Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 11.10.2004

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky

  • RM schvaluje prodej hasičského auta ARO M 461, SPZ SY 88-71, které má v užívání SDH Lezník za cenu ve výši dle důvodové zprávy a použití získané částky k nákupu potřebného materiálu pro SDH.
  • RM schvaluje smlouvu č. 4410481393 uzavíranou s VČE, a.s. Hradec Králové a zmocňuje starostu k jejímu podpisu.
  • RM bere na vědomí vznik společenství vlastníků jednotek revitalizovaného domu č.p. 808 – 809 na ul. M. Bureše v Poličce a souhlasí s převodem finančních prostředků z účtu Města Poličky, zřízeného pro tyto domy, na účty společenství vlastníků jednotek domu č.p. 808 – 809, vedené správcem T.E.S. s.r.o. Polička dle přílohy.
  • RM souhlasí s tím, aby firma LIKO SVITAVY, a.s. podala výzvu k podání nabídky na zpracování plánů odpadového hospodářství společně za města Polička, Svitavy, Litomyšl a Moravská Třebová a pověřuje starostu jmenováním zástupce Města Poličky do komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek. Rada města současně doporučuje ZM schválit zařazení prostředků na zpracování plánu odpadového hospodářství do rozpočtu na rok 2005.
  • RM souhlasí se zahájením zabezpečení, vyčištěním a kamerovou prohlídkou kanalizace v ulici T. Novákové, bere na vědomí potřebu dalších finančních prostředků na opravu kanalizace a pověřuje vedení města jednáním se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a Dřevozávodem Pražan o případné finanční spoluúčasti na této opravě.
  • RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu č.p. 63 na st. p.č. 103 v k.ú. Střítež mezi Městem Polička a Domem dětí a mládeže v Poličce za účelem provozování keramického kroužku a zřízení klubovny dětí. Smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku.
  • RM nedoporučuje účast na veletrzích cestovního ruchu organizovaných oddělením cestovního ruchu Pardubického kraje.
  • RM souhlasí se zřízením provozovny firmy Recycling – kovové odpady, a.s. na pozemku Českých drah, a.s. p.č. 6277/1 v k.ú. Polička ve vzdálenosti nejméně cca 50 m od komunikace II/360 na ul. T. Novákové s podmínkou, že proběhne stavební řízení a bude vydáno stavební povolení na tuto provozovnu.

V Poličce dne 11.10.2004
Bc. Miroslav Popelka, starosta, Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (10/11/2004), přečteno 833x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 11.10.2004