Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. června 2008

Usnesení

přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. června 2008

 

RM schvaluje doplnění programu o projednání:

 - Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory na akci „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“,

- výběru dodavatele na akci „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení  Města Polička – Masarykova škola“,

- rozpočtové změny č. 5/2008,

- žádosti Tylova domu o povýšení rozpočtu na pořádání dětských divadelních představení  v parku,

- výběru dodavatele a schválení smlouvy o dílo na akci „Výměna oken, obnova fasády, zateplení stropu na budově MŠ Rozmarýnek, Polička.

     

RM schvaluje Organizační směrnici č. 4/2008 – Oběh účetních dokladů.

 

RM ruší Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 2/1996 stanovující koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti, vydanou dne 30. 5. 1996.

           

RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.

           

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2008.

 

RM schvaluje, v návaznosti na platnost novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, výši úhrad za úkony pečovatelské služby a výši úhrad za fakultativní činnosti, které poskytuje DPS „Penzion“, Družstevní 970, Polička s účinností od 1. 9. 2008.      

 

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Zhotovení PD na I. etapu rozšíření průmyslové zóny v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Marta Mastná, Ing. Antonín Mihulka, Jiří Mach.

 

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Opravy komunikací a chodníků v Poličce“ dle důvodové zprávy v tomto složení: Ing. Jozef Opina, Vilém Vendolský, Jiří Mach.

 

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníku na ul. Eimova v Poličce“ mezi Městem Polička a firmou Libor Dudek, Šumperk dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města k podpisu této smlouvy.

           

RM schvaluje dodavatele akce „Přesvětlení chodeckých přechodů v Poličce“ firmu PÁSEK - stavební firma spol. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

           

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou PÁSEK - stavební firma spol. s r.o., Polička na akci: „Přesvětlení chodeckých přechodů v Poličce dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

           

RM schvaluje dodavatele akce: „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce – I. etapa“ – společnost Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

           

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto, na akci: „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela v Poličce – I. etapa“ dle důvodové zprávy a pověruje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Oprava dětského hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce“ mezi Městem Polička a firmou Straka Lubomír – FLORA SERVIS Brno, dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku ke smlouvě.

 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 43150531 o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce „Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“.

 

RM schvaluje podepsání nájemní smlouvy mezi Aeroklubem Polička, o.s. a Městem Polička na nájem části stožáru na letišti Aeroklubu z důvodu instalace přenašeče signálu městského bezdrátového rozhlasu do části města Stříteže.

 

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci: „Vykrytí volských ok pálenou taškou v domě zbrojnošů v areálu hradu Svojanov“ s firmou Štýbnar Zdeněk – Pokrývač, Čistá u Litomyšle.

 

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci: „Oprava břidlicové krytiny na empírové budově s průjezdem v areálu hradu Svojanov“ s firmou Štýbnar Zdeněk – Pokrývač, Čistá u Litomyšle.

 

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 7/2008 na akci: „Oprava střechy věže v areálu hradu Svojanov“ s firmou Střechy LIPA s.r.o., Polička.

           

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 8/2008 na akci: „Oprava žlabů na hradním paláci v areálu hradu Svojanov“ s firmou Střechy LIPA s.r.o., Polička.

           

RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města Poličky za rok 2007.

           

RM schvaluje výběr dodavatele na akci: „Výměna krovu, střešní krytiny, statické zajištění budovy, případně výměna stávajících oken a obnova fasády na budově Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181“ firmu BÁČA, Polička s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

           

RM schvaluje snížení rozsahu zakázky na výměnu krovu, střešní krytiny a statické zajištění budovy č.p. 181 Palackého nám.

           

RM doporučuje ZM schválit odpis nedobytné pohledávky.

           

RM schvaluje výběr dodavatele na akci „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení Města Polička – Masarykova škola“ firmu PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., dle důvodové zprávy.

           

RM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Polička a firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička, na „Dokončení rekonstrukce a modernizace školských zařízení Města Polička – Masarykova škola“ dle důvodové zprávy.

 

RM bere na vědomí předložené informace ředitelky Tylova domu a vyčíslené náklady na dětská divadelní představení v parku v měsíci srpnu 2008.

 

RM schvaluje snížení rozsahu prací na akci „Výměna oken, obnova fasády, zateplení stropu na budově Mateřské školy Rozmarýnek Polička, ul. Riegrova 7“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výběr dodavatele na akci „Výměna oken, obnova fasády ze strany Riegrovy ulice Mateřské školy Rozmarýnek Polička, ul. Riegrova 7“ firmu PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička dle důvodové zprávy.

 

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Výměna oken, obnova fasády ze strany Riegrovy ulice Mateřské školy Rozmarýnek Polička, ul. Riegrova 7“, dle důvodové zprávy.

           

RM souhlasí se zařazením města Poličky do programu Smetanovy Litomyšle pro rok 2009, souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 100 tis. Kč a podporuje kroky, které budou učiněny pro zajištění programu. RM souhlasí s postoupením tohoto návrhu do ZM.

           

RM schvaluje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci: „Realizace 1. a 2. etapy projektu Centrum Bohuslava Martinů (expozice B. Martinů, expozice skla na Horácku a Poličsku) v tomto složení: Mgr. Martin Hadaš, JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Ing. Marta Mastná, Mgr. David Junek, Mgr. Jan Matouš, Božena Havranová, Eva Klimešová. Jako náhradníci členů komise jsou navrženi: Ing. Květa Vomočilová, Mgr. Martin Zdražil, Mgr. Petr Jelínek, Ing. Jan Jakus, Ing. Boris Páč, Ing. Iva Rémanová, Ing. Eva Tomšejová.

           

RM souhlasí se změnou smluvní strany v komisionářské smlouvě o provozu Informačního centra, o nájmu nebytových prostor a výpůjčce ke dni 1. 7. 2008. Změna    z firmy Mgr. Jan Matouš, Polička, IČO: 434 96 440 na právnickou osobu: Turist servis s.r.o., Polička, IČO: 275 42 084, jehož je Mgr. Matouš jednatelem a současně jediným stoprocentním vlastníkem a společníkem.

           

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je část nebytových prostor v přízemí domu č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce o celkové výměře cca 162 m2 s cestovní kanceláři CK - KO Tour, se sídlem v Poličce, za účelem provozování cestovní kanceláře. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájemného bude ve výši dle důvodové zprávy.

           

 

V Poličce dne 23. června 2008

 

 

 

…………………………………                             ……………………………………..

            Jaroslav Martinů                                                   JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.

                  starosta                                                                       místostarostka

 

 

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty.

Vložil Machová Jana (6/27/2008), přečteno 1020x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. června 2008