Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 30.8.2004

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky
 • RM bere na vědomí návrh vnitřní směrnice příspěvkové organizace Hrad Svojanov, upravující režim vedení pokladní hotovosti.
 • RM projednala a  doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí r. 2004.
 • RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 5/2004 dle důvodové zprávy.
 • RM  projednala  a  doporučuje  ZM  schválit  roční  úrokovou  sazbu  u hypotéčního úvěru na  rekonstrukci  Tylova  domu  číslo smlouvy 115202139 s platností úrokové sazby do 30. 9. 2005.
 • RM schvaluje umístění volební místnosti pro volební okrsek č. 5 do objektu Městského úřadu Polička, Nádražní č.p. 304, Polička.
 • RM doporučuje ZM schválit Zřizovací listinu příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička.
 • RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou s příspěvkovou organizací „Městská knihovna Polička“.
 • RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s  FLORART – Projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve věci zpracování projektů úprav v Liboháji a ploch pod Tylovým domem.
 • RM souhlasí s prodloužením termínu u usnesení č. 174 ze dne 31. 5. 2004 do 27. 9. 2004.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 5720/2 o výměře 608 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,- Kč /m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
 • RM souhlasí s trvalým odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to části pozemku parcela č. 3701/4 označené dle GP č. zak. 1372-80/2004 jako díl „a“ o výměře 3169 m2 v k.ú. Polička z důvodu rozšíření lyžařské sjezdové dráhy. RM tento souhlas uděluje za předpokladu, že ZM v rámci rozpočtové změny č. 6/2004 vysloví souhlas s úhradou poplatku za trvalé odnětí ve výši dle důvodové zprávy.
 • RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku  v  oblasti průmyslové zóny T. Novákové v Poličce, pracovně označeného jako č. 5 o celkové výměře cca 5446 m2, nacházejícího se zčásti na p.č. 1451/2, p.č. 1210/17 a p.č. 1210/33 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 450,-/m2.
 • RM schvaluje uzavření dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k  pozemku p.č. 1210/17, 1210/18, 1210/19, 1210/33, 1451/3 a 6013/11 v k.ú. Polička pro ČESKÝ TELECOM, a.s. Praha za jednorázovou úplatu. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Český Telecom, a.s. Praha.
 • RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 1298/4 o výměře 252 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující Město Polička. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 1288/2 o výměře 27 m2 a p.č. 1298/1 o výměře 227 m2, vše v k.ú. Polička. Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku. Veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující Město Polička.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ PK č. 656 o výměře 220 m2 v k.ú. Modřec. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.      
 • RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 2337/2 o výměře 424 m2 a části p.č. 2336/1 o výměře cca 1800 m2 v k.ú. Oldřiš. Kupní cena činí Kč 30,-/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně oddělovacího geometrického plánu.
 • RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na užívání části p.p.č. 6234/3 a části p.p.č. 146 o  celkové  výměře  cca  30 m2  v  k.ú. Polička za účelem přechodu přes pozemky. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.
 • RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1, velikosti 1+1, II. kat. a bytu č. 2, velikosti 1+1, II. kat., v domě č.p. 166 na ul. Tyršova v Poličce včetně všech součástí a příslušenství stávajícím nájemcům za cenu dle znaleckého posudku. 
 • RM doporučuje ZM schválit záměr vyčlenit půdní prostory v domě č.p. 166 na ul. Tyršova v Poličce jako nebytovou (případně bytovou) jednotku a poté realizovat její prodej formou veřejné dražby.
 • RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 1, velikosti 1+2, II. kat. v domě č.p. 68 v obci a k.ú. Lezník se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na tři roky s možností dalšího obnovení. Výše nájemného bude stejná jako u dosavadní nájemní smlouvy.
 • RM schvaluje přednostní uzavření nájemní smlouvy mimo existující aktuální pořadí žadatelů k bytu č. 7, velikosti 0+1, I. kat. v domě č.p. 84 na ul. Kostelní v Poličce dle důvodové zprávy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na jeden rok. Nájemné bude stanoveno ve výši dvojnásobku maximálního základního měsíčního nájemného (smluvní nájemné).
 • RM doporučuje ZM schválit převzetí pozemku p.č. 273 v k.ú. Polička od ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 10. 
 • RM doporučuje ZM vyslovit souhlas:
  a)      s pozastavením prací na přípravě podání žádosti na získání dotace ze strukturálních fondů
  b)      s realizací činností směřujících k aktualizaci studie proveditelnosti dle důvodové zprávy
 • RM doporučuje ZM uložit starostovi:
  a)      zahájení jednání s vedením Pardubického kraje o převedení poskytnuté dotace na projektovou dokumentaci, která nebude vázána na žádost o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů.
  b)      předložit ZM na jednání 16. 12. 2004 informaci o provedené aktualizaci studie proveditelnosti s návrhem dalšího postupu Města Poličky při opravách a rekonstrukci hradu Svojanov.

V Poličce dne 30. 8. 2004
Bc. Miroslav Popelka, starosta, Jaroslav Martinů, místostarosta
Kompletní usnesení Rady města Poličky je k dispozici na sekretariátě starosty.

Vložil Město Polička (8/30/2004), přečteno 748x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 30.8.2004