Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. srpna 2008

Usnesení
přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. srpna 2008

RM souhlasí s doplněním programu o projednání:
- vodovodní přípojky pro starý hřbitov – Polička,
- zprávy pro akcionáře, kterou Představenstvo Poličské strojírny, a.s. oznamuje, že bylo přijato usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře,
- jmenování hodnotící komise na akci „Zhotovení dětského hřiště v areálu Masarykovy ZŠ Polička“.

RM schvaluje dodavatele akce „Poskytování služeb dotačního managementu a Poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele akce Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa, 1. část“ společnost RAVEN EU Advisory, a.s. Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o vykonávání dotačního managementu se společností RAVEN EU Advisory, a.s. Brno na akci „Poskytování služeb dotačního managementu a Poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele akce Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa, 1. část“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy se společností RAVEN EU Advisory, a.s., Brno, na akci „Poskytování služeb dotačního managementu a Poskytování služeb souvisejících se zajištěním přípravy a průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele akce Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa, 1. část“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy.

RM schvaluje dodavatele akce „Rozšíření veřejného osvětlení u bytových domů č.p. 983, 984 na ul. Hegerova v Poličce“ – společnost PÁSEK – stavební firma spol. s r. o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností PÁSEK – stavební firma spol. s r. o. Polička na akci „Rozšíření veřejného osvětlení u bytových domů č.p. 983, 984 na ul. Hegerova v Poličce“ dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce hřbitova u sv. Michaela – I. etapa“ s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje úpravu ceny ve Smlouvě o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a.s. Praha 4, pro rok 2008 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo na akci „Vodovodní přípojka pro starý hřbitov – Polička“ uzavřenou dne 26. 3. 2008 s firmou PÁSEK – stavební firma, spol. s r.o., Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Vodovodní přípojka pro starý hřbitov – Polička“ s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. Vysoké Mýto dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy o dílo.

RM schvaluje hodnotící komisi pro otevírání obálek na akci „Pořízení a instalace nových informačních zařízení (vzdělávací tabule, směrové šipky) a zařízení pro odpočinek a údržbu lesního prostředí (lavičky a odpadkové koše) v lesních porostech města Poličky“ v tomto složení: Ing. Marta Mastná, Ing. Václav Bros a Ing. Radek Krejčí.

RM bere na vědomí výsledky kontrol České školní inspekce v Mateřské škole Polička, Palackého nám., Mateřské škole Polička, Hegerova a Krajského úřadu Pardubického kraje v Mateřské škole Luční Polička.

RM bere na vědomí žádost umělecké agentury EMMA, Hradec Králové a schvaluje převzetí záštity starosty města nad koncertem z cyklu Ave Maria – Vánoce 2008, konaným dne 13. 12. 2008 v kostele sv. Jakuba v Poličce.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce toalet v Městské knihovně Polička“ s panem Pavlem Němcem – Stavební práce a dlažby, Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce toalet v Městské knihovně Polička“ s panem Jaroslavem Maškem, Česká Třebová dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 200802 na akci „Restaurátorská oprava kamenného soklu s litinovým křížem v Modřeci“ s panem Alešem Lánským, Bílé Poličany dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi k výběru dodavatele na akci „Zhotovení dětského hřiště v areálu Masarykovy ZŠ Polička“ ve složení Mgr. Lenka Novotná, Mgr. Jaroslav Kacálek, Jiří Mach, Ing. Květa Vomočilová.

RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tis. Kč na projekt Trofeo Niké Bohemia 2008 společnosti International Sports Marketings, s.r.o., Osoblaha. RM souhlasí s poskytnutím technické a organizační podpory akce za pomoci městské policie a města Poličky. Město Polička zajistí pomoc s medializací projektu v regionálních médiích a připraví upomínkové předměty pro posádky vozidel.

RM neschvaluje zařazení města Poličky do katalogu „Cestujeme po Čechách, Pardubický kraj“ firmy Aspida s.r.o., Brno dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodej demontovaných mantinelů ze zimního stadionu v Poličce Obci Oldřiš za dohodnutou cenu Kč 20.000,-- dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2001751/VB/1 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene dle předloženého návrhu.

RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-2003992/VB/1 mezi Městem Polička jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s Děčín, jako budoucím oprávněným z věcného břemene dle předloženého návrhu.

RM schvaluje uzavření Dohody o společném nájmu bytu č. 2, vel. 1+1, v domě č.p. 84 na ulici Kostelní v Poličce mezi dosavadním nájemcem a pronajímatelem Městem Polička.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 392/27 o výměře 36 m2. Kupní cena činí Kč 50,--/m2. Veškeré náklady spojené s výkupem pozemku uhradí Město Polička.

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 146 výměře 1 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 2263/2 o výměře 219 m2 v k.ú. Polička společnosti THT, s.r.o. Polička. Kupní cena činí Kč 200,--/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM souhlasí s přenesením povinnosti úhrady daně z převodu nemovitostí vyplývající ze směnné smlouvy uzavřené dne 20. 5. 2008, v plné výši na Město Poličku.

RM bere na vědomí zprávu pro akcionáře, kterou Představenstvo Poličské strojírny, a.s. oznamuje, že bylo přijato usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. OFP zajistí v souladu s touto zprávou odkup akcie, jejímž majitelem je Město Polička.


V Poličce dne 4. srpna 2008……………………………………             ………………………………….
      Jaroslav Martinů                JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
            starosta                          místostarostkaKompletní usnesení RM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.

Vložil Machová Jana (8/12/2008), přečteno 892x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 4. srpna 2008