Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. června 2008

                                                                Usnesení
                      přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. června 2008

RM schvaluje doplnění programu o tyto body:
- Vyhodnocení přihlášek podaných do výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje  bydlení Města Poličky
- Užití znaku Města Poličky na soukromém vozidle pro pana Martina Košňara, Borová
- Umístění pamětní desky na bývalém domku rodiny Martinů na ul. Svépomoc č.p. 182 v Poličce

RM bere na vědomí, že do výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Poličky nebyla podána na rok 2008 žádná přihláška

RM schvaluje užití městského znaku na soukromém vozidle NISSAN DOUBLE – CAB, SYH 1117, pana Martina Košňara, Borová dle důvodové zprávy.

RM schvaluje umístění pamětní desky na bývalém domku rodiny Martinů na ulici Svépomoc č.p. 182 v Poličce dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 3/2008.

RM schvaluje firmu OMNIA projekt, s.r.o., Brno jako zhotovitele zakázky „Zhotovení projektové dokumentace na obnovu hradního paláce a domu zbrojnošů v areálu hradu Svojanova“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou OMNIA projekt, s.r.o., Brno na „Zhotovení projektové dokumentace na obnovu hradního paláce a domu zbrojnošů v areálu hradu Svojanova“ dle důvodové zprávy.

RM deleguje členem dozorčí rady Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje, Pardubice pana Jaroslava Martinů, starostu města a současně odvolává z této funkce Mgr. Bc. Jiřího Brusenbaucha, Svitavy s účinností od 10. 6. 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zadání zakázky firmě Filipstav s.r.o, Polička na akci „Oprava fasády příhrádku hradu Svojanov“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 05/2008 s Filipstav s.r.o, Polička na akci „Oprava fasády příhrádku hradu Svojanov“ dle důvodové zprávy a za podmínky, že bude schválena navržená rozpočtová změna č. 3/2008.

RM schvaluje zadání zakázky firmě GEOS LASER STAR – konsorcium, Hradec Králové na akci „Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s GEOS LASER STAR - konsorcium, Hradec Králové na akci „Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27-006-138 s firmou Urbanistické středisko Brno s r.o., Brno na „Vypracování územního plánu Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 200805 s panem Danielem Bartošem, DiS., Svitavy na akci „Restaurování náhrobku Bohuslava Martinů na hřbitově sv. Michala v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s panem Václavem Peňázem, Stašov na „Provedení zednických prací při opravě bytu kastelána hradu Svojanov“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu s LIKO SVITAVY a.s., Svitavy na svoz směsného komunálního odpadu z areálu skateparku dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 Dohody o stanovení rozsahu a ceně činností prováděných od 1. 1. do 31. 12. 2008 včetně doplnění Ceníku služeb a výkonů T.E.S. s.r.o. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 6. 2007 uzavřenou mezi Městem Polička jako pronajímatelem a paní Martinou Vondrovou, Polička jako nájemcem, jejímž předmětem je garáž v technickém podlaží domu č.p. 984 na ul. Hegerova v Poličce, a to dohodou ke dni 30. 6. 2008.

RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 4, velikosti 1 + 2, v 1. poschodí domu č.p. 86 na ulici Otakarova v Poličce s manžely Emou a Petrem Bartošovými, Polička, na dobu určitou, a to na tři měsíce, dle důvodové zprávy. Měsíční nájemné bude ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 340/1 o výměře cca 200 m2 v obci Polička, k.ú. Střítež za účelem udržování pozemku sekáním trávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 762/17 o výměře 596 m2 v k.ú. Rohozná. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 297/7 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Lezník. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení oddělovacího geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM neschválit prodej stavby občanského vybavení (autobusové čekárny v ul. Hegerova) na stavební parcele č. 1679/2 včetně st.p.č. 1679/2 o výměře 17 m2 v k.ú. Polička.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Zhotovení projektové dokumentace na II. etapu technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Mánesova v Poličce“ dle důvodové zprávy ve složení: Ing. Marta Mastná, Ing. Antonín Mihulka, pan Jiří Mach.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Přesvětlení chodeckých přechodů v Poličce“ dle důvodové zprávy ve složení: Ing. Antonín Mihulka, pan Aleš Horníček, pan Jiří Mach.


RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy ve složení: JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., RNDr. Bc. Jiří Coufal, Mgr. David Junek, paní Božena Havranová, pan Jiří Mach.


V Poličce dne 9. 6. 2008

              Jaroslav Martinů, starosta, v.r.                             Mgr. Jan Matouš, člen rady města, v.r.Kompletní znění usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (6/12/2008), přečteno 734x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. června 2008