Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Usnesení rady města ze dne 22.8.2005

Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky

  • RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s JUDr. Ilonou Chladovou, advokátkou AK Chladová & Vybíral, Brno a s ní související udělení plné moci JUDr. Chladové.
  • RM souhlasí s odesláním dopisu firmě Dufestav, Brno, dle návrhu předloženého JUDr. Ilonou Chladovou v souvislosti s investiční akcí „Inženýrská infrastruktura pro lokalitu Mánesova – jihovýchodní okraj Poličky – I. etapa“ (odstoupení od smlouvy).
  • RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Skanska DS a.s., Brno, jejímž předmětem je provedení živičných a souvisejících prací na stavbě „Pokládka obrusné vrstvy na lokalitě Mánesova“.
  • RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1074 04 - „Opláštění stěn zimního stadionu v Poličce“, předložený firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička, za předpokladu, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.9.2005 schválí způsob financování této akce v roce 2005 a 2006.
  • RM schvaluje způsob vypracování a provedení ankety dle předloženého návrhu s tím, že v pracovní skupině bude i starosta, místostarosta a Ing. Martin Kozáček.
  • RM určuje jako druhou místnost pro provádění sňatečních obřadů aulu v budově Gymnázia Polička.
  • RM projednala a předkládá ZM Závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace za rok 2004, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004.
  • RM neschvaluje účast na projektu „Přizpůsobivý rozvoj historických měst ve střední a východní Evropě s ohledem na společenskou a demografickou změnu“.
  • RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s AP INVESTING s.r.o., Brno, jejímž předmětem je výběrové řízení na realizaci akce Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný a současně ruší své usnesení č. 241 z 11.7.2005.
  • RM schvaluje Základní škole Na Lukách, Polička, v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pro školní rok 2005/2006 povolení výjimky z počtu žáků ve 2 šestých třídách do počtu 32 žáků ve třídě. Povolení výjimky z počtu žáků se schvaluje za předpokladu, že zvýšení nebude na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
V Poličce dne 22.8.2005
Bc. Miroslav Popelka, starosta, Jaroslav Martinů, místostarosta

Vložil Město Polička (8/22/2005), přečteno 740x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Rada města | Usnesení rady města ze dne 22.8.2005