Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 25.10.2004

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky

 • RM bere na vědomí předloženou koncepci rozvoje Jitřenky.
 • RM projednala žádosti o poskytnutí finančních příspěvků (dotací) a schvaluje poskytnutí pro:
  -         VPS malá a sálová kopaná, ve výši 20 tis. Kč na činnost
  -         Kynologický svaz – organizace Polička, ve výši 10 tis. Kč na zateplení
  -         Cyklo-ski klub v Poličce, ve výši 4 tis. Kč na údržbu běžeckých tratí
  -         FAUN – Trstěnický festival, ve výši 2 tis. Kč na festival
  -         SALVIA – středisko sociálních služeb, ve výši 2 tis. Kč na činnost
  -         Svaz postižených civilizačními chorobami, ve výši 3 tis. Kč na činnost
  -         Zahrádkářská organizace Stadion, ve výši 10 tis. Kč na činnost.
 • RM projednala žádosti o poskytnutí finančních příspěvků (dotací) a doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku (dotací) pro:
  -         TJ Spartak Polička – lyžařský oddíl, ve výši 10 tis. Kč na dokončení lyžárny
  -         TJ Spartak Polička – oddíl stolního tenisu, ve výši 10 tis. Kč na činnost
  -         SK Masokombinát Polička - II. žádost, ve výši 20 tis. Kč na činnost
  -         Chrámový sbor v Poličce, ve výši 20 tis. Kč na pěvecké vystoupení
  -         Sdružení Kamínek, ve výši 15 tis. Kč na činnost
  -         Dětské informační centrum, ve výši 15 tis. Kč na činnost
  -         Junák – středisko TILIA v Poličce, ve výši 10 tis. Kč na setkání skautů.
 • RM projednala žádosti o poskytnutí finančních příspěvků (dotací) a doporučuje ZM neschválit poskytnutí příspěvku (dotací) pro:
  -         TJ Spartak Polička, ve výši 90 tis. Kč na rekonstrukci sokolovny
  -         SK Masokombinát Polička – I. žádost, ve výši 100 tis. Kč na zakoupení kotlů
  -         POLICOM, a.s. – poliklinika, ve výši 50 tis. Kč na opravu elektroinstalace.
 • RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 8/2004 dle důvodové zprávy.
 • RM bere na vědomí tabulkový přehled „Náklady spojené s pořádáním kulturních akcí v roce 2004“.
 • RM ukládá ředitelům kulturních organizací města: Kulturních služeb města Poličky, Městského muzea a galerie Polička, Hradu Svojanov a Městské knihovny Polička spolupracovat a podílet se společně s odborem kanceláře starosty na přípravě hodnotícího materiálu zaměřeného na kulturu poskytovanou občanům Města Poličky v roce 2004.
 • RM ukládá vedoucímu kanceláře starosty vypracovat a předložit RM materiál zabývající se komplexním hodnocením kultury v roce 2004. 
 • RM doporučuje ZM vzít na vědomí rezignaci předsedkyně Osadního výboru Střítež a odvolat ji z funkce.
 • RM doporučuje ZM stanovit počet členů Osadního výboru Střítež na 8 členů.
 • RM pověřuje přípravou a organizací třetího městského plesu Kulturní služby města Poličky a ukládá:
  a)      řediteli Kulturních služeb města Poličky zajistit přípravu a organizaci městského plesu v roce 2005.
  b)      starostovi města připravit a předložit RM a ZM návrh rozpočtového opatření na  převedení výtěžku městského plesu Dětskému domovu v Poličce.
 • RM souhlasí s vytvořením pracovní skupiny zabývající se regenerací městské památkové zóny v Poličce.
 • RM bere na vědomí informaci ředitelky Farní charity Polička o způsobu získávání finančních prostředků na provoz jednotlivých služeb.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej uvolněného bytu č. 10 o velikosti 1+2, I. kat. v domě č.p. 613 na ul. Jiráskova v Poličce formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena bude činit Kč 250.000,--.
 • RM schvaluje ukončení pronájmu nebytových prostor v I. patře budovy č.p. 52 ul. Riegrova v Poličce. Smlouva bude ukončena dohodou ke dni 31. 12. 2004.
 • RM doporučuje ZM schválit zvýšení vyvolávací ceny uvolněného bytu č. 2, velikosti 1+2, II. kat. v domě č.p. 574 na ul. E. Beneše v Poličce, prodávaného formou veřejné dražby na Kč 250.000,--.
 • RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje bytového fondu Města Poličky na r. 2005 v rozsahu dle důvodové zprávy.
 • RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o zpracování evidence majetku mezi Městem Polička a VHOS, a.s. Moravská Třebová.
 • RM schvaluje finanční účast Města Poličky na pokrytí nákladů spojených ze zajištěním stravování pro účastníky Koncertu vítězů pěvecké soutěže B. Martinů.
 • RM souhlasí s návrhem zrušit část materiálu jednotky SDH Kamenec na základě předloženého seznamu „Hodnota majetku jednotky sboru dobrovolných hasičů Polička II a zbytek materiálu převést bezplatně do majetku OÚ Kamenec.

V Poličce dne 25. 10. 2004

Bc. Miroslav Popelka, starosta, Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (10/25/2004), přečteno 863x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 25.10.2004