Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. července 2008

                                                                    Usnesení
                       přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. července 2008

RM schvaluje doplnění programu o projednání:
- vyřazení majetku „Úpravna vody Modřec – odželezňovací stanice“

RM bere na vědomí výše úplat za vzdělávání na školní rok 2008/2009 stanovené ředitelkou Střediska volného času Mozaika Polička a ředitelkou Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.

RM bere na vědomí provedení organizačních změn v Základní umělecké škole Bohuslava Martinů dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 211285 s firmou IPAK spol. s r.o., Sezemice, na akci „Výměna oken v budově Speciální ZŠ Polička, se sídlem Jiráskova 825, Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1441 08 s firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička na akci „Výměna oken, obnova fasády, na budově Mateřské školy Rozmarýnek Polička, ulice Riegrova 7“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie do budovy školní jídelny v ul. Rumunská 646 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Výměna krovu, střešní krytiny a statické zajištění budovy na budově Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181“ s firmou BÁČA, Polička s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2008/02438 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 20 000,- Kč na leták propagující hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2008/03062 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 65 000,- Kč na opravu střechy věže v areálu hradu Svojanov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2008/0308 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 400 000,- Kč na dokončení oprav budovy kuchyně a ubytovny na hradě Svojanov (oprava fasády a vybavení kuchyně a ubytovny) dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2008/03105 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 15 000,- Kč na akci „Loutkářská a divadelní pouť, hrad Svojanov 2008“ pro Hrad Svojanov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu č. 2008/03113 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 10 000,- Kč na akci „Polička divadelní, Polička, rok 2008“ pro Městskou knihovnu Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 200801 na akci „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Modřeci“ s panem Alešem Lánským, Bílé Poličany dle důvodové zprávy.

RM schvaluje přijetí daru – náhrobek z hrobu č. XI/54,55 od pana Václava Neděle, Stranný a jako protislužbu Město Polička zajistí případné zrušení hrobového místa.

RM schvaluje prodej sochy z opuštěného hrobu č. VII/59 ze hřbitova u kostela sv. Michaela paní Haně Řebíčkové, Polička za cenu dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výpůjčku vestibulu a velkého sálu Tylova domu na setkání starostek Pardubického kraje konané dne 18. 9. 2008 a volný vstup pro účastníky tohoto setkání do Městského muzea a galerie Polička, rodné světničky Bohuslava Martinů a na hradby.

RM schvaluje volný vstup na zahajovací a závěrečný koncert multižánrového festivalu Polička *555.

RM schvaluje Organizační směrnici města Poličky č. 5/2008 „Zásady vztahu města Poličky ke zřízeným příspěvkovým organizacím neškolského typu“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Zhotovení projektové dokumentace na II. etapu technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Mánesova v Poličce“ firmu APOLO CZ s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou APOLO CZ s.r.o., Polička na akci „Zhotovení projektové dokumentace na II. etapu technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Mánesova v Poličce“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komunikací a chodníků na území Města Poličky“ firmu DS DELTA s.r.o., Lubná dle důvodové zprávy.

RM schvaluje snížení rozsahu akce „Oprava komunikací a chodníků na území Města Poličky“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou DS DELTA s.r.o., Lubná na akci „Oprava komunikací a chodníků na území Města Poličky“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Zhotovení projektové dokumentace na rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa, 1. část“ firmu OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto na akci „Zhotovení projektové dokumentace na rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa, 1. část“ dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí oznámení o zahájení projednání konceptu územního plánu Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyřazení úpravny vody Modřec – odželezňovací stanice z majetku města Poličky.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rozšíření veřejného osvětlení u bytových domů č.p. 983, 984 na ul. Hegerova v Poličce“ ve složení: Ing. Antonín Mihulka, RNDr. Bc. Jiří Coufal, pan Jiří Mach.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami, včetně náhradních členů komise na akci „Realizace 3. etapy projektu Centrum Bohuslava Martinů – přístavba depozitáře muzea“ včetně úpravy dvora ve složení: Mgr. Martin Hadaš, JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Ing. Marta Mastná, Mgr. David Junek, Mgr. Jan Matouš, paní Božena Havranová, paní Eva Klimešová.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami, včetně náhradních členů komise na akci „Propagace projektu Centrum Bohuslava Martinů“ ve složení: Mgr. Martin Hadaš, JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Ing. Marta Mastná, Mgr. David Junek, Mgr. Jan Matouš, paní Božena Havranová, paní Eva Klimešová.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami, včetně náhradních členů komise na akci „Povinná publicita projektu Centrum Bohuslava Martinů“ ve složení: Mgr. Martin Hadaš, JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Ing. Marta Mastná, Mgr. David Junek, Mgr. Jan Matouš, paní Božena Havranová, paní Eva Klimešová.

RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami, včetně náhradních členů komise na akci „Management projektu Centrum Bohuslava Martinů“ ve složení: Mgr. Martin Hadaš, JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., Ing. Marta Mastná, Mgr. David Junek, Mgr. Jan Matouš, paní Božena Havranová, paní Eva Klimešová.

RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2008.

RM schvaluje užití znaku města Poličky pro firmu Mediatel spol. s r.o., Praha v publikaci „Místní infrostránky“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití znaku města Poličky za účelem zhotovení reprezentačních cyklistických dresů pro RAF Team Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. červenci 2008. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem stavby bývalého přístřešku na popelnice v ul. Dukelská, umístěného na pozemku p.č. 2155 v obci a k.ú. Polička za účelem garážování motocyklu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného Kč 250,--/měsíčně.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 14. 2. 2007 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 62/1 výměře 91 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
RM pověřuje starostu města, pana Jaroslava Martinů, jednáním s Pardubickým krajem ohledně posílení rychlé lékařské pomoci pro oblast Poličky.V Poličce dne 14. července 2008
                     Jaroslav Martinů, v.r.                                   Mgr. Jan Matouš, v.r.
                              starosta                                                člen rady města
                  Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Hofmanová Lucie (7/15/2008), přečteno 801x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. července 2008