Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 29.9.2004

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 9. 2004

 • RM doporučuje ZM schválit nabytí nepotřebného vojenského majetku do vlastnictví Města Poličky darovací smlouvou podle zákona č. 174/2003 Sb. , a to objektu bydlení č.p. 983 na st.p.č. 1938 včetně st.p.č. 1938 a  objektu bydlení č.p. 984 na st.p.č. 3134, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v k.ú. Polička, obec Polička, kraj Pardubický. K tomu ukládá starostovi města podat žádost Ministerstvu obrany ČR o převod, poskytnout Ministerstvu obrany ČR spolupráci při přípravě převodu a v případě schválení převodu vládou ČR předložit ZM úplný text návrhu darovací smlouvy ke schválení.    
 • RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací Hrad Svojanov, DPS „Penzion“ Polička, Masarykova ZŠ Polička a Dům dětí a mládeže Polička splnění doporučení uvedených ve „Zprávách o skutečnostech zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2003“.
 • RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací Hrad Svojanov, DPS „Penzion“ Polička, Masarykova ZŠ Polička a Dům dětí a mládeže Polička podat radě města písemnou zprávu o odstranění závad.
 • RM pověřuje kontrolou doporučení vyplývajících ze „Zpráv o skutečnostech zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2003“ odbor finanční a plánovací a odbor kanceláře starosty.
 • RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2004 dle důvodové zprávy.
 • RM bere na vědomí předložený materiál „Dětská hřiště v Poličce“.
 • RM ukládá starostovi
  a) věnovat trvalou a soustavnou péči o dětská hřiště ve městě.
  b) pověřit úsek školství odboru kanceláře starosty určit problematiku dětských hřišť do pracovní náplně konkrétního pracovníka úřadu.
  c) zajistit smluvně jasné a konkrétní vymezení činností a povinností správce (T.E.S., s.r.o. Polička) včetně harmonogramu údržby s ohledem na rozpočtově vymezené finanční prostředky do rozpočtu r. 2005 a 2006.
  d) předložit radě města informaci o učiněných krocích vyplývajících z usnesení rady a předloženého materiálu.
 • RM souhlasí s použitím městského znaku jako loga na informační tabuli umístěné na budově Restaurace THT, Polička. Povolení se uděluje pro provozovatele KIRS – Ing. Jan Kavalír, informační a reklamní společnost, Benátky nad Jizerou a ukládá vedoucímu kanceláře starosty zajistit u vydavatele korekturu vzoru znaku tak, aby odpovídal heraldické předloze schválené předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 • RM bere na vědomí začlenit náklady na opravu místních komunikací a stanovení dopravního značení z rozpočtu Města Poličky v roce 2006 – 2007.
 • RM schvaluje úhradu kupní ceny za prodej nebytových prostor v přízemí domu ul. Šaffova formou splátek dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 1210/28 o výměře 2977 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 75,-/m2. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující Město Polička.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1 označené nyní dle GP č. zak. 119-501/2004 jako p.č. 1/6 o výměře 211 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku PK č. 3 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. RM jako vlastník pozemku PK č. 3 zároveň uděluje souhlas s výstavbou hospodářského objektu na pozemku p.č. 430/3 a p.č. 1/5 v k.ú. Modřec.
 • RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 3687/1 o výměře 1357 m2 v k.ú. Polička ke dni 31. 12. 2004.
 • RM schvaluje prodloužení smlouvy o výpůjčce objektu č.p. 74 v Pusté Rybné s Kruhem přátel Domu dětí a mládeže, Polička, a to na dobu 5-ti let. Veškerá ustanovení původní smlouvy zůstávají nezměněna.
 • RM bere na vědomí děkovný dopis Kanadského velvyslanectví v ČR, Nadace Terryho Foxe v Torontu a České obce sokolské za vstřícnost, spolupráci, podporu a osobní přístup k Běhu Terryho Foxe v Poličce.
 • RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Polička a VHOS, a.s. Moravská Třebová ve věci projektové dokumentace Intenzifikace ČOV Polička – řízené odstraňování fosforu.
 • RM  bere na vědomí program Městské knihovny Polička při akci „Týden knihoven ve dnech 4. – 9. 10. 2004“.
 • RM pověřuje OÚRaŽP jednáním s firmou Recycling – kovové odpady, a.s.,Chotěboř za účelem zahájení stavebního řízení ve věci zřízení sběrného místa pro kovové odpady.
 • RM doporučuje ZM schválit zařazení do rozpočtu roku 2005 spoluúčast města při podávání žádosti TJ SPARTAK Polička o příspěvek na rekonstrukci a modernizaci budovy tělocvičen a zařízení na MŠMT ČR.  

V Poličce dne 29. 9. 2004

Bc. Miroslav Popelka, starosta; Jaroslav Martinů, místostarosta

Kompletní usnesení rady města je k dispozici na sekretariátě starosty MěÚ Polička.

Vložil Město Polička (9/29/2004), přečteno 675x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 29.9.2004