁČEK na vystoupení do Vídně dle předloženého návrhu.
 • RM schvaluje Domu dětí a mládeže, Polička "Plán práce - školní rok 2004/2005" s vyjímkou bodů IX. a X., které se týkají návrhu rozpočtu na rok 2005 a výši příspěvků na úhradu nákladů na činnost, které budou projednány po předložení kalkulací.
 • RM souhlasí s vyznačením prostoru pro autobus zajišťující přepravu dětí pro plaveckou školu. Jedná se o prostor ulice Nádražní před krytým plaveckým bazénem ve směru do ul. Eimova v Poličce.
 • RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 3. čtvrtletí r. 2004.
 • RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2004 dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 658/7 označené dle GP č. zak. 120-518/2004 jako p.p.č. 658/25 o výměře 51 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM projednala návrh Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ho ZM ke schválení.
 • RM bere na vědomí rezignaci Ing. Karla Ettla na funkci hlavního organizátora festivalu "Polička 555" a pověřuje pořádáním tohoto festivalu KSMP.

Kompletní usnesení je k dispozici na sekretariátě MěÚ Polička

Vložil Město Polička (11/8/2004), přečteno 719x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 8.11.2004